D. Grybauskaitė: Graikijai teks eiti skausmingu keliu
Grai­ki­jos lau­kia „skaus­min­gas ke­lias“ įgy­ven­di­nant re­for­mas, ku­rių ji pa­ža­dė­jo im­tis mai­nais už fi­nan­si­nę eu­ro zo­nos par­amą, pir­ma­die­nį par­eiš­kė Lie­tu­vos pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė.

D.Gry­baus­kai­tės tei­gi­mu, kri­zės spren­di­mas kai­nuos bran­giai tiek pa­tiems grai­kams, tiek ki­toms Eu­ro­pos ša­lims, o dėl su­si­da­riu­sios si­tua­ci­jos kal­tas „neat­sa­kin­gas“ Grai­ki­jos val­džios el­ge­sys.

„Grai­ki­jai teks ei­ti skaus­min­gu ke­liu, il­gai, ir tai kai­nuos bran­giai ne tik Grai­ki­jai, bet ir mums vi­siems“, - žur­na­lis­tams sa­kė Lie­tu­vos pre­zi­den­tė, pir­ma­die­nį grį­žu­si iš vir­šū­nių su­si­ti­ki­mo Briu­se­ly­je.

Eu­ro zo­nos ly­de­riai pir­ma­die­nį su­ta­rė pra­dė­ti de­ry­bas su At­ėnais dėl tre­čio fi­nan­si­nio gel­bė­ji­mo pa­ke­to, jei Grai­ki­jos par­la­men­tas sku­biai pa­tvir­tins mo­kes­čių ir pen­si­jų re­for­mas.

Anot Lie­tu­vos pre­zi­den­tės, „re­for­mų rei­kia ne kre­di­to­riams, o pa­čiai Grai­ki­jai, ku­ri ven­gė rim­tų re­for­mų il­gus me­tus ir ne­at­sa­kin­gai el­gė­si su fi­nan­sais“.

„La­bai ti­ki­mės, kad to­kio stre­so me­tu vi­sos po­li­ti­nės Grai­ki­jos jė­gos ras kon­sen­su­są ir su­ta­ri­mą pa­suk­ti Grai­ki­ją jai pa­čiai nau­din­gu re­for­mų ke­liu“, - kal­bė­jo D.Gry­baus­kai­tė bend­ro­je spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je su į Vil­nių at­vy­ku­siu Lat­vi­jos pre­zi­den­tu Rai­mon­du Vė­juo­niu.

„Mū­sų vi­sų par­ei­ga pa­dė­ti tiems, kam su­nku eu­ro zo­no­je, bet kiek­vie­nos eu­ro zo­nos na­rės par­ei­ga yra elg­tis at­sa­kin­gai, nes jie da­bar gau­na mū­sų vi­sų pi­lie­čių pi­ni­gus, mū­sų vi­sų pi­lie­čių pa­gal­bą. So­li­da­ru­mas Eu­ro­po­je yra ne tik gau­ti, bet pir­miau­sia at­sa­kin­gai elg­tis. La­bai ti­kiuo­si, kad šią pa­mo­ką Grai­ki­ja pra­dės mo­ky­tis - ir po­li­ti­kai, ir žmo­nės“, - pri­dū­rė Lie­tu­vos pre­zi­den­tė.

Dėl Grai­ki­jos fi­nan­si­nio gel­bė­ji­mo prog­ra­mos iš Eu­ro­pos sta­bi­lu­mo me­cha­niz­mo Lie­tu­vo­je tu­rės ap­sisp­ręs­ti Vy­riau­sy­bė. Kai ku­rio­se ki­to­se ša­ly­se, įskai­tant kai­my­ni­nę Lat­vi­ją, dėl to ke­ti­na­ma su­reng­ti bal­sa­vi­mą par­la­men­te.

Lat­vi­jos pre­zi­den­tas R.Vė­juo­nis ne­de­ta­li­za­vo, ka­da Lat­vi­jos par­la­men­tas ga­li pri­im­ti spren­di­mą, bet pa­brė­žė, kad „Grai­ki­jos lau­kia la­bai rim­tas už­da­vi­nys at­kur­ti pa­si­ti­kė­ji­mą“.

Va­sa­rį Lie­tu­va į Eu­ro­pos sta­bi­lu­mo me­cha­niz­mo fon­dą per­ve­dė 65,44 mln. eu­rų, o iš vi­so per pen­ke­rius me­tus į jį per­ves 327,2 mln. eu­rų.