Curtisas M.Scaparrotti: JAV kariai Lietuvoje bus ir per „Zapad 2017“
JAV ka­rių bu­vi­mas re­gio­ne ir taip yra pra­ktiš­kai nuo­la­ti­nis, sa­ko vy­riau­sia­sis NA­TO pa­jė­gų Eu­ro­po­je va­das Cur­ti­sas M.Sca­par­rot­ti, Lie­tu­vai pra­šant ame­ri­kie­čių ka­rius ša­ly­je dis­lo­kuo­ti nuo­lat, o ne ro­ta­ci­niu pa­grin­du.

„Mū­sų pa­jė­gos čia dis­lo­kuo­tos 365 die­nas per me­tus“, – žur­na­lis­tams ket­vir­ta­die­nį Vil­niu­je sa­kė C.M.Sca­par­rot­ti, va­do­vau­jan­tis ir JAV pa­jė­goms Eu­ro­po­je.

„No­rė­čiau šio­je vie­to­je tu­rė­ti šiek tiek lanks­tu­mo. To­dėl tai ga­lė­tų bū­ti ir ne nuo­la­ti­nis dis­lo­ka­vi­mas – vis­gi dėl mū­sų čia esan­čių pa­jė­gų tai bus be­veik tas pats“, – pri­dū­rė jis.

Rea­guo­da­ma į Ru­si­jos in­ter­ven­ci­ją Ukrai­no­je JAV nuo 2014 me­tų kiek­vie­no­je Bal­ti­jos ša­ly­je dis­lo­kuo­ja po maž­daug 150 ka­rių. Šie­met Len­ki­jo­je bu­vo dis­lo­kuo­ta JAV ka­rių bri­ga­da.

C.M.Sca­par­rot­ti sa­kė, kad ba­ta­lio­nas JAV ka­rių bir­že­lio ir lie­pos mė­ne­siais ro­tuo­sis Lie­tu­vo­je ir da­ly­vaus pra­ty­bo­se „Kar­do kir­tis“.

Jis taip pat pra­ne­šė, jog dar vie­nas ame­ri­kie­čių ba­ta­lio­nas Bal­ti­jos ša­ly­se bus ro­tuo­ja­mas šių me­tų rug­sė­jį. Šį mė­ne­sį Bal­ta­ru­si­jo­je ir Ru­si­jo­je vyks pra­ty­bos „Za­pad 2017“.

„Geo­po­li­ti­nė si­tua­ci­ja Eu­ro­po­je iš­lie­ka įtemp­ta, di­džio­ji kai­my­nė to­liau žvan­gi­na gink­lais“, – spau­dos kon­fe­ren­ci­jos me­tu sa­kė Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės va­das ge­ne­ro­las lei­te­nan­tas Jo­nas Vy­tau­tas Žu­kas.

„Su­si­ti­ki­mo me­tu iš­reiš­kiau lū­kes­tį, kad JAV ka­rius Lie­tu­vo­je ma­ty­si­me tiek ar­tė­jant Ru­si­jos pra­ty­boms „Za­pad 2017“, tiek ir po jų“, – pri­dū­rė jis.

Šie­met kiek­vie­no­je Bal­ti­jos ša­ly­je taip pat dis­lo­kuo­ja­ma po ba­ta­lio­no dy­džio vie­ne­tą. Vo­kie­ti­jo­je ku­ria­mam ba­ta­lio­nui va­do­vau­ja Vo­kie­ti­ja.

Lie­tu­vos par­ei­gū­nai pa­sta­ruo­ju me­tu ne kar­tą ra­gi­no JAV pa­jė­gos re­gio­ne dis­lo­kuo­ti nuo­lat, o ne ro­ta­ci­niu pa­grin­du. Pa­sak jų, tai už­ti­krin­tų dar ge­res­nį Ru­si­jos at­gra­sy­mą.