D. Grybauskaitė: „Brexit“ derybose – ES piliečių apsauga
Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė su­si­ti­ko su Eu­ro­pos Są­jun­gos „Bre­xit“ de­ry­bi­nin­ku Mi­che­liu Bar­nie­riu.

Šio su­si­ti­ki­mo tiks­las – dar­bo kon­sul­ta­ci­jos prieš „Bre­xit“ de­ry­bų pra­džią. Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos na­rys lan­ko vi­sų 27 ES ša­lių sos­ti­nes, siek­da­mas pri­sta­ty­ti bū­si­mas de­ry­bas ir su­ži­no­ti kiek­vie­nai vals­ty­bei na­rei jo­se ak­tua­lius klau­si­mus.

Pre­zi­den­tės tei­gi­mu, Jung­ti­nė Ka­ra­lys­tė – svar­bi ES eko­no­mi­nė ir sau­gu­mo par­tne­rė, to­dėl Lie­tu­va pa­si­sa­ko už vi­soms pu­sėms pri­im­ti­ną bend­ra­dar­bia­vi­mo su šia vals­ty­be mo­de­lį. Ta­čiau lais­vas as­me­nų ju­dė­ji­mas ir ki­tos pa­ma­ti­nės lais­vės ne­ga­li bū­ti pa­min­tos.

Pa­sak ša­lies va­do­vės, ES par­ei­ga už­ti­krin­ti, kad Jung­ti­nė­je Ka­ra­lys­tė­je dir­ban­tys, stu­di­juo­jan­tys ir gy­ve­nan­tys ES pi­lie­čiai, tarp jų ir lie­tu­viai, ne­pa­tir­tų jo­kios dis­kri­mi­na­ci­jos, jiems bū­tų su­teik­tos vi­sos so­cia­li­nės ga­ran­ti­jos.

Šiuo me­tu Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je gy­ve­na apie 200 tūks­tan­čių lie­tu­vių.

„Bre­xit“ de­ry­bos pra­si­dės tuo­met, kai Jung­ti­nė Ka­ra­lys­tė ofi­cia­liai ini­ci­juos iš­sto­ji­mo iš ES pro­ce­dū­rą pa­gal Li­sa­bo­nos su­tar­ties 50 straips­nį. Mi­nis­trė Pir­mi­nin­kė The­re­sa May yra anks­čiau pa­skel­bu­si, kad tai tu­rė­tų bū­ti at­lik­ta iki ki­tų me­tų ko­vo pa­bai­gos.