Centralizuoti vaiko teisių apsaugos sistemą ministras žada iki liepos
Rea­guo­jant į ke­tur­me­čio nu­žu­dy­mą, bū­ti­na cen­tra­li­zuo­ti vai­ko tei­sių ap­sau­gos sis­te­mą, tai įgy­ven­din­ti ti­ki­ma­si iki lie­pos, sa­ko so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­tras Li­nas Ku­ku­rai­tis.

Pa­sak jo, pa­kei­ti­mus, ku­rie leis­tų ini­ci­juo­ti da­bar sa­vi­val­dy­bėms pa­val­džių vai­ko tei­sių prie­žiū­ros tar­ny­bų cen­tra­li­za­vi­mą, ke­ti­na­ma svars­ty­ti pa­va­sa­rio Se­si­jo­je.

„No­rė­tų­si, kad tai pra­dė­tų jau funk­cio­nuo­ti nuo lie­pos 1 die­nos“, – žur­na­lis­tams penk­ta­die­nį sa­kė mi­nis­tras.

Jis sa­ko, kad sky­riai ga­lė­tų bū­ti pa­val­dūs So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jai ar jai pa­val­džiai įstai­gai. Mi­nis­tras ti­ki, kad tai pa­dė­tų pri­tai­ky­ti so­cia­li­niams dar­buo­to­jams vie­no­dus vei­ki­mo kri­te­ri­jus. Jis pa­žy­mi, kad vyk­dant res­truk­tū­ri­za­ci­ją bū­tų iš nau­jo įver­ti­na­ma spe­cia­lis­tų kom­pe­ten­ci­ja ir tai pa­dė­tų at­rink­ti ge­riau­sius dar­buo­to­jus.

„No­ri­si vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­riams su­teik­ti ne­prik­lau­so­mą funk­ci­ją san­ty­ky­je su sa­vi­val­da, t.y. juos cen­tra­li­zuo­ti, kad vai­ko tei­sių ap­sau­ga tu­rė­tų bal­są vie­tos sa­vi­val­do­je, taip pat ir vi­suo­me­nė­je, kas yra da­ro­ma ir ko trūks­ta (...) Vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­rių so­cia­li­nius dar­buo­to­jus ma­ty­tu­mė­me kaip ko­man­dos vei­kė­jus vie­to­je, tik tiek, kad jie tu­rė­tų ne­prik­lau­so­mu­mą“, – sa­kė L.Ku­ku­rai­tis.

Jis pri­pa­ži­no, kad ins­ti­tu­ci­jų „ne­do­va­no­ti­nas ne­bend­ra­dar­bia­vi­mas“ lė­mė si­tua­ci­ją, kai smur­tą, ma­no­ma, jau pa­ty­ręs ke­tu­rių me­tų ber­niu­kas bu­vo mir­ti­nai su­muš­tas ir penk­ta­die­nio ry­tą mi­rė.

Penk­ta­die­nį vy­ku­sia­me pa­si­ta­ri­me, ku­ria­me da­ly­va­vo pen­kių min­si­te­ri­jų, Sa­vi­val­dy­bių aso­cia­ci­jos, Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros at­sto­vai, eks­per­tai, anot mi­nis­tro, nu­spręs­ta im­tis ir ki­tų veiks­mų, sie­kiant pa­ge­rin­ti tar­ny­bų tar­pu­sa­vio su­si­kal­bė­ji­mą.

„Prak­tiš­kai vi­sos sis­te­mos tu­ri duo­me­nis apie šei­mas, tuo tar­pu tam ti­krais re­gis­trais ne­si­da­li­na­ma ar­ba da­li­na­ma­si ne­pa­kan­ka­mai. Tai pir­miau­sia per­žiū­rė­si­me vi­sus re­gis­trus, kad vai­kų tei­sių ap­sau­gos tar­ny­bos ir vi­si ki­ti vei­kė­jai, su­si­ję su as­me­niu – ar švie­ti­mo sis­te­ma, ar svei­ka­tos – jie ga­lė­tų prie­iti ir ma­ty­ti, su ko­kia as­mens si­tua­ci­ja su­si­du­ria“, – dės­tė jis.

