Cigarečių kontrabanda keičia kryptį
Į Lie­tu­vą te­bep­lūs­tant kon­tra­ban­di­niams rū­ka­lams iš­ryš­kė­jo nau­ja ten­den­ci­ja - vis dau­giau jų į mū­sų ša­lį pa­ten­ka ne iš Ru­si­jos Ka­li­ning­ra­do sri­ties ar Bal­ta­ru­si­jos, kaip bu­vo iki šiol, o iš Eu­ro­pos Są­jun­gai (ES) pri­klau­san­čios Lat­vi­jos.

Per­nai iš Lat­vi­jos bu­vo įvež­ta vos apie 7 proc. vi­sų Lie­tu­vo­je su­lai­ky­tų kon­tra­ban­di­nių rū­ka­lų. Šie­met per pir­muo­sius mė­ne­sius šis ro­dik­lis šok­te­lė­jo iki 85 pro­cen­tų. Įspū­din­ga sta­tis­ti­ka ir skai­čiuo­jant to­kius rū­ka­lus vie­ne­tais: per vi­sus pra­ėju­sius me­tus iš Lat­vi­jos į Lie­tu­vą bu­vo įvež­ta vos 8,2 mln. ci­ga­re­čių, o per pir­muo­sius du šių me­tų mė­ne­sius - per 10 mln. ci­ga­re­čių.

Ne­abe­jo­ja­ma, kad di­de­lė da­lis šių rū­ka­lų per Lie­tu­vą ke­liau­ja tran­zi­tu ir yra skir­ti Len­ki­jos, Vo­kie­ti­jos ar to­li­mes­nių ša­lių juo­da­jai rin­kai. Lie­tu­vo­je kon­tra­ban­di­nių rū­ka­lų var­to­ji­mas, kaip ro­do rin­kos ty­ri­mai, yra kiek su­men­kęs.

Ne­le­ga­laus ta­ba­ko ga­mi­nių srau­to su­ak­ty­vė­ji­mą mui­ti­nin­kai sie­ja tiek su ga­li­ma pog­rin­di­nių fab­ri­kų veik­la Lat­vi­jos te­ri­to­ri­jo­je, tiek su mi­ni­ma­lia bei frag­men­tiš­ka kon­tro­le tarp Šen­ge­no erd­vės ša­lių. Ją te­vyk­do mui­ti­nės mo­bi­lio­sios kon­tro­lės gru­pės.

Rū­ka­lai vie­toj ledų

Kon­tra­ban­dos ga­ben­to­jai no­riai iš­nau­do­ja Šen­ge­no erd­vės, už­ti­kri­nan­čios lais­vą as­me­nų ju­dė­ji­mą, pri­va­lu­mus. Pa­sak Mui­ti­nės de­par­ta­men­to at­sto­vės spau­dai Gin­ta­rės Vit­kaus­kai­tės-Šat­kaus­kie­nės, bū­na, kad kon­tra­ban­di­nes ci­ga­re­tes di­de­liais kie­kiais ga­be­na pa­vie­niai as­me­nys, bet daž­niau­siai tuo už­sii­ma tarp­tau­ti­nės nu­si­kals­ta­mos gru­puo­tės.

Mui­ti­nės par­ei­gū­nai, siek­da­mi už­kirs­ti ke­lią kon­tra­ban­dai, Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos pa­sie­ny­je tai­ko su­stip­rin­tas kon­tro­lės prie­mo­nes. „Vyk­do­me spe­cia­lias - tiek il­ga­lai­kes, tiek trum­pa­lai­kes - ope­ra­ci­jas, ak­ty­viai bend­ra­dar­biau­ja­me su Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba, po­li­ci­ja, taip pat su Lat­vi­jos tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jo­mis“, - LŽ pa­sa­ko­jo G. Vit­kaus­kai­tė-Šat­kaus­kie­nė.

