D. Grybauskaitė atšaukė vizitą į Londoną, ją pakeitė užsienio reikalų ministras
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė nu­ta­rė ne­va­žiuo­ti į Di­džią­ją Bri­ta­ni­ją, kur vyks­ta tarp­tau­ti­nė aukš­to ly­gio kon­fe­ren­ci­ja dėl hu­ma­ni­ta­ri­nės par­amos Si­ri­jai.

„Tarp­tau­ti­nė­je kon­fe­ren­ci­jo­je Lon­do­ne dėl par­amos Si­ri­jai Lie­tu­vai at­sto­vau­ja už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras“, – BNS in­for­ma­vo Pre­zi­den­tū­ros spau­dos tar­ny­ba, pa­klau­sus, ko­dėl vals­ty­bės va­do­vė at­šau­kė vi­zi­tą į Di­džią­ją Bri­ta­ni­ją.

Lon­do­ne D.Gry­baus­kai­tė tu­rė­jo lan­ky­tis va­sa­rio 4–5 die­no­mis.

Ta­čiau į Lon­do­ną ket­vir­ta­die­nį iš­skri­do už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius. Jis vie­toj pre­zi­den­tės da­ly­vaus kon­fe­ren­ci­jo­je „Pa­gal­ba Si­ri­jai ir re­gio­nui. Lon­do­nas 2016“. Jo­je dau­giau nei 70-ies vals­ty­bių, Jung­ti­nių Tau­tų, Eu­ro­pos Są­jun­gos, ki­tų tarp­tau­ti­nių or­ga­ni­za­ci­jų ir ne­vy­riau­sy­bi­nio sek­to­riaus at­sto­vai tar­sis dėl tarp­tau­ti­nės bend­ruo­me­nės veiks­mų Si­ri­jos konf­lik­to su­kel­tai hu­ma­ni­ta­ri­nei kri­zei spręs­ti.

Pi­lie­ti­nis ka­ras Si­ri­jo­je vyks­ta nuo 2011 me­tų, jam vyks­tant iš­ki­lo gru­puo­tė „Is­la­mo vals­ty­bė“.

Ne­vy­riau­sy­bi­nės or­ga­ni­za­ci­jos „Sy­rian Ob­ser­va­to­ry for Hu­man Rights“ duo­me­ni­mis, per konf­lik­tą žu­vo ne ma­žiau kaip 260 tūkst. žmo­nių, 13,5 mln. žmo­nių rei­kia hu­ma­ni­ta­ri­nės pa­gal­bos, Si­ri­jo­je yra 6,5 mln. per­kel­tų­jų as­me­nų, dar 4,6 mln. bėg­da­mi nuo ka­ro glau­džia­si kai­my­ni­nė­se ša­ly­se.