Centrinės valdžios sektoriaus skola – 38,4 proc. BVP
Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos duo­me­ni­mis, cen­tri­nės val­džios sek­to­riaus sko­la šių me­tų ba­lan­džio pa­bai­go­je bu­vo 14,790 mlrd. eu­rų ar­ba 38,4 proc. prog­no­zuo­ja­mo 2016 me­tų BVP (38,528 mlrd. eu­rų).

Ba­lan­džio pa­bai­go­je cen­tri­nės val­džios sek­to­riaus už­sie­nio sko­la su­da­rė 75,3 proc. vi­sos cen­tri­nės val­džios sko­los: sko­la už­sie­nio fi­nan­sų ins­ti­tu­ci­joms bu­vo 9,397 mlrd. eu­rų, tarp­tau­ti­nėms or­ga­ni­za­ci­joms – 1,733 mlrd. eu­rų, pra­ne­ša Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja.

Cen­tri­nės val­džios vi­daus sek­to­riaus sko­la ba­lan­džio pa­bai­go­je su­da­rė 24,7 proc. vi­sos sko­los: vi­daus fi­nan­si­niam sek­to­riui cen­tri­nė val­džia bu­vo sko­lin­ga 3,068 mlrd. eu­rų, ne­fi­nan­si­niam sek­to­riui – 0,067 mlrd. eu­rų, ki­tiems kre­di­to­riams – 0,525 mlrd. eu­rų.

Vi­sa cen­tri­nės val­džios il­ga­lai­kė sko­la bu­vo 14,688 mlrd. eu­rų (99,3 proc. vi­sos sko­los), trum­pa­lai­kė – 0,102 mlrd. eu­rų (0,7 proc.), ra­šo­ma pra­ne­ši­me.

Cen­tri­nės val­džios sko­los struk­tū­ra šių me­tų ba­lan­džio mė­ne­sio pa­bai­go­je bu­vo to­kia: eu­rais – 64,7 proc., JAV do­le­riais – 34,2 proc., Švei­ca­ri­jos fran­kais – 1,1 proc.

At­siž­vel­gus į pri­tai­ky­tas fi­nan­si­nes iš­ves­ti­nes prie­mo­nes sko­la ba­lan­džio mė­ne­sį bu­vo 14,017 mlrd. eu­rų. Tai su­da­rė 36,4 proc. prog­no­zuo­ja­mo 2016 me­tų BVP.