D. Grybauskaitė: Astravo AE saugumas – visos ES rūpestis
Bal­ta­ru­si­jo­je, ne­to­li sie­nos su Lie­tu­va sta­to­mos As­tra­vo at­omi­nės elek­tri­nės (AE) sau­gu­mas tu­ri bū­ti vi­sos Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) rū­pes­tis, sa­ko Lie­tu­vos pre­zi­den­tė. Da­lios Gry­baus­kai­tės tei­gi­mu, ES pri­va­lo la­bai rim­tai įver­tin­ti elek­tros, pa­ga­min­tos As­tra­vo AE, im­por­to ri­bo­ji­mo į ES rin­ką ga­li­my­bes bei po­ten­cia­lius ins­tru­men­tus.

„Vi­si pri­si­me­na­me Čer­no­by­lio tra­ge­di­ją. Ne­sau­gios, tarp­tau­ti­nių stan­dar­tų ne­ati­tin­kan­čios at­omi­nės elek­tri­nės – grės­mė vi­siems Eu­ro­pos žmo­nėms. To­dėl su­telk­to­mis ES ir vi­sos tarp­tau­ti­nės bend­ruo­me­nės jė­go­mis pri­va­lo­me rei­ka­lau­ti, kad As­tra­vo AE ati­tik­tų griež­čiau­sius tarp­tau­ti­nius sau­gu­mo stan­dar­tus, bū­tų at­lik­tas skaid­rus ir ne­prik­lau­so­mas po­vei­kio ap­lin­kai ver­ti­ni­mas, vyk­do­mi ri­zi­kos ir sau­gos įver­ti­ni­mai“, – pra­ne­ši­me spau­dai sa­kė D.Gry­baus­kai­tė, pir­ma­die­nį Vil­niu­je su­si­ti­ku­si su Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos vi­cep­re­zi­den­tu Ma­ro­šu Šef­čo­vi­čiu­mi, at­sa­kin­gu už ES ener­ge­ti­nę są­jun­gą.

Pa­sak pre­zi­den­tės, As­tra­vo AE ne­tu­ri su­kel­ti pa­pil­do­mų kliū­čių nei elek­tros ga­my­bai ša­lies vi­du­je, nei var­to­ji­mo efek­ty­vu­mo stip­ri­ni­mo ar Bal­ti­jos vals­ty­bių sinch­ro­ni­za­vi­mo su kon­ti­nen­ti­ne Eu­ro­pa sie­kiams.

Ap­ta­riant ES ener­ge­ti­kos są­jun­gos įgy­ven­di­ni­mo ei­gą, M.Šef­čo­vi­čius pri­sta­tė pra­ėju­sią sa­vai­tę pa­tvir­tin­tą „Žie­mos pa­ke­tą“. D.Gry­baus­kai­tės tei­gi­mu, tai la­bai svar­bus žings­nis, ku­riuo ES žen­gia į ko­ky­biš­kai nau­ją lyg­me­nį, o do­ku­men­te pa­teik­ti pa­siū­ly­mai pa­dės ne tik už­ti­krin­ti du­jų tie­ki­mo sau­gu­mą ir iš­veng­ti tie­ki­mo su­tri­ki­mų, bet ir ne­leis iš­orės tie­kė­jams bei mo­no­po­li­nin­kams dėl ma­žes­nės du­jų kai­nos skal­dy­ti ES ša­lių vie­ny­bę ir da­ry­ti įta­kos vi­sos Bend­ri­jos iš­orės po­li­ti­kai.

Su­si­ti­ki­me taip pat pa­brėž­ta, jog Bal­ti­jos jū­ros dug­nu pla­nuo­ja­ma nu­ties­ti an­tro­ji „Nord Stream“ du­jo­tie­kio li­ni­ja prieš­ta­rau­ja ES ener­ge­ti­kos są­jun­gos tiks­lams ir ga­li bū­ti pa­nau­do­ta kaip įran­kis skal­dant vals­ty­bių na­rių vie­ny­bę. Juo la­biau, D.Gry­baus­kai­tės tei­gi­mu, pro­jek­tas tu­ri la­bai abe­jo­ti­ną ko­mer­ci­nę ver­tę, nes pir­mo­ji du­jo­tie­kio „Nord Stream“ li­ni­ja iš­nau­do­ja­ma tik pu­se pa­jė­gu­mo.

Pa­sak Lie­tu­vos va­do­vės, „Nord stream II“ pro­jek­tas ga­li tap­ti an­truo­ju „Mis­tra­lio tes­tu“ Eu­ro­pos Są­jun­gai, ku­ris iš­kreip­tų są­ži­nin­gos kon­ku­ren­ci­jos san­ty­kius ES du­jų rin­ko­je ir ga­lė­tų tap­ti ener­ge­ti­nio šan­ta­žo įran­kiu.

M. Šef­čo­vi­čius: As­tra­vo AE tu­rės bū­ti at­lik­ti stre­so testai

Bal­ta­ru­si­jo­je, ne­to­li sie­nos su Lie­tu­va sta­to­mo­je As­tra­vo at­omi­nė­je elek­tri­nė­je (AE) tu­rės bū­ti at­lik­ti stre­so tes­tai, ku­rie par­odys, ar jė­gai­nė yra sau­gi, sa­ko už ener­ge­ti­kos są­jun­gą at­sa­kin­gas Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos (EK) pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas Ma­ro­šas Šef­čo­vi­čius.

„Mes tu­ri­me tam ti­krus tarp­tau­ti­nius pri­nci­pus ir tarp­tau­ti­niu mas­tu pri­im­tą tvar­ką, ir ma­nau, kad po pa­sta­rai­siais me­tais įvy­ku­sių tra­ge­di­jų Fu­ku­ši­mo­je, Ja­po­ni­jo­je, Eu­ro­pa rei­ka­lau­ja stre­so tes­tų. Bal­ta­ru­si­jos at­ve­ju mes elg­si­mės taip pat, stre­so tes­tai tu­rės bū­ti at­lik­ti, kad pa­dė­tų už­ti­krin­ti pa­si­ti­kė­ji­mą sta­to­ma jė­gai­ne“, – pir­ma­die­nį po su­si­ti­ki­mo su Lie­tu­vos prem­je­ru Al­gir­du But­ke­vi­čiu­mi žur­na­lis­tams Vil­niu­je sa­kė M.Šef­čo­vi­čius.

Pa­sak jo, EK tę­sia de­ry­bas su Bal­ta­ru­si­jos at­sto­vais ir vi­sa gau­ta in­for­ma­ci­ja apie As­tra­vo AE da­li­na­si su vi­so­mis ES vals­ty­bė­mis na­rė­mis, tarp jų ir Lie­tu­va.

„Pre­zi­den­tei (Da­liai Gry­baus­kai­tei – BNS) ir prem­je­rui pa­ža­dė­jau, kad dė­si­me vi­sas pa­stan­gas, kad bū­tų tę­sia­mos de­ry­bos su Bal­ta­ru­si­jos at­sto­vais, jog bū­tų už­ti­krin­ti vi­si sau­gu­mo rei­ka­la­vi­mai. Mes esa­me pa­si­ren­gę pa­siū­ly­ti sa­vo tech­ni­nę pa­gal­bą“, – kal­bė­jo EK pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas.