D.Grybauskaitė akcentuoja saugumo klausimus
Sei­mas pa­va­sa­rio se­si­jo­je pri­ori­te­tus tu­rė­tų teik­ti ka­ri­niam, in­for­ma­ci­niam, so­cia­li­niam sau­gu­mui, tvir­ti­na pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė.

Šiuos pri­ori­te­tus D.Gry­baus­kai­tė ak­cen­ta­vo po pir­ma­die­nį vy­ku­sio su­si­ti­ki­mo su Sei­mo val­dy­bos at­sto­vais.

„Svar­biau­sias pri­ori­te­tas - na­cio­na­li­nio sau­gu­mo stip­ri­ni­mas, o į tai įei­na la­bai daug da­ly­kų, pir­miau­sia - ka­ri­nis sau­gu­mas. To­dėl kar­tu vi­si vals­ty­bės va­do­vai Vals­ty­bės gy­ni­mo ta­ry­bo­je nu­spren­dė­me lai­ki­nai grą­žin­ti šauk­ti­nių ka­riuo­me­nę. Yra bū­ti­na už­ti­krin­ti vals­ty­bės ka­ri­nį sau­gu­mą, taip pat už­ti­krin­ti ka­riuo­me­nės re­zer­vo ren­gi­mą“, - vie­ną svar­biau­sių Sei­mo už­duo­čių įvar­di­jo pre­zi­den­tė.

Ji taip pat pri­mi­nė, jog Sei­mui tei­kia pa­tai­sas dėl tei­si­nių prie­mo­nių ko­vo­jant su prieš vals­ty­bę nu­kreip­ta pro­pa­gan­da, taip pat siū­lo griež­tin­ti lai­ki­nų­jų lei­di­mų gy­ven­ti Lie­tu­vo­je iš­da­vi­mą, kai tai ga­li kel­ti pa­vo­jų Lie­tu­vos sau­gu­mui.

Kal­bė­da­ma apie bū­ti­ny­bę už­ti­krin­ti so­cia­li­nį sau­gu­mą, pre­zi­den­tė kaip pri­ori­te­tus nu­ro­dė glo­bos na­muo­se gy­ve­nan­čių­jų vai­kų skai­čiaus ma­ži­ni­mą, at­ly­gi­ni­mų mo­kė­ji­mo už­ti­kri­ni­mą vyk­dant įmo­nių ban­kro­tus bei ma­žiau­sių at­ly­gi­ni­mų ir iš­mo­kų di­di­ni­mą.

„Be jo­kios abe­jo­nės, pri­ta­riu dis­ku­si­joms ir ga­li­my­bei šie­met di­din­ti mi­ni­ma­lų at­ly­gi­ni­mą, taip pat bū­ti­na ir to­liau at­kur­ti ma­žiau­sius at­ly­gi­ni­mus, so­cia­li­nes iš­mo­kas ir pen­si­jas. Tai bū­ti­na da­ry­ti pa­gal fi­nan­si­nes ga­li­my­bes. Kiek ži­nau, šis pri­ori­te­tas su­tam­pa ir su Sei­mo, ir su Vy­riau­sy­bės pri­ori­te­tu“, - sa­kė ša­lies va­do­vė.

Pre­zi­den­tė teik­da­ma pa­tai­sas Sei­mui šį pa­va­sa­rį taip pat ti­ki­no dė­me­sį sky­ru­si skaid­ru­mui di­din­ti, ypač tei­sė­sau­gos ir vals­ty­bės val­dy­mo sri­ty­se. Anot jos, tai pa­dė­tų už­ti­krin­ti jos tei­kia­mos pa­tai­sos dėl ad­vo­ka­tų, no­ta­rų ir ants­to­lių re­pu­ta­ci­jos rei­ka­la­vi­mų, dėl drau­di­mo pa­pil­do­mai už­dar­biau­ti vals­ty­bės tar­nau­to­jams iš jų įstai­go­se vyk­do­mų eu­ro­pi­nių pro­jek­tų.

Be ki­ta ko, ji iš­sa­kė kri­ti­kos Vy­riau­sia­jai rin­ki­mų ko­mi­si­jai (VRK) dėl dau­gy­bės pa­žei­di­mų per rin­ki­mus.

„Po da­bar­ti­nių rin­ki­mų ma­to­me la­bai daug pa­žei­di­mų - tiek vo­kai Tra­kuo­se, tiek dėl pa­sto­vaus gy­ve­ni­mo kei­ti­mo mė­ne­sį ar du prieš rin­ki­mus. To­dėl po rin­ki­mų kam­pa­ni­jos esu pa­si­ren­gu­si teik­ti pa­tai­sas, kad bū­tų už­kar­dy­ti to­kie veiks­mai, nes jau da­bar jie yra an­ti­kons­ti­tu­ciš­ki. Ir tai, kad VRK šį fe­no­me­ną tie­siog ig­no­ra­vo, jo ne­ma­tė, ro­do, kad VRK sa­vo funk­ci­jas rin­ki­mų me­tu at­li­ko ir at­lie­ka ne­ko­ky­biš­kai ir ne iki ga­lo“, - sa­kė D.Gry­baus­kai­tė.

Ša­lies va­do­vė tei­kia Sei­mui ir Far­ma­ci­jos įsta­ty­mą, ku­ris esą tu­rė­tų pa­dė­ti už­ti­krin­ti vais­tų, ypač kom­pen­suo­ja­mų­jų „kai­nų ob­jek­ty­vu­mą“. Ji taip pat iš­reiš­kė vil­tį, kad par­la­men­tas įsik­lau­sys ir į jos ve­tuo­tas pa­sku­ti­nę ru­dens se­si­jos die­ną pri­im­tas Bau­džia­mo­jo ko­dek­so pa­tai­sas „dėl stam­baus mas­to grobs­ty­mo“, ku­rios leis­tų su­švel­nin­ti baus­mes ir „ska­tin­tų grobs­ty­ti stam­bes­niais mas­tais“ įtei­si­nant ir al­ter­na­ty­vias įka­li­ni­mui baus­mes.