Bend­ra veik­la jau da­vė re­zul­ta­tų - ba­lan­džio pra­džio­je Mui­ti­nės kri­mi­na­li­nė tar­ny­ba su­lai­kė du Lie­tu­vos gy­ven­to­jus, įta­ria­mus ci­ga­re­čių kon­tra­ban­dos or­ga­ni­za­vi­mu. To­kių veiks­mų kri­mi­na­lis­tai ėmė­si, kai ba­lan­džio pra­džio­je ke­ly­je Kau­nas-Za­ra­sai-Daug­pi­lis mui­ti­nės par­ei­gū­nai su­stab­dė ir pa­ti­kri­no iš Lat­vi­jos va­žiuo­jan­tį vil­ki­ką „Re­nault Mag­num“ su pusp­rie­ka­be. Kro­vi­nio do­ku­men­tuo­se bu­vo nu­ro­dy­ta, kad vil­ki­kas ve­ža val­go­muo­sius le­dus, ta­čiau pa­ti­kri­nus šal­do­mą­ją pusp­rie­ka­bę pa­aiš­kė­jo, kad po le­dais vai­ruo­to­jas sle­pia dau­giau kaip 143 tūkst. pa­ke­lių ci­ga­re­čių „Fest“, NZ, „Minsk“, „Prem­jer“. Vi­si jie bu­vo pa­ženk­lin­ti bal­ta­ru­siš­ko­mis ban­de­ro­lė­mis. Su­lai­ky­tų kon­tra­ban­di­nių ci­ga­re­čių ver­tė - 350 tūkst. eu­rų.

Lie­tu­vos mui­ti­nės par­ei­gū­nai per pir­muo­sius tris šių me­tų mė­ne­sius su­lai­kė kon­tra­ban­di­nių ir ne­tei­sė­tai ga­ben­tų pre­kių už dau­giau kaip 11 mln. eu­rų. Po­pu­lia­riau­sia kon­tra­ban­di­nė pre­kė te­bė­ra ta­ba­ko ga­mi­niai. Bu­vo su­lai­ky­ta be­veik 100 mln. vie­ne­tų (5 mln. pa­ke­lių) ci­ga­re­čių, ku­rių ver­tė 10,8 mln. eu­rų. Tai tri­gu­bai dau­giau nei per­nai per pa­tį lai­ko­tar­pį. Tuo­met bu­vo su­lai­ky­ta 28,5 mln. vie­ne­tų ci­ga­re­čių (1,427 mln. pa­ke­lių), jų ver­tė vir­ši­jo 3 mln. eu­rų.

Kil­mė - pogrindis

Iš Lat­vi­jos į Lie­tu­vą pa­ten­ka ne tik bal­ta­ru­siš­ki rū­ka­lai. Šį pa­va­sa­rį bu­vo su­lai­ky­ti du vil­ki­kai, ku­riais ga­ben­tos ci­ga­re­tės, ne­pa­žy­mė­tos jo­kios ša­lies ban­de­ro­lė­mis. Ko­vo pra­džio­je Klai­pė­dos tarp­tau­ti­nė­je jū­rų per­kė­lo­je ti­kri­nant kro­vi­ni­nio vil­ki­ko pusp­rie­ka­bę, ku­ri tu­rė­jo ne­tru­kus iš­ke­liau­ti kel­tu į Šve­di­ją ir pa­gal do­ku­men­tus ve­žė šiukš­lių mai­šų siun­tą, bu­vo ap­tik­ta 400 dė­žių (199 tūkst. pa­ke­lių) ci­ga­re­čių „Me­tro“ be jo­kių ban­de­ro­lių. Su­lai­ky­tos kon­tra­ban­dos ver­tė - 461 tūkst. eu­rų. Mui­ti­nės kri­mi­na­lis­tų ži­nio­mis, kon­tra­ban­dos siun­ta iš Šve­di­jos vė­liau tu­rė­jo bū­ti per­vež­ta į Nor­ve­gi­ją.

