D. Grybauskaitė Davose apkaltino „Gazprom“ politiniu spaudimu
Lie­tu­vos pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė Pa­sau­lio eko­no­mi­kos fo­ru­me Da­vo­se tre­čia­die­nį ap­kal­ti­no Ru­si­jos du­jų kon­cer­ną „Gazp­rom“ da­rant po­li­ti­nį spau­di­mą. Tai ji par­eiš­kė po to, kai Ru­si­jos vi­cep­rem­je­ras Ar­ka­di­jus Dvor­ko­vi­čius par­eiš­kė, kad al­ter­na­ty­vos ru­siš­koms du­joms Eu­ro­pai kai­nuo­tų la­bai bran­giai.

„Kal­bant apie al­ter­na­ty­vią ener­gi­ja ir al­ter­na­ty­vius šal­ti­nius, įskai­tant su­skys­tin­tas gam­ti­nes du­jas ir mo­men­ti­nes bir­žas, tai at­ei­na su ri­zi­ka, su aukš­to­mis kai­no­mis, tad mums rei­kia su­ras­ti ba­lan­są tarp kai­nos ir sta­bi­lu­mo. (...) Eu­ro­pai al­ter­na­ty­vios du­jos bū­tų bran­ges­nės, si­tua­ci­ja bū­tų ma­žiau sta­bi­li ir sau­lės, vė­jo, van­dens ener­gi­ja yra bran­ges­nė nei Ru­si­jos du­jos. (...) Po­li­ti­kai tu­ri kal­bė­tis su žmo­nė­mis, ko­dėl jie mo­ka bran­giau, o ne pi­giau“, - dis­ku­si­jo­je Da­vo­se sa­kė A.Dvor­ko­vi­čius.

Į šias jo pa­sta­bas su­rea­ga­vu­si D.Gry­baus­kai­tė at­kir­to, kad bran­giau už du­jas mo­ka­ma, nes Ru­si­ja „Gazp­rom“ nau­do­ja kaip po­li­ti­nio spau­di­mo prie­mo­nę.

Roberto Dačkaus (president.lt) nuotrauka

„Mes bū­tu­me lai­min­gi, jei tu­rė­tu­me pa­ti­ki­mą du­jų šal­ti­nį Eu­ro­pai, bet mū­sų is­to­ri­nė pa­tir­sis aiš­kiai sa­ko, kad ener­ge­ti­kos kai­nos bent jau iš mo­no­po­li­jų, iš „Gazp­rom“, vi­sad bu­vo nau­do­ja­mos ne­pa­ti­ki­mai. Bent jau Lie­tu­va vi­sad už du­jas mo­kė­jo 30 proc. bran­giau nei Vo­kie­ti­ja pa­sta­rai­siais me­tais. Ir tai bu­vo nau­do­ja­ma kaip po­li­ti­nis spau­di­mas ir po­li­ti­nis įran­kis. Tad žvel­giant taip, pa­ti­ki­mu­mas vi­siš­kai įei­na į kai­ną ir mes ga­li­me pa­aiš­kin­ti sa­vo žmo­nėms, ko­dėl mū­sų du­jų ter­mi­na­las pa­va­din­tas „In­de­pen­den­ce“ (Ne­prik­lau­so­my­bė)“, - kal­bė­jo D.Gry­baus­kai­tė.

Lie­tu­vos par­ei­gū­nai ne kar­tą kal­ti­no Ru­si­ją nau­do­jant du­jų tie­ki­mą kaip spau­di­mo prie­mo­nę. Šie­met ko­mer­ci­nę veik­lą pra­dė­jęs su­skys­tin­tų gam­ti­nių du­jų ter­mi­na­las Klai­pė­do­je už­ti­kri­no pir­mą­ją al­ter­na­ty­vą „Gazp­rom“ Bal­ti­jos ša­ly­se. Šie­met Lie­tu­va iš Nor­ve­gi­jos „Sta­toil“ pla­nuo­ja im­por­tuo­ti apie penk­ta­da­lį du­jų, o ki­tas to­liau pirks iš „Gazp­rom“.