D.Grybauskaitė: Darbo kodekse reikės rasti balansą
Sei­mo pri­im­ta­me nau­ja­ja­me Dar­bo ko­dek­se pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė įžvel­gia tai­sy­ti­nų da­ly­kų ir ma­no, kad rei­kės ras­ti ba­lan­są tarp darb­da­vių ir dar­buo­to­jų.

„Tu­rė­siu, tur­būt, bū­ti tai­ky­to­ja tarp darb­da­vių ir dar­buo­to­jų. Iš ti­krų­jų, ma­tyt, rei­kės ras­ti tą ba­lan­są, nes ma­to­si, kad ba­lan­sas ne­bu­vo ras­tas tarp darb­da­vių ir dar­buo­to­jų so­cia­li­nio sau­gu­mo ir in­te­re­sų. Taip, Dar­bo ko­dek­so re­for­mos rei­kė­jo, taip, Lie­tu­va se­niai kal­bė­jo­me, kad rei­kia di­des­nio lanks­tu­mo dar­bo san­ty­kiuo­se ir tiks­lą for­mu­la­vo­me vi­si, bet tu­ri­me kal­bė­ti, kad esa­me to­kio­je iš­si­vys­ty­mo sta­di­jo­je, kai vis­ką rei­kia da­ry­ti de­mo­kra­tiš­kai, kal­bant su vi­sais so­cia­li­niais par­tne­riais“, – LRT ra­di­jui ket­vir­ta­die­nį pa­skelb­ta­me in­ter­viu sa­kė D.Gry­baus­kai­tė.

Anot jos, jau da­bar ma­ty­ti spren­di­mų, nau­din­gų tik vers­lui. Pre­zi­den­tė ti­ki­na, kad ieš­kos komp­ro­mi­so, ku­ris ten­kin­tų vi­sas pu­ses.

„De­ja, at­ro­do, kad va­kar (an­tra­die­nį – BNS) bu­vo bul­do­ze­riu pra­va­žiuo­ta per so­cia­li­nius par­tne­rius ir pra­ktiš­kai dau­ge­lis spren­di­mų yra į vie­nus var­tus, nau­din­gi tik vers­lui. (...) Kai gau­si­me vi­są pa­ke­tą iš Sei­mo, la­bai įdė­miai svars­ty­si­me, nag­ri­nė­si­me. Esu pa­si­ren­gu­si su­si­tik­ti tiek su vers­lo at­sto­vais, darb­da­viais, tiek su prof­są­jun­go­mis, at­ski­rais eks­per­tais ir spe­cia­lis­tais ir mė­gin­si­me ras­ti komp­ro­mi­są, ku­ris bent jau daug­maž ati­tik­tų vi­sų pu­sių in­te­re­sus“, – ti­ki­no D.Gry­baus­kai­tė.

„Ma­nau, kad yra tai­sy­ti­nų nuo­sta­tų nau­ja­ja­me Dar­bo ko­dek­se“, – pri­dū­rė ji.

An­tra­die­nį Sei­mas pri­ėmė daug dis­ku­si­jų ke­lian­tį nau­ją­jį Dar­bo ko­dek­są, ku­ria­me nu­ma­ty­tas leng­ves­nis dar­buo­to­jų at­lei­di­mas, nau­ja at­os­to­gų skai­čia­vi­mo tvar­ka bei ki­ti pa­kei­ti­mai. Pre­zi­den­tė ga­li ve­tuo­ti Sei­mo pri­im­tus pa­kei­ti­mus.