Centrinę hipotekos įstaigą jungs prie Registrų centro
Vals­ty­bės įmo­nę Cen­tri­nę hi­po­te­kos įstai­gą pri­jun­gus prie ki­tos vals­ty­bės įmo­nės Re­gis­trų cen­tro kas­met bus su­tau­po­ma per 750 tūkst. eu­rų (2,6 mln. li­tų). 

To­kiam Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos pa­siū­ly­mui dėl Cen­tri­nės hi­po­te­kos įstai­gos reor­ga­ni­za­vi­mo šian­dien bu­vo pri­tar­ta Vy­riau­sy­bės po­sė­dy­je.

„Cen­tri­nės hi­po­te­kos įstai­gos reor­ga­ni­za­vi­mo tiks­las – op­ti­mi­zuo­ti pa­grin­di­nių vals­ty­bės re­gis­trų val­dy­mą ir vals­ty­bės in­for­ma­ci­nių iš­tek­lių nau­do­ji­mą bei vie­šų­jų elek­tro­ni­nių pa­slau­gų tei­ki­mą, jų plė­trą ir to­bu­li­ni­mą. Vi­sus šiuo me­tu Cen­tri­nės hi­po­te­kos tvar­ko­mus re­gis­trus pe­rim­tų Re­gis­trų cen­tras, ku­ris yra di­džiau­sias re­gis­trų tvar­ky­to­jas Lie­tu­vo­je“, – sa­ko tei­sin­gu­mo mi­nis­tras Juo­zas Ber­na­to­nis.

Vy­riau­sy­bei pri­ta­rus reor­ga­ni­za­ci­jai, Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ja par­engs rei­kia­mus tei­sės ak­tų pro­jek­tus. Pla­nuo­ja­ma reor­ga­ni­za­ci­ją baig­ti dar šiais me­tais.

Be to, kon­so­li­da­vus šias dvi ins­ti­tu­ci­jas, bus efek­ty­viau iden­ti­fi­kuo­ja­mos ir pa­ša­li­na­mos ri­zi­kos ne tik ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo, bet ir ki­to­se vals­ty­bės re­gis­trų ir vals­ty­bės in­for­ma­ci­nių sis­te­mų sau­gos sri­ty­se, su­ma­ži­na­mas po­rei­kis keis­tis duo­me­ni­mis tarp at­ski­rų institucijų

Šiuo me­tu Cen­tri­nė hi­po­te­kos įstai­ga tvar­ko Lie­tu­vos Res­pub­li­kos hi­po­te­kos re­gis­trą, Tur­to areš­to ak­tų re­gis­trą, Tes­ta­men­tų re­gis­trą, Ve­dy­bų su­tar­čių re­gis­trą, Įga­lio­ji­mų re­gis­trą, Ne­veiks­nių ir ri­bo­tai veiks­nių as­me­nų re­gis­trą bei Su­tar­čių re­gis­trą.

At­ei­ty­je, at­li­kus ga­li­my­bių stu­di­jas ir iš­sa­miai įver­ti­nus tech­ni­nes ga­li­my­bes, tarp­tau­ti­nę pra­kti­ką ir tarp­tau­ti­nių or­ga­ni­za­ci­jų re­ko­men­da­ci­jas, bus spren­džia­ma dėl pa­grin­di­nių vals­ty­bės re­gis­trų reor­ga­ni­za­vi­mo (juos su­jun­giant) ir mo­der­ni­za­vi­mo.