D. Grybauskaitė: ES vieninga dėl Rusijos veiksmų Sirijoje vertinimo
Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) ša­lių ly­de­riai dėl pri­nci­pi­nio Ru­si­jos veiks­mų Si­ri­jo­je ver­ti­ni­mo yra vie­nin­gi, sa­ko pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė, nors ir pri­pa­žįs­ta, jog Briu­se­ly­je vy­ku­sios dis­ku­si­jos bu­vo ne­leng­vos.

Eu­ro­pos Va­do­vų Ta­ry­ba penk­ta­die­nio nak­tį at­si­sa­kė at­vi­ro gra­si­ni­mo pa­skelb­ti Ru­si­jai sank­ci­jų dėl Ale­po bom­bar­da­vi­mo, bet pers­pė­jo, kad aps­vars­tys „vi­sus įma­no­mus va­rian­tus“, jei Mask­va ne­su­ge­bės su­stab­dy­ti žiau­ru­mų.

„Es­mė yra ta, kad bet ko­kiu at­ve­ju vi­sos ša­lys su­ta­rė pa­smerk­ti tai, kas vyks­ta šian­dien Si­ri­jo­je, bū­tent Ru­si­jos veiks­mus Si­ri­jo­je, kad su­ta­rė pa­lik­ti vi­sas ga­li­mas op­ci­jas, vi­sas ga­li­my­bes tai­ky­ti bet ko­kias prie­mo­nes at­ei­ty­je, jei­gu to rei­kės, ne­de­ta­li­zuo­jant kon­kre­čiai“, – penk­ta­die­nio ry­tą žur­na­lis­tams Briu­se­ly­je sa­kė D.Gry­baus­kai­tė.

„Dis­ku­si­jos ne­bu­vo leng­vos, nes ob­jek­ty­viai vi­sos ša­lys tu­ri ki­to­kį san­ty­kį su Ru­si­ja. Kuo to­liau nuo sie­nos, tuo tie san­ty­kiai leng­ves­ni, kuo ma­žiau bu­vo is­to­ri­nių jau­tru­mų, taip pat tie san­ty­kiai yra pa­pras­tes­ni. Vis­kas ob­jek­ty­vu ir su­pran­ta­ma. Svar­biau­sia, kad ga­liau­siai vis tiek su­ta­rė­me bend­rai, kaip rei­kės rea­guo­ti“, – pri­dū­rė ji.

Pa­sak ša­lies va­do­vės, šian­dien ES tu­ri gal­vo­ti ne tiek apie prie­mo­nes ar spau­di­mą Mask­vai per sank­ci­jas, bet kaip su­ma­žin­ti įtam­pą dėl Ru­si­jos pa­jė­gų kon­cen­tra­vi­mo Si­ri­jo­je, sie­kiant iš­veng­ti „vi­siš­ko šios ša­lies“ su­griu­vi­mo.

„Ma­tė­me, kuo tai bai­gė­si ir ko­kios pa­sek­mės bu­vo Li­bi­jo­je ir ki­to­se ša­ly­se, kur po ka­ri­nių veiks­mų pra­ktiš­kai nie­ko ne­be­lie­ka ir tu­ri­me di­džiu­lius pa­bė­gė­lių srau­tus į Eu­ro­pą“, – tei­gė D.Gry­baus­kai­tė.

Eu­ro­pos Va­do­vų Ta­ry­ba penk­ta­die­nį par­eiš­kė, jog „griež­tai smer­kia Si­ri­jos re­ži­mo ir jo są­jun­gi­nin­kų, ypač Ru­si­jos, vyk­do­mas at­akas prieš ci­vi­lius Ale­pe“ ir par­agi­no „ne­del­siant nu­trauk­ti ka­ro veiks­mus“.

Va­ka­rai nuo pra­ėju­sio šeš­ta­die­nio taip pat ste­bi į Vi­dur­že­mio jū­rą iš­plau­ku­sią Ru­si­jos lai­vų gru­pę, ku­ri pri­si­dės prie pa­jė­gų, vyk­dan­čių bom­bar­da­vi­mus Si­ri­jo­je.

Pa­sak pre­zi­den­tės, įtam­pa tarp Ru­si­jos ir Va­ka­rų šiuo me­tu sie­kia Šal­to­jo ka­ro lai­kus.