„Šios įsta­ty­mo nuo­sta­tos lie­čia kai ku­riuos kon­kre­čius po­li­ti­kus. Ti­kiuo­si, kad į ma­no ve­to bus įsik­lau­sy­ta“, - sa­kė D.Gry­baus­kai­tė.

Kal­bė­da­ma apie ener­ge­ti­nio sau­gu­mo už­ti­kri­ni­mą, pre­zi­den­tė pa­si­džiau­gė, kad Lie­tu­va jau yra pa­da­riu­si daug „ge­rų žings­nių“, ta­čiau pri­ori­te­tais esą iš­lie­ka šiuo me­tu vyk­do­mi ener­ge­ti­niai pro­jek­tai, bū­ti­ny­bė iš­lai­ky­ti ener­ge­ti­nį ba­lan­są tarp al­ter­na­ty­vios ir tra­di­ci­nės ener­ge­ti­kos plė­to­ji­mo bei ko­va su mo­no­po­lis­ti­niais in­te­re­sais ener­ge­ti­kos rin­ko­je.

„Iš­lie­ka to­liau elek­tros tink­lų su­jun­gi­mas, elek­tros ry­šiai su Va­ka­rais, du­jų in­teg­ra­ci­ja į Va­ka­rų sis­te­mas bei gam­ti­nių du­jų rin­kos su­for­ma­vi­mas ir su­kū­ri­mas Lie­tu­vo­je. Tam, be jo­kios abe­jo­nės, bū­ti­na at­nau­jin­ti ener­ge­ti­kos stra­te­gi­ją pa­si­kei­tus si­tua­ci­jai, to­liau rei­kia tvir­tin­ti bū­ti­ną ener­ge­ti­kos struk­tū­rą, (vyk­dy­ti) ši­lu­mos ūkio pert­var­ką, ku­ri tu­ri ga­ran­tuo­ti mū­sų žmo­nėms ob­jek­ty­vią kai­ną, kad ne­bū­tų ma­to­mi mo­no­po­lis­ti­niai in­te­re­sai, ypač di­džiuo­siuo­se mies­tuo­se“, - sa­kė D.Gry­baus­kai­tė.

Po ša­lies va­do­vės ir Sei­mo val­dy­bos su­si­ti­ki­mo par­la­men­to pir­mi­nin­kė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė pri­pa­ži­no, kad Sei­mas ne­su­ge­bės per se­si­ją pri­im­ti re­kor­di­nio skai­čiaus - per 700 tei­sės ak­tų pro­jek­tų be ly­di­mų­jų tei­sės ak­tų. Pu­sę jų pa­tei­kė Sei­mo na­riai, to­dėl esą bus pra­šo­ma frak­ci­jų kai ku­riuos pro­jek­tus at­siim­ti at­siž­vel­giant į vals­ty­bės pri­ori­te­tus ir ko­ky­bę, o ne į sie­kį „pa­si­ge­rin­ti sta­tis­ti­ką“.

„Prio­ri­te­tas bus ko­ky­bė ir bū­tent tie pro­jek­tai, ku­rie yra la­bai svar­būs, kaip ir ger­bia­ma pre­zi­den­tė mi­nė­jo – pri­ori­te­tai mū­sų ti­krai su­tam­pa“, - sa­kė L.Grau­ži­nie­nė.

Anot jos, dė­me­sys bus tei­kia­mas par­la­men­ti­nei kon­tro­lei, „dirb­ti efek­ty­viau“ bus ra­gi­na­mas Sei­mo Au­di­to ko­mi­te­tas.

Di­de­lį dė­me­sį par­la­men­ta­rai taip pla­nuo­ja skir­ti geo­po­li­ti­nei si­tua­ci­jai - ne tik dis­ku­tuo­jant dėl šauk­ti­nių ka­riuo­me­nės, bet ir pri­imant Sei­mo sta­tu­to ir ki­tų tei­sės ak­tų pa­tai­sas, ku­rios nu­ma­ty­tų Sei­mo dar­bą pa­skel­bus mo­bi­li­za­ci­ją ar įve­dus ne­pap­ras­tą­ją, ka­ro pa­dė­tį.

Taip pat Sei­mas, pa­sak L.Grau­ži­nie­nės, sieks at­siž­velg­ti į so­cia­li­nes grės­mes, ypač į di­džiau­sią jų - ma­žė­jan­tį gy­ven­to­jų skai­čių.

„Ke­ti­na­me kon­cen­truo­tis ir gal­būt par­eng­ti net at­ski­rą mū­sų vals­ty­bės vys­ty­mo­si prog­ra­mą de­mog­ra­fi­nės si­tua­ci­jos ge­ri­ni­mo klau­si­mais. Nes, kaip ro­do moks­li­nin­kų ana­li­zės, tai yra la­bai rim­ta si­tua­ci­ja, ir 2029-2030 me­tais mes ga­li­me tu­rė­ti ir čia grės­mę na­cio­na­li­niam sau­gu­mui, nes la­bai ženk­liai bus su­ma­žė­jęs mū­sų gy­ven­to­jų skai­čius“, - kal­bė­jo L.Grau­ži­nie­nė.

Sei­mo pa­va­sa­rio Se­si­ja pra­si­de­da an­tra­die­nį, iš vi­so jo­je pla­nuo­ja­ma su­reng­ti 50 ple­na­ri­nių po­sė­džių.