D. Grybauskaitė: EK siūlymai neprisideda prie migracijos krizės sprendimo
Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos (EK) siū­ly­mai au­to­ma­tiš­kai pers­kirs­ty­ti pa­bė­gė­lius po Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) ša­lis ir tai­ky­ti fi­nan­si­nes sank­ci­jas už at­si­sa­ky­mą jų ne­priim­ti ne­pri­si­de­da prie mig­ra­ci­jos kri­zės spren­di­mo, sa­ko pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė.

„Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos siū­lo­mos pri­vers­ti­nės prie­mo­nės ne­pri­si­de­da prie ES vie­ny­bės ir mig­ra­ci­jos kri­zės spren­di­mo. Au­to­ma­ti­nis pa­bė­gė­lių pers­kirs­ty­mo me­cha­niz­mas taps at­vi­ru pa­kvie­ti­mu mig­ran­tams at­vyk­ti į Eu­ro­pą be ap­ri­bo­ji­mų. Tai ne­pa­dės ap­sau­go­ti ES iš­orės sie­nų“, – sa­kė ša­lies va­do­vė. Jos po­zi­ci­ją BNS per­da­vė Pre­zi­den­tės spau­dos tar­ny­ba.

„Lie­tu­va iš­liks so­li­da­ri su mig­ra­ci­jos kri­zės pa­veik­to­mis ša­li­mis, ta­čiau sa­va­no­riš­ku pa­grin­du. Nei pri­va­lo­mos kvo­tos, nei fi­nan­si­nės bau­dos ne­sus­tab­dys mig­ran­tų srau­tų“, – kal­bė­jo D.Gry­baus­kai­tė.

Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja tre­čia­die­nį pa­siū­lė skir­ti 250 tūkst. eu­rų bau­dą už vie­ną ne­priim­tą pa­bė­gė­lį. Kar­tu aukš­čiau­sia ES vyk­do­mo­sios val­džios ins­ti­tu­ci­ja siū­lo, kad pa­bė­gė­liai bū­tų au­to­ma­tiš­kai pa­skirs­to­mi po Bend­ri­jos na­res, kai prie ES iš­orės sie­nų esan­ti ša­lis užt­vin­do­ma mig­ran­tų antp­lū­džio.

Lie­tu­vos vi­daus rei­ka­lų vi­ce­mi­nis­tras El­vi­nas Jan­ke­vi­čius anks­čiau sa­kė, kad „nė­ra tei­sin­ga“ kal­bė­ti apie nau­ją prie­globs­čio po­li­ti­ką, kol nė­ra įgy­ven­din­tas anks­tes­nis pla­nas pa­skirs­ty­ti 160 tūkst. pa­bė­gė­lių. Vi­ce­mi­nis­tras pri­dū­rė, kad spren­džiant pa­bė­gė­lių pers­kirs­ty­mo klau­si­mą ES tu­rė­tų vy­rau­ti so­li­da­ru­mas, o ne prie­var­ta.

„Kal­bant apie iš­si­pir­ki­mo ga­li­my­bę, ma­no­me, kad (...) kal­bant apie pa­gal­bą pa­bė­gė­liams, ne­de­rė­tų kal­bė­ti apie pi­ni­gus. Tai vis tik­tai nė­ra pre­ky­ba žmo­nė­mis“, – an­tra­die­nį sa­kė E.Jan­ke­vi­čius.

Šiuo me­tu ES yra su­ta­ru­si po ša­lis na­res pers­kirs­ty­ti 160 tūkst. pa­bė­gė­lių. Pa­gal šį su­si­ta­ri­mą Lie­tu­va yra įsi­pa­rei­go­ju­si per dve­jus me­tus pri­im­ti 1105 pa­bė­gė­lius. Iki šiol į Lie­tu­vą per­kel­ta 11 as­me­nų.