Čekijos kariuomenės rotacinės pajėgos baigė misiją Lietuvoje
Nuo 2017 m. sau­sio 10 d. Lie­tu­vo­je bend­ro­se pra­ty­bo­se da­ly­va­vę Če­ki­jos 7-osios bri­ga­dos 74-ojo ba­ta­lio­no ka­riai bai­gė sa­vo mi­si­ją.

Če­ki­jos ro­ta­ci­nių pa­jė­gų ka­riai, ku­rie pra­ty­bų lai­ko­tar­piu tre­ni­ra­vo­si su Lie­tu­vos di­džio­jo ku­ni­gaikš­čio „Kęs­tu­čio“ me­cha­ni­zuo­to­jo pės­ti­nin­kų ba­ta­lio­no ka­riais, Sa­ka­li­nės miš­kuo­se ko­vo 17 d. bu­vo ap­do­va­no­ti Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės me­da­liais „Už tar­pu­sa­vio par­amą“.

Tai bu­vo pir­mas kar­tas, kai apie 150 Če­ki­jos ka­rių, kaip NA­TO ro­ta­ci­nės pa­jė­gos, bu­vo at­siųs­tos į Lie­tu­vą įgy­ven­di­nant Al­jan­so sau­gu­mo už­ti­kri­ni­mo prie­mo­nes Bal­ti­jos ša­ly­se.

Pa­sak Kęs­tu­čio ba­ta­lio­no va­do ma­jo­ro And­riaus Jag­mi­no, pra­ty­bo­se Lie­tu­vo­je da­ly­va­vę če­kų kon­tin­gen­to ