Centralizuoti krašto apsaugos pirkimai – Vyriausybės pasitarime
Vy­riau­sy­bės pa­si­ta­ri­me tre­čia­die­nį an­trą kar­tą bus svars­to­ma kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos vie­šų­jų pir­ki­mų re­for­ma, ku­rios pa­grin­di­niu ak­cen­tu ta­po stei­gia­ma cen­tra­li­zuo­ta įsi­gi­ji­mų agen­tū­ra.

Vy­riau­sy­bė iš es­mės jau pri­ta­rė pert­var­kai pra­ėju­sią sa­vai­tę, ta­čiau klau­si­mas at­si­dur­ti Mi­nis­trų ka­bi­ne­to po­sė­dy­je kol kas ne­ga­li, kol Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­jos tei­si­nin­kai ne­įver­ti­no siū­lo­mų įsta­ty­mų pa­tai­sų.

„Lau­kia­me Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­jos tei­si­nin­kų iš­va­dų“, – BNS sa­kė kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tro at­sto­vė spau­dai Vi­ta Ra­ma­naus­kai­tė.

Kai Vy­riau­sy­bė po­sė­dy­je pri­tars Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos pa­teik­tiems pro­jek­tams, pa­tai­sos ke­liaus į Sei­mą.

Pa­sak V.Ra­ma­naus­kai­tės, cen­tra­li­zuo­tos pir­ki­mų agen­tū­ros kū­ri­mą mi­nis­te­ri­jos va­do­vy­bė tre­čia­die­nį ap­tars su prem­je­ru Sau­liu­mi Skver­ne­liu.

Par­ei­gū­nai ti­ki­si, kad cen­tra­li­zuo­ta pir­ki­mų agen­tū­ra pra­dės veik­ti ki­tų me­tų pra­džio­je.

Įstei­gus šią ins­ti­tu­ci­ją mi­nis­te­ri­jo­je ne­liks ke­lių de­par­ta­men­tų – Pa­jė­gu­mų ir gink­luo­tės, Gink­luo­tės ir val­dy­mo sis­te­mų bei Įsi­gi­ji­mų. Ka­riuo­me­nė­je bus lik­vi­duo­tas Ma­te­ria­li­nių re­sur­sų de­par­ta­men­tas.

Pa­jė­gu­mų ir gink­luo­tės de­par­ta­men­to funk­ci­jos bus per­kel­tos į ka­riuo­me­nės Jung­ti­nį šta­bą, jam bus pa­ves­ta rū­pin­tis įsi­gi­ji­mų pla­na­vi­mu, šta­bas bus per­va­din­tas Gy­ny­bos šta­bu ir gaus dau­giau stra­te­gi­nio pla­na­vi­mo įga­lio­ji­mų.

Anks­čiau skelb­ta, kad nau­ja ins­ti­tu­ci­ja ga­li va­din­tis „Gy­ny­bos sis­te­mų val­dy­mo agen­tū­ra“, jo­je dirbs apie pu­san­tro šim­to žmo­nių.