D. Grybauskaitė: Europos Sąjunga pajus „Brexit“ pasekmes
Trum­puo­ju lai­ko­tar­piu Eu­ro­pos Są­jun­ga pa­jus „Bre­xit“ pa­sėk­mes, ta­čiau vė­liau Bend­ri­ja ir Jung­ti­nė Ka­ra­lys­tė ras bend­rą su­gy­ve­ni­mo mo­de­lį, sa­ko pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė.

„Ger­bia­me Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės žmo­nių ap­sisp­ren­di­mą. Jung­ti­nė Ka­ra­lys­tė yra ir iš­liks svar­bia Lie­tu­vos sau­gu­mo ir eko­no­mi­ne par­tne­re. Trum­puo­ju lai­ko­tar­piu Eu­ro­pos Są­jun­ga pa­jus šio spren­di­mo pa­sek­mes. Ta­čiau vė­liau su­ra­si­me bend­rą Eu­ro­pos Są­jun­gos ir Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės su­gy­ve­ni­mo mo­de­lį“, – pre­zi­den­tės spau­dos tar­ny­bos penk­ta­die­nį iš­pla­tin­ta­me gar­so įra­še sa­kė ša­lies va­do­vė.

„Eu­ro­pos Są­jun­ga ne kar­tą iš­gy­ve­no su­nkiau­sius iš­ban­dy­mus. Mū­sų par­ei­ga at­kur­ti žmo­nių pa­si­ti­kė­ji­mą Eu­ro­pos Są­jun­ga ir iš­sau­go­ti tai, ką mes vi­si sa­vo bend­ru dar­bu su­kū­rė­me“, – pri­dū­rė ji.

Tarp­tau­ti­nio va­liu­tos fon­do duo­me­ni­mis, Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja yra penk­ta pa­gal dy­dį pa­sau­ly­je ir an­tra po Vo­kie­ti­jos Eu­ro­pos Są­jun­gos eko­no­mi­ka, ku­rios bend­ra­sis vi­daus pro­duk­tas su­da­ro dau­giau nei 2,5 tri­li­jo­nų eu­rų. Sa­vo ruo­žtu Lon­do­nas yra vie­nas iš svar­biau­sių pa­sau­lio fi­nan­si­nių cen­trų.

Pir­mi­niais duo­me­ni­mis, apie 52 proc. bri­tų ket­vir­ta­die­nį re­fe­ren­du­me pa­si­sa­kė už ša­lies pa­si­trau­ki­mą iš Eu­ro­pos Są­jun­gos.