D. Gineikaitė traukiasi iš NŽT vadovės pareigų
Gal­būt ne­blai­vi ava­ri­ją su­kė­lu­si Na­cio­na­li­nės že­mės tar­ny­bos (NŽT) di­rek­to­rė Dai­va Gi­nei­kai­tė įtei­kė at­sis­ta­ty­di­ni­mo par­eiš­ki­mą, BNS pir­ma­die­nį pa­tvir­ti­no Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos Vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo sky­rius.

Mi­nis­te­ri­ja vė­liau BNS pra­ne­šė, kad že­mės ūkio mi­nis­trė Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė „ke­ti­na ten­kin­ti“ šį pra­šy­mą at­sis­ta­ty­din­ti.

„Ne­tu­rė­jau prie­kaiš­tų Na­cio­na­li­nės že­mės tar­ny­bos va­do­vei dėl dar­bo ko­ky­bės, ta­čiau po įta­ri­mų, kad D.Gi­nei­kai­tė au­toį­vy­kį su­kė­lė bū­da­ma ne­blai­vi, jos ke­ti­ni­mą at­sis­ta­ty­din­ti ver­ti­nu kaip tei­gia­mą žings­nį. Tar­nau­to­jas ne­ga­li men­kin­ti ins­ti­tu­ci­jos var­do, juo­lab, kai uži­ma va­do­vau­ja­mas par­ei­gas“, – V.Bal­trai­tie­nė ci­tuo­ja­ma BNS at­siųs­ta­me pra­ne­ši­me.

BNS su­si­sie­kus su pa­čia V.Bal­trai­tie­ne, ji tei­gė, kad „pa­gal įsta­ty­mą, po 14 die­nų D.Gi­nei­kai­tė bus at­lei­džia­ma“.

Mi­nis­trė pri­dū­rė, kad tar­ny­bi­nis pa­ti­kri­ni­mas dėl D.Gi­nei­kai­tės nu­si­žen­gi­mų bus tę­sia­mas ir jai vis tiek ga­li bū­ti pri­tai­ky­tos sank­ci­jos dėl dar­bo vals­ty­bės tar­ny­bo­je.

„Tar­ny­bi­nis pa­ti­kri­ni­mas, pa­gal įsta­ty­mus, to­liau tę­sia­mas. Jei­gu pri­ima­ma iš­va­da, kad už to­kius nu­si­žen­gi­mus at­lei­džia­ma, ga­lios nu­ta­ri­mas, kad as­muo tre­jus me­tus ne­ga­li dirb­ti vals­ty­bės tar­ny­bo­je“, – sa­kė V.Bal­trai­tie­nė.

Ji tei­gė ne­ži­nan­ti, kur šiuo me­tu yra D.Gi­nei­kai­tė. BNS pir­ma­die­nį su ja ne­pa­vy­ko su­si­siek­ti.

Prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius tei­gia, kad Na­cio­na­li­nės že­mės tar­ny­bos (NŽT) di­rek­to­rės Dai­vos Gi­nei­kai­tės at­sis­ta­ty­di­ni­mas – pa­vė­luo­tas.

„Prem­je­ro nuo­mo­ne, ji tu­rė­jo pa­ti at­sis­ta­ty­din­ti iš kar­to po in­ci­den­to, kad ne­bū­tų me­ta­mas še­šė­lis ins­ti­tu­ci­jai. Da­bar, ži­no­ma, tai yra pa­vė­luo­tas žings­nis“, – BNS tei­gė prem­je­ro at­sto­vė spau­dai Eve­li­na But­ku­tė-Laz­daus­kie­nė.

Šiuo me­tu D.Gi­nei­kai­tė ne­ap­mo­ka­mai at­os­to­gau­ja. Po­li­ci­ja tei­gia, kad ne­blai­vi D.Gi­nei­kai­tė gruo­džio 19 die­ną Kau­ne su­kė­lė ava­ri­ją. Jai al­ko­tes­te­riu nu­sta­ty­tas vi­du­ti­nis gir­tu­mas – 1,66 pro­mi­lės, ta­čiau su al­ko­tes­te­rio duo­me­ni­mis ne­su­ti­ku­si NŽT di­rek­to­rė vy­ko at­lik­ti pa­pil­do­mo krau­jo ty­ri­mo Kau­no kli­ni­ki­nė­je li­go­ni­nė­je.

Vė­liau Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba pra­dė­jo iki­teis­mi­nį ty­ri­mą įta­riant, kad to­je li­go­ni­nė­je ga­lė­jo bū­ti ban­do­ma nu­slėp­ti NŽT di­rek­to­rės gir­tu­mą. Ty­ri­me ji ir ke­li me­di­kai apk­laus­ta kaip spe­cia­lio­ji liu­dy­to­ja.