D. Bradauskas situaciją komentuos pirmadienį
Dėl Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) pa­teik­tos me­džia­gos nuo par­ei­gų nu­ša­li­na­mas Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos (VMI) va­do­vas Dai­no­ras Bra­daus­kas si­tua­ci­ją ža­da pla­čiau pa­ko­men­tuo­ti pir­ma­die­nį. VMI in­fo­ma­vo apie Vy­gan­to Iva­naus­ko pa­sky­ri­mą lai­ki­nai ei­ti VMI vir­ši­nin­ko par­ei­gas.

Šiuo me­tu ne­dar­bin­gu­mą tu­rin­tis D.Bra­daus­kas BNS tei­gė, kad pla­tes­nį ko­men­ta­rą ža­da pa­teik­ti pir­ma­die­nį, kai su­si­pa­žins su vi­sa me­džia­ga.

VMI nuotrauka

Tre­čia­die­nį, ga­vu­si STT raš­tą, Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja pra­dė­jo tar­ny­bi­nį ty­ri­mą dėl D.Bra­daus­ko veik­los ir nu­ša­li­no jį nuo uži­ma­mų par­ei­gų kol ne­bus baig­tas ty­ri­mas.

Por­ta­lui del­fi.lt D.Bra­daus­kas ket­vir­ta­die­nį tei­gė ne­su­vo­kian­tis kuo yra kal­ti­na­mas, anot jo, Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja jo ne­in­for­ma­vo apie ty­ri­mo de­ta­les.

VMI va­do­vu D.Bra­daus­kas pa­skir­tas 2015 me­tų ba­lan­džio vi­du­ry­je. Iki tol nuo 2014 me­tų lie­pos jis lai­ki­nai ėjo VMI vir­ši­nin­ko par­ei­gas, kai tuo­me­ti­nis fi­nan­sų mi­nis­tras Ri­man­tas Ša­džius ne­pra­tę­sė nuo 2005 me­tų spa­lį dir­bu­sio VMI vir­ši­nin­ko Mo­des­to Ka­se­liaus­ko ka­den­ci­jos.

51-erių D. Bra­daus­kas yra bu­vu­sio Sei­mo na­rio Bro­niaus Bra­daus­ko sū­nus.

Ket­vir­ta­die­nį VMI iš­pla­ti­no pra­ne­ši­mą, jog VMI vir­ši­nin­ko par­ei­gas lai­ki­nai, Dai­no­ro Bra­daus­ko ne­dar­bin­gu­mo lai­ko­tar­piu, pa­skir­tas ei­ti VMI vir­ši­nin­ko pa­va­duo­to­jas Vy­gan­tas Iva­naus­kas.