D. Gineikaitės byloje apklaustas specialus liudytojas
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bo­je (STT) po Na­cio­na­li­nės že­mės tar­ny­bos (NŽT) di­rek­to­rės Dai­vos Gi­nei­kai­tės apk­lau­sos, spe­cia­liuo­ju liu­dy­to­ju an­tra­die­nį taip pat bu­vo apk­laus­tas ir Kau­no kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas in­ter­ven­ci­nei me­di­ci­nai Kas­ty­tis Gri­go­nis.

„K.Gri­go­nis bu­vo apk­laus­tas spe­cia­liuo­ju liu­dy­to­ju“, – BNS tre­čia­die­nį sa­kė STT at­sto­vas spau­dai Rus­la­nas Go­lu­bo­vas.

K.Gri­go­nis ir D.Gi­nei­kai­tė bu­vo apk­laus­ti an­tra­die­nį. STT at­lie­ka iki­teis­mi­nį ty­ri­mą, įta­riant, kad ga­lė­jo bū­ti ban­do­ma nu­slėp­ti D.Gi­nei­kai­tės gir­tu­mą.

Kau­no kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas K.Gri­go­nis sa­vo vaid­mens by­lo­je ne­ko­men­tuo­ja, ta­čiau tvir­ti­na jo­kio spau­di­mo ne­da­ręs. Nau­jie­nų por­ta­lo del­fi.lt ži­nio­mis, par­ei­gū­nai aiš­ki­na­si, ar K.Gri­go­nis lie­pė su­keis­ti D.Gi­nei­kai­tės krau­jo mė­gi­nį.

„Jo­kio spau­di­mo aš ne­da­riau, ti­kiu, kad ty­ri­mas bus ob­jek­ty­vus ir tai bus nu­sta­ty­ta“, – K.Gri­go­nio žo­džius BNS per­da­vė Kau­no kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės at­sto­vas spau­dai Sau­lius Tvir­bu­tas.

Vals­ty­bi­nė teis­mo me­di­ci­nos tar­ny­ba tre­čia­die­nį bai­gė tir­ti D.Gi­nei­kai­tės krau­jo mė­gi­nius, ta­čiau jų re­zul­ta­tus kon­kre­čiai ko­men­tuo­ti at­si­sa­kė.

„Bu­vo mė­gi­niai du at­siųs­ti ir jų re­zul­ta­tai yra skir­tin­gi“, – BNS sa­kė tar­ny­bos di­rek­to­rius Ro­mas Rau­dys.

Po­li­ci­ja tei­gia, kad ne­blai­vi D.Gi­nei­kai­tė šeš­ta­die­nį Kau­ne su­kė­lė ava­ri­ją. Jai al­ko­tes­te­riu nu­sta­ty­tas vi­du­ti­nis gir­tu­mas – 1,66 pro­mi­lės, ta­čiau su al­ko­tes­te­rio duo­me­ni­mis ne­su­ti­ku­si NŽT di­rek­to­rė vy­ko at­lik­ti pa­pil­do­mo krau­jo ty­ri­mo Kau­no kli­ni­ki­nė­je li­go­ni­nė­je. Tie­sa, kaip BNS tei­gė svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­trė Ri­man­tė Ša­la­še­vi­čiū­tė, D.Gi­nei­kai­tė krau­ją pa­pil­do­mai ti­kri­no­si ne per va­lan­dą lai­ko, o pra­ėju­si 3 – 4 va­lan­doms nuo eis­mo įvy­kio.

D.Gi­nei­kai­tė STT apk­laus­ta kaip spe­cia­lio­ji liu­dy­to­ja įta­riant, kad Kau­no kli­ni­ki­nė­je li­go­ni­nė­je po ava­ri­jos ga­lė­jo bū­ti ban­do­ma nu­slėp­ti jos gir­tu­mą. Tei­sė­sau­ga Kau­no kli­ni­ki­nė­je li­go­ni­nė­je at­li­ko do­ku­men­tų ir D.Gi­nei­kai­tės krau­jo mė­gi­nio poė­mius. Pa­sak svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­trės Ri­man­tės Ša­la­še­vi­čiū­tės, D.Gi­nei­kai­tė krau­jo mė­gi­nį ty­ri­mui da­vė tik pra­ėjus ke­lioms va­lan­doms po įvy­kio, nors įsta­ty­mai tam nu­ma­to va­lan­dą.

Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me taip pat apk­lau­sė lai­ki­nai ei­nan­tį par­ei­gas Kau­no kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės Pri­ėmi­mo, sku­bios pa­gal­bos ir trau­mų sky­riaus ve­dė­ją gy­dy­to­ją Ar­tū­rą Šul­nių, taip pat D.Gi­nei­kai­tės krau­jo pa­ėmu­sią me­di­ci­nos se­se­rį, pa­tvir­ti­no R.Go­lu­bo­vas.