Pa­sak jo, taip pat ke­ti­na­ma su­kur­ti ir Vy­riau­sy­bė­je pa­tvir­tin­ti tam ti­krus al­go­rit­mus, ku­rie aiš­kiai nu­ma­ty­tų, ką ku­ri ins­ti­tu­ci­ja tu­ri da­ry­ti. Al­go­rit­mą par­uoš­ti nu­ma­ty­ta jau iki Vai­ko tei­sių pa­grin­dų įsta­ty­mo svars­ty­mo Sei­me. Tai nu­ma­to­ma da­ry­ti ne­ei­li­nė­je se­si­jo­je va­sa­rio 14-ąją.

Mi­nis­tras sa­ko, kad ke­ti­na­ma ska­tin­ti ir įves­ti dar­bą vie­tos sa­vi­val­do­je su šei­mo­mis, t.y. tei­kiant sku­bią eks­per­tų pa­gal­bą, ku­ri apim­tų psi­cho­lo­gą, so­cia­li­nius dar­buo­to­jus, ku­rie „stai­giai rea­guo­tų ir diag­no­zuo­tų si­tua­ci­jas“, taip pat pri­im­tų spren­di­mus, ar pa­im­ti vai­ką iš šei­mos, dirb­ti su tė­vais juos in­for­muo­jant, ką jie tu­rė­tų da­ry­ti no­rint vai­ką su­sig­rą­žin­ti.

Taip pat nu­ma­to­ma pri­im­ti uni­ver­sa­lius kri­te­ri­jus ver­ti­nant smur­tą so­cia­li­niams dar­buo­to­jams, nes, pa­sak mi­nis­tro, da­bar spe­cia­lis­tai dau­giau­sia nau­do­ja­si sa­vo in­di­vi­dua­lia pa­tir­ti­mi.

E.Pa­ši­lis ža­da aiš­kin­tis, ar pro­ku­ro­rai at­li­ko pareigas

Ge­ne­ra­li­nis pro­ku­ro­ras Eval­das Pa­ši­lis sa­ko, kad rea­guo­jant į šią si­tua­ci­ją, pro­ku­ra­tū­ros re­ko­men­da­ci­jo­se grei­čiau­siai bus nu­ma­ty­ta prie­vo­lė aukš­tes­nie­siems pro­ku­ro­rams pri­va­lo­mai ti­krin­ti nu­ta­ri­mus nu­trauk­ti ar at­si­sa­ky­ti pra­dė­ti iki­teis­mi­nius ty­ri­mus, jei jie su­si­ję su smur­tu prieš vai­kus.

Prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis su­si­ti­ki­mo me­tu pa­siū­lė pro­ku­ro­rui pra­dė­ti ir iki­teis­mi­nį ty­ri­mą ir dėl ga­li­mo par­ei­gų ne­at­li­ki­mo. E.Pa­ši­lis tei­gia jau ini­ci­ja­vęs veiks­mus.

„Jau yra duo­tas nu­ro­dy­mas Kau­no apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­rai įver­tin­ti si­tua­ci­ją. Ma­tyt, ne­del­siant bus pri­im­tas spren­di­mas“, – aiš­ki­no jis.

Jis taip pat sa­ko, kad pra­dė­tas tar­ny­bi­nis pa­ti­kri­ni­mas dėl Kau­no apy­gar­dos pro­ku­ro­rų spren­di­mo nu­trauk­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą anks­tes­nia­me epi­zo­de, kai da­bar jau ne­gy­vas vai­kas so­cia­li­niams dar­buo­to­jams liu­di­jo, jog bu­vo mu­ša­mas, bet ty­rė­jai ne­su­rin­ko pa­grįs­tų įro­dy­mų, kad smur­tas bu­vo. Šis ty­ri­mas su­jung­tas su iki­teis­mi­niu ty­ri­mu dėl ty­či­nio vai­ko nu­žu­dy­mo.

