D. Grybauskaitė: G. Kėvišo veiklos užkulisiai – „šešėlių teatras“
ie­tu­vos na­cio­na­li­nio ope­ros ir ba­le­to tea­tro (LNOBT) di­rek­to­riaus Gin­tau­to Kė­vi­šo veik­los už­ku­li­siai pa­vir­to „še­šė­lių tea­tru“ ir yra ne­su­de­ri­na­mi su skaid­rios va­dy­bos rei­ka­la­vi­mais ir ins­ti­tu­ci­jos va­do­vo at­sa­ko­my­be, sa­ko pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė.

„Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio ope­ros ir ba­le­to tea­tro di­rek­to­riaus veik­los už­ku­li­siai pa­vir­to „še­šė­lių tea­tru“, ku­ria­me kles­ti įtar­ti­ni san­do­riai, pikt­nau­džiau­ja­ma par­ei­go­mis, ig­no­ruo­ja­mos kon­tro­liuo­jan­čių ins­ti­tu­ci­jų iš­va­dos. Vi­sa tai ne­su­de­ri­na­ma su skaid­rios va­dy­bos rei­ka­la­vi­mais ir ins­ti­tu­ci­jos va­do­vo at­sa­ko­my­be“, – tei­gia D.Gry­baus­kai­tė. Jos ko­men­ta­rą BNS per­da­vė spau­dos tar­ny­ba.

Vie­šų­jų pir­ki­mų (VPT), Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų (STT) tar­ny­bos kri­ti­ka­vo G.Kė­vi­šą dėl si­tua­ci­jos, kuo­met per­nai LNOBT už 390 tūkst. eu­rų pa­si­ra­šė tri­jų kon­cer­tų ren­gi­mo su­tar­tis su Kip­re re­gis­truo­ta G.Kė­vi­šo sū­naus įmo­ne „Ri­ver­si­de mu­sic LTD“. G. Kė­vi­šas pats su­tar­ties ne­pa­si­ra­šė, tai už jį pa­da­rė jo pa­va­duo­to­jas Nag­lis Stan­ci­kas. VPT ir STT G.Kė­vi­šo nu­si­ša­li­ni­mą va­di­na ne­pa­kan­ka­mu, jog bū­tų iš­veng­ta ko­rup­ci­jos ri­zi­kos. Be to, pa­aiš­kė­jo, kad mi­nė­tiems sū­naus įmo­nės or­ga­ni­zuo­tiems kon­cer­tams pats G. Kė­vi­šas yra pra­šęs sos­ti­nės sa­vi­val­dy­bės par­amos ir ją vie­nam kon­cer­tui tea­tras ga­vo. Dėl to ty­ri­mą šią sa­vai­tę pra­dė­jo Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja (VTEK). Anks­čiau nag­ri­nė­ju­si šią is­to­ri­ją VTEK kons­ta­ta­vo, kad pa­žei­di­mų ne­bu­vo, nes G.Kė­vi­šas su­tar­čių pats ne­pa­si­ra­šė.

G.Kė­vi­šą, kaip pra­ra­du­sį pa­si­ti­kė­ji­mą, at­sis­ta­ty­din­ti ra­gi­na kul­tū­ros mi­nis­trė Lia­na Ruo­ky­tė-Jons­son, ją pa­lai­ko prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis. Pats G.Kė­vi­šas LRT ra­di­jui ket­vir­ta­die­nį tei­gė ne­ma­tan­tis prie­žas­čių, dėl ko tai tu­rė­tų pa­da­ry­ti ir sa­ko, kad kul­tū­ros mi­nis­trė „sa­vo am­bi­ci­jas iš­kė­lė aukš­čiau tea­tro“ ir „kul­tū­ros ge­ro­vės“. Jis taip pat ma­no, kad pra­ras­tas aukš­čiau­sių po­li­ti­kų pa­si­ti­kė­ji­mas ne­truk­dys dirb­ti, nes kas­die­nė­je tea­tro veik­lo­je jie ne­tu­ri daug įta­kos.

Dėl G.Kė­vi­šo pa­ja­mų Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja (VMI) yra pra­dė­ju­si mo­kes­ti­nį ty­ri­mą.

G.Kė­vi­šas yra dek­la­ra­vęs in­te­re­sus bei tur­tą ir pa­ja­mas, pa­sta­ro­ji dek­la­ra­ci­ja nė­ra vie­ša – ją LNOBT va­do­vas yra pa­ža­dė­jęs pa­vie­šin­ti.

VTEK pa­teik­to­je in­te­re­sų dek­la­ra­ci­jo­je LNOBT va­do­vas nu­ro­do, kad „Ri­ver­si­de mu­sic“ kon­sul­tuo­ja nuo 2010-ųjų – tais pa­čiais me­tais, anot dek­la­ra­ci­jos, jis ir pra­dė­jo už­siim­ti pra­mo­gų ir poil­sio or­ga­ni­za­vi­mo veik­la. Taip pat jis nu­ro­do nuo 2003-ių­jų esan­tis vie­šo­sios įstai­gos „Vil­niaus fes­ti­va­liai“ kul­tū­ros pa­da­li­nio va­do­vas. Tarp san­do­rių G. Kė­vi­šas nu­ro­do 2013-ųjų pa­bai­go­je sū­nui Mar­ty­nui do­va­no­tą bu­tą už 80 tūkst. eu­rų, taip pat in­for­muo­ja 2012-ai­siais su­da­ręs že­mės pir­ki­mo san­do­rį su ži­niask­lai­dos gru­pės „Lie­tu­vos ry­tas“ sa­vi­nin­ku Ged­vy­du Vai­naus­ku už dau­giau nei 250 tūkst. eu­rų. G. Kė­vi­šas Lie­tu­vo­je yra pa­siė­męs 4,1 mln. eu­rų dy­džio pa­sko­lą iš „Dans­ke bank“, ir, kaip tei­gė anks­čiau, šios pa­sko­los dar ne­grą­ži­no.

Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra šiuo me­tu ti­ria sce­nos re­kons­truk­ci­jos vyk­dy­mo fak­ti­nes ap­lin­ky­bes. Ty­ri­mas bu­vo pra­dė­tas dar 2009-ai­siais, tuo­met par­eikš­ti įta­ri­mai pen­kiems as­me­nims, tarp jų – G.Kė­vi­šui. Dėl vie­no epi­zo­do – sce­nos re­kons­truk­ci­jos vie­šo­jo pir­ki­mo – ty­ri­mas nu­trauk­tas ne­su­rin­kus duo­me­nų apie nu­si­kal­ti­mą, ki­ta­me epi­zo­de bau­džia­muo­ju įsa­ky­mu kal­tais pri­pa­žin­ti tuo­me­ti­nis di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Kęs­tu­tis Min­de­ris bei tuo­me­ti­nė vy­riau­sio­ji bu­hal­te­rė. Įta­ri­mai G.Kė­vi­šui tuo­met bu­vo pa­nai­kin­ti. Dėl li­ku­sios da­lies ty­ri­mas nu­trauk­tas ne­ga­vus duo­me­nų iš dar­bus at­li­ku­sios Vo­kie­ti­jos įmo­nės „SBS B?hnen­tech­nik GmbH“ – po Vo­kie­ti­jos pro­ku­ro­rų pa­stan­gų šios ša­lies teis­muo­se bend­ro­vė 2015-ai­siais per­da­vė pra­šo­mus do­ku­men­tus Lie­tu­vai, ty­ri­mas bu­vo at­nau­jin­tas. Įta­ri­mai kol kas nie­kam nė­ra par­eikš­ti.