D. Grybauskaitė: ES turi užtikrinti saugumą
Eu­ro­pos Są­jun­ga (ES) tu­ri siek­ti už­ti­krin­ti sa­vo žmo­nių sau­gu­mą ir eko­no­mi­kos au­gi­mą, sa­ko su Eu­ro­pos Va­do­vų Ta­ry­bos (EVT) pir­mi­nin­ku Do­nal­du Tus­ku penk­ta­die­nį su­si­ti­ku­si Lie­tu­vos pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė.

„Šiuo me­tu vie­nas pa­grin­di­nių ES tiks­lų už­ti­krin­ti, kad vi­si ES pi­lie­čiai jaus­tų­si sau­giai. (...) Pa­sak Lie­tu­vos va­do­vės, an­tra­sis ES tiks­las – au­gan­ti ir kon­ku­ren­cin­ga eko­no­mi­ka“, – ra­šo­ma pre­zi­den­tės spau­dos tar­ny­bos pra­ne­ši­me.

Ar­tė­jant Eu­ro­pos Są­jun­gos va­do­vų de­ry­boms dėl Bend­ri­jos at­ei­ties, ša­lies va­do­vė sa­kė, kad bū­ti­na veiks­min­gai su­stip­rin­ti iš­orės sie­nų ap­sau­gą, stip­ri­nant Eu­ro­pos Są­jun­gos pa­jė­gu­mus efek­ty­viai at­rem­ti hib­ri­di­nes, ki­ber­ne­ti­nes ir ener­ge­ti­nio sau­gu­mo grės­mes bei kei­čian­tis in­for­ma­ci­ja apie įta­ria­mus te­ro­ris­tus.

ES eko­no­mi­kos prob­le­mas rei­kia spręs­ti ne­del­siant ko­vo­jant su įsi­se­nė­ju­sio­mis ne­dar­bo prob­le­mo­mis, ge­ri­nant vers­lo są­ly­gas, ma­ži­nant biu­ro­kra­ti­nius su­var­žy­mus, stip­ri­nant skait­me­ni­nę eko­no­mi­ką bei įvei­kiant skur­dą ir so­cia­li­nę at­skir­tį, tvir­ti­no D.Gry­baus­kai­tė.

Ji pa­brė­žė, kad bri­tų spren­di­mas pa­si­trauk­ti iš Eu­ro­pos Są­jun­gos at­sklei­dė vi­sos Bend­ri­jos prob­le­mas.

„Su­si­dū­rus su šian­die­nos iš­šū­kiais, to­kiais kaip ne­sta­bi­li eko­no­mi­nė si­tua­ci­ja, ne­dar­bas, ma­si­nė mig­ra­ci­jos kri­zė, te­ro­riz­mas, Eu­ro­pa ne­su­ge­ba grei­tai ir veiks­min­gai jų at­rem­ti. O tai ma­ži­na žmo­nių pa­si­ti­kė­ji­mą vi­sa ES ir ska­ti­na eu­ros­kep­ti­kų bei po­pu­lis­ti­nių jė­gų su­stip­rė­ji­mą“, – ra­šo­ma pra­ne­ši­me.

Pre­zi­den­tė taip pat sa­kė, jog Jung­ti­nė Ka­ra­lys­tė bu­vo, yra ir iš­liks la­bai svar­bi ES par­tne­rė. Ta­čiau, ša­lies va­do­vės tei­gi­mu, ES vi­sa­da iš­ti­ki­mai gins pa­ma­ti­nes lais­vo as­me­nų, ka­pi­ta­lo, pre­kių ir pa­slau­gų ju­dė­ji­mo lais­ves.

Su­si­ti­ki­mas su EVT va­do­vu D.Tus­ku bu­vo vie­nas ir kon­sul­ta­ci­nių su­si­ti­ki­mų prieš vir­šū­nių su­si­ti­ki­mą Bra­tis­la­vo­je. Sek­ma­die­nį pre­zi­den­tė pa­si­ren­gi­mą šiam su­si­ti­ki­mui Ber­ly­ne ap­tars su Vo­kie­ti­jos kanc­le­re An­ge­la Mer­kel.

D.Tus­kas prieš vi­zi­tą Vil­niu­je vie­šė­jo Ry­go­je, o iš Lie­tu­vos dar vyks į Es­ti­ją.

Ki­tą sa­vai­tę ES vir­šū­nių su­si­ti­ki­me Bra­tis­la­vo­je ša­lių ly­de­riai ap­tars Eu­ro­pos at­ei­tį po „Bre­xit“, taip pat iš­šū­kius dėl ne­le­ga­lios mig­ra­ci­jos ir te­ro­riz­mo.