Dar 156 tūkst. pa­ke­lių to­kių pat ci­ga­re­čių Mui­ti­nės kri­mi­na­li­nės tar­ny­bos par­ei­gū­nai su­lai­kė po tri­jų die­nų tarp­tau­ti­nia­me ke­ly­je „Via Bal­ti­ca“, ne­to­li Kau­no. Vil­ki­ko „Man“ vai­ruo­to­jas, Lat­vi­jos pi­lie­tis, par­ei­gū­nams tei­gė ve­žan­tis į Bel­gi­ją pa­gal­vių kro­vi­nį. Ta­čiau pa­ti­kri­nus au­to­mo­bi­lį pa­aiš­kė­jo, kad pa­gal­vių į vil­ki­ko pusp­rie­ka­bę te­bu­vo pa­krau­ta vos tiek, kad jos mas­kuo­tų di­džiu­lį ne­aiš­kios kil­mės ne­le­ga­lių ci­ga­re­čių „Me­tro“ kro­vi­nį, ku­rio ver­tė - apie 360 tūkst. eu­rų.

Įta­ria­ma, kad Lat­vi­jo­je pra­dė­jo veik­ti pog­rin­di­nis ta­ba­ko fab­ri­kas, o ci­ga­re­tės „Me­tro“ - šios še­šė­li­nės įmo­nės pro­duk­ci­ja, ku­rią ti­kė­ta­si par­duo­ti Va­ka­rų Eu­ro­po­je.

Mas­tas sumažėjo

Lie­tu­vo­je su­var­to­ja­ma tik ne­daug į mū­sų ša­lį pa­ten­kan­čių kon­tra­ban­di­nių rū­ka­lų. Jų kie­kis yra ma­žes­nis, nei bu­vo prieš tre­jus me­tus. Bent jau prie to­kios iš­va­dos pri­ėjo spe­cia­lis­tai, iš­ana­li­za­vę kas­met Lie­tu­vo­je ty­ri­mų bend­ro­vės „Niel­sen“ vyk­do­mų tuš­čių pa­ke­lių ty­ri­mų, ku­riais nu­sta­to­mas ne­ap­mo­kes­tin­tų ta­ba­ko ga­mi­nių pa­pli­ti­mo mas­tas kon­kre­čio­se vals­ty­bė­se, re­zul­ta­tus. Pa­gal juos ne­le­ga­lių ta­ba­ko ga­mi­nių var­to­ji­mo mas­tas Lie­tu­vo­je per ke­le­rius me­tus su­ma­žė­jo treč­da­liu - nuo 35,4 proc. 2012 me­tais iki 28,4 proc. per­nai. Tie­sa, ty­ri­mas ne­apė­mė kai­miš­kų ša­lies vie­to­vių. Daž­niau­siai pa­si­tai­kan­tys ne­le­ga­lūs ta­ba­ko ga­mi­niai - iš Bal­ta­ru­si­jos. Jie su­da­ro apie 22,5 pro­cen­to.

„Ša­ly­je nuo 2013 me­tų kon­tra­ban­di­nių rū­ka­lų su­var­to­ji­mas po tru­pu­tį sta­bi­li­zuo­ja­si, ir jau ku­rį lai­ką di­des­nių po­ky­čių ne­ma­to­me. Ta­čiau vis vien ro­dik­lis iš­lie­ka pa­ly­gin­ti di­de­lis“, - LŽ sa­kė Na­cio­na­li­nės ta­ba­ko ga­min­to­jų aso­cia­ci­jos at­sa­kin­ga­sis se­kre­to­rius Ra­mū­nas Ma­čius.

Jo tei­gi­mu, net ir esant to­kioms ten­den­ci­joms, ko­va su rū­ka­lų kon­tra­ban­da tu­ri iš­lik­ti tiek tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jų, tiek ir po­li­ti­kų veik­los pri­ori­te­tu. Mat ne­le­ga­lios rū­ka­lų rin­kos ma­žė­ji­mas yra svar­bus vals­ty­bės biu­dže­to pa­ja­mų šal­ti­nis. Skai­čiuo­ja­ma, kad dėl plūs­tan­čių kon­tra­ban­di­nių ci­ga­re­čių vals­ty­bė kas­met ne­ten­ka apie 100 mln. eu­rų pa­ja­mų.