Charkove atidarytas Lietuvos garbės konsulatas
An­tra­ja­me pa­gal dy­dį Ukrai­nos mies­te Char­ko­ve lap­kri­čio 18 die­ną ati­da­ry­tas Lie­tu­vos gar­bės kon­su­la­tas. Lie­tu­vos gar­bės kon­su­lu ta­po ži­no­mas Char­ko­vo vers­li­nin­kas Kons­tan­ti­nas To­ka­re­vas, reikš­min­gai pri­si­de­dan­tis prie dvi­ša­lių pro­jek­tų įgy­ven­di­ni­mo vers­lo, kul­tū­ros ir ki­to­se sri­ty­se.

Ofi­cia­lia­me Lie­tu­vos gar­bės kon­su­la­to ati­da­ry­mo ren­gi­ny­je da­ly­va­vo Lie­tu­vos am­ba­sa­do­rius Ukrai­no­je Ma­rius Ja­nu­ko­nis, Char­ko­vo sri­ties ir mies­to ad­mi­nis­tra­ci­jų va­do­vai. Ren­gi­nio sve­čiams kon­cer­ta­vo mu­zi­kos gru­pė iš Lie­tu­vos „Bip­lan“, – ra­šo­ma Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos pra­ne­ši­me spau­dai.

Kon­su­la­to ati­da­ry­mo pro­ga Char­ko­ve su­reng­tas Lie­tu­vos ir Ukrai­nos vers­lo fo­ru­mas, ku­ria­me da­ly­va­vo dau­giau kaip 30 abie­jų vals­ty­bių įmo­nių at­sto­vų. Tuo pat me­tu Char­ko­vo uni­ver­si­te­te vy­ko Lie­tu­vos am­ba­sa­dos, ku­ri yra NA­TO kon­tak­ti­nė am­ba­sa­da Ukrai­no­je, su­reng­tas Ry­tų Ukrai­nos uni­ver­si­te­tų stu­den­tų fo­ru­mas eu­roat­lan­ti­nio sau­gu­mo te­ma.

Char­ko­vas – vie­nas svar­biau­sių Ukrai­nos vers­lo, pra­mo­nės, švie­ti­mo ir moks­lo cen­trų, mies­te mo­ko­si be­veik 300 tūkst. stu­den­tų.