D. Grybauskaitė dėl pabėgėlių priėmimo entuziazmu netrykšta
Briu­se­liui siū­lant Lie­tu­vo­je įkur­din­ti 207 pa­bė­gė­lius iš Af­ri­kos ir Ar­ti­mų­jų Ry­tų, pre­zi­den­tū­ra pa­žy­mi, kad spręs­da­ma ne­le­ga­lios mig­ra­ci­jos prob­le­mas Eu­ro­pos Są­jun­ga (ES) tu­rė­tų at­siž­velg­ti į tai, kad mū­sų ša­ly­je ir taip gy­ve­na 400 už­sie­nie­čių, ku­riems su­teik­tas prie­globs­tis.

Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja siū­lo ES vals­ty­bėms so­li­da­riai pa­si­da­lin­ti naš­tą, ten­kan­čią dėl į Eu­ro­pą per Vi­dur­že­mio jū­rą plūs­tan­čių pa­bė­gė­lių. Pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės Spau­dos tar­ny­ba pri­me­na, kad ba­lan­džio mė­ne­sį Eu­ro­pos Va­do­vų ta­ry­ba nu­spren­dė, kad pa­bė­gė­lių per­kė­li­mo klau­si­mas pa­lik­tas ša­lims na­rėms spręs­ti sa­va­no­riš­kai. „Šiuo me­tu Lie­tu­vo­je jau gy­ve­na apie 400 už­sie­nie­čių, ku­riems su­teik­tas prie­globs­tis, to­dėl ES, spręs­da­ma ne­le­ga­lios mig­ra­ci­jos prob­le­mas, taip pat tu­rė­tų į tai at­siž­velg­ti. Lie­tu­va so­li­da­ri­zuo­ja­si su pie­ti­nė­mis ES vals­ty­bė­mis, ku­rioms ten­ka di­de­lė ne­le­ga­lios mig­ra­ci­jos naš­ta, ir siųs sraig­tas­par­nį su 2 įgu­lom da­ly­vau­ti jung­ti­nė­se gel­bė­ji­mo ope­ra­ci­jo­se“, - tei­gia­ma pre­zi­den­tės Spau­dos tar­ny­bos ko­men­ta­re por­ta­lui lzi­nios.lt.