D. Gineikaitės tyrimui dėl girtumo slėpimo vadovaus kitas prokuroras
Pa­si­kei­tė ty­ri­mui dėl ban­dy­mo slėp­ti bu­vu­sios Na­cio­na­li­nės že­mės tar­ny­bos (NŽT) va­do­vės Dai­vos Gi­nei­kai­tės gir­tu­mą va­do­vau­jan­tis pro­ku­ro­ras – juo ta­po Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros pro­ku­ro­ras Ir­man­tas Mi­ke­lio­nis.

Jis pa­kei­tė iki tol ty­ri­mui dėl pikt­nau­džia­vi­mo tar­ny­ba ir do­ku­men­tų klas­to­ji­mo va­do­va­vu­sį Gin­tą Iva­naus­ką.

„Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros Or­ga­ni­zuo­tų nu­si­kal­ti­mų ir ko­rup­ci­jos ty­ri­mo de­par­ta­men­to pro­ku­ro­ras G.Iva­naus­kas šiuo me­tu va­do­vau­ja ki­tiems re­zo­nan­si­niams ty­ri­mams, ku­rie yra bai­gia­mo­sio­se sta­di­jo­se, to­dėl sie­kiant ope­ra­ty­ves­nių pro­ce­si­nių spren­di­mų pri­ėmi­mo ga­li­mo pikt­nau­džia­vi­mo by­lo­je aukš­tes­nio­jo pro­ku­ro­ro spren­di­mu šiam iki­teis­mi­niam ty­ri­mui va­do­vau­ti pa­ves­ta mi­nė­to de­par­ta­men­to pro­ku­ro­rui I.Mi­ke­lio­niui. Šiuo me­tu pro­ku­ro­ras su­si­pa­žįs­ta su by­los me­džia­ga“, – BNS sa­kė Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros at­sto­vė Ri­ta Stun­die­nė.

Įta­ri­mai dėl pikt­nau­džia­vi­mo šio­je by­lo­je yra par­eikš­ti Kau­no kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės va­do­vui Ge­di­mi­nui Abe­ciū­nui ir jo pa­va­duo­to­jui Kas­ty­čiui Gri­go­niui. Įta­ri­mų dėl kurs­ty­mo ir pa­dė­ji­mo pikt­nau­džiau­ti su­lau­kė ir pa­ti D.Gi­nei­kai­tė.

Šia­me ty­ri­me nu­spręs­ta ne­tai­ky­ti bau­džia­mo­sios at­sa­ko­my­bės dėl do­ku­men­tų klas­to­ji­mo, nes Ad­mi­nis­tra­ci­nių tei­sės pa­žei­di­mų ko­dek­se taip pat nu­ma­ty­ta at­sa­ko­my­bė už šį nu­si­žen­gi­mą. Pa­gal Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo (LAT) nu­sta­ty­tą teis­mų pra­kti­ką, ad­mi­nis­tra­ci­nė at­sa­ko­my­bė už do­ku­men­tų klas­to­ji­mą tai­ko­ma ta­da, kai nu­si­žen­gi­mas pa­da­ro­mas jau pra­dė­to­je ir nag­ri­nė­ja­mo­je by­lo­je. Tuo me­tu už vai­ra­vi­mą iš­gė­rus nu­ma­ty­ta ad­mi­nis­tra­ci­nė at­sa­ko­my­bė.

„Šio­je by­lo­je nu­sta­ty­ta, kad D.G. (Dai­vos Gi­nei­kai­tės) krau­jo mė­gi­niai bu­vo pa­im­ti ir su­keis­ti jau pra­dė­jus ad­mi­nis­tra­ci­nio tei­sės pa­žei­di­mo by­lą, to­dėl at­siž­vel­giant į iki­teis­mi­nio ty­ri­mo me­tu gau­tus duo­me­nis ir LAT for­muo­ja­mą teis­mų pra­kti­ką ty­ri­mas dėl ga­li­mo do­ku­men­to su­klas­to­ji­mo ar dis­po­na­vi­mo su­klas­to­tu do­ku­men­tu nu­trauk­tas ir ati­tin­ka­moms tar­ny­boms pa­ves­ta spręs­ti as­me­nų ad­mi­nis­tra­ci­nės ir draus­mi­nės at­sa­ko­my­bės klau­si­mus“, – sa­kė R.Stun­die­nė.

Tei­sė­sau­ga ti­ria ga­li­mą pikt­nau­džia­vi­mą ban­dant nu­slėp­ti D.Gi­nei­kai­tės ne­blai­vu­mą, kai ši per­nai vai­ruo­da­ma au­to­mo­bi­lį su­kė­lė ava­ri­ją.

Anks­čiau ir D.Gi­nei­kai­tė, G.Abe­ciū­nas ir K.Gri­go­nis mi­nė­ta­me ty­ri­me bu­vo apk­laus­ti spe­cia­liai­siais liu­dy­to­jais, li­go­ni­nė­je ty­rė­jai at­li­ko do­ku­men­tų poė­mius, iš­si­ve­žė ras­tus ke­lis D.Gi­nei­kai­tės krau­jo mė­gi­nius.

Va­sa­rį Kau­no apy­lin­kės teis­mas pa­skel­bė, kad D.Gi­nei­kai­tė eis­mo įvy­kį per­nai gruo­dį Kau­ne pa­da­rė bū­da­ma ne­blai­vi. Jai pa­skir­ta 1,3 tūkst. eu­rų bau­da ir pus­ket­vir­tų me­tų ati­mta tei­sė vai­ruo­ti.

D.Gi­nei­kai­tė po in­ci­den­to iš par­ei­gų Na­cio­na­li­nė­je že­mės tar­ny­bo­je bu­vo at­leis­ta jos pa­čios prašymu