„Šiuo at­ve­ju, tar­ny­bi­nis pa­ti­kri­ni­mas taip pat at­sa­kys į klau­si­mus, ar pro­ku­ra­tū­ra sa­vo kom­pe­ten­ci­jos ri­bo­se vis­ką at­li­ko, ar ga­lė­jo at­lik­ti ge­riau. Bus pri­im­ti spren­di­mai, – sa­kė E.Pa­ši­lis. – Bū­tent, vie­na kryp­tis, ar yra pro­ku­ro­ro veiks­muo­se kaž­ko­kio ap­lai­du­mo, ar bu­vo tin­ka­mai at­lik­tos funk­ci­jos ir par­ei­gos. Ki­tas da­ly­kas – ki­tos ins­ti­tu­ci­jos, ar bu­vo tin­ka­mai su­rea­guo­ta“.

Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros va­do­vas sa­ko ne­abe­jo­jan­tis pa­val­di­nių, nu­sta­čiu­sių, kad vai­kas su­si­ža­lo­jo pats, kom­pe­ten­ci­ja, bet pri­pa­ži­no, jog kar­tais trūks­ta „bend­ro vaiz­do“, ku­rį ir pa­dė­tų su­si­da­ry­ti bend­ras ins­ti­tu­ci­jų re­gis­tras – ja­me bū­tų ga­li­ma pa­ma­ty­ti ir anks­tes­nius as­me­nų nu­si­kal­ti­mus.

E.Žio­bie­nė: Žur­na­lis­tai pa­da­rė dau­giau, nei tarnybos

Vai­ko tei­sių ap­sau­gos kon­tro­lie­rė Edi­ta Žio­bie­nė sa­ko ga­li­mus vai­ko tei­sių prie­žiū­ros to­bu­li­ni­mo spren­di­mus įvar­di­ju­si dar 2010-ai­siais, jie apė­mė ir sis­te­mos cen­tra­li­za­ci­ją, ir Bau­džia­mo­jo pro­ce­so ko­dek­so pa­kei­ti­mus.

Ji pri­mi­nė, kad tas pats Kė­dai­nių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Vai­ko tei­sių sky­rius fi­gū­ra­vo ir Sa­vie­čių tra­ge­di­jos is­to­ri­jo­je, kur tė­vas įme­tė du sa­vo vai­kus į šu­li­nį, jie mi­rė. E.Žio­bie­nė sa­ko, kad šiuo me­tu nei kon­tro­lie­rius, nei mi­nis­tras ne­ga­li at­leis­ti ar skir­ti nuo­bau­dų ne­tin­ka­mai dir­ban­tiems sky­riaus dar­buo­to­jams.

„Šian­dien žur­na­lis­ti­nis ty­ri­mas bu­vo sėk­min­ges­nis fak­tais, nei ins­ti­tu­ci­jų bend­ra­dar­bia­vi­mo fak­tai. Nes ins­ti­tu­ci­jos iš es­mės ne­tu­rė­jo in­for­ma­ci­jos, o per par­ą žur­na­lis­tai ra­do la­bai daug in­for­ma­ci­jos, kas bu­vo tas pa­tė­vis, kas bu­vo ma­ma, kur ir ką jie vei­kė. De­ja, gai­la, bet pa­aiš­kė­jo, kad pro­ba­ci­jos tar­ny­ba tu­rė­jo vie­ną in­for­ma­ci­ją, Vai­ko tei­sių sky­rius iš­vis apie tai ne­ži­no­jo, ta­da vai­ką apk­lau­sė da­ly­vau­jant ma­mai, vai­ko par­ody­mai kei­tė­si“, – prie­kaiš­tus tar­ny­boms var­di­jo E.Žio­bie­nė.

Žiau­riai su­muš­tas ke­tur­me­tis itin su­nkios būk­lės tre­čia­die­nio va­ka­rą į li­go­ni­nę at­ga­ben­tas iš na­mų Kė­dai­niuo­se. Penk­ta­die­nio ry­tą vai­kas mi­rė. Teis­mas sky­rė su­ėmi­mą įta­ria­mie­siems – ber­niu­ko ma­ma su­im­ta 7 die­noms, pa­tė­vis, ku­ris duo­da­mas par­ody­mus pa­tvir­ti­no smur­ta­vęs prieš vai­ką, – 3 mė­ne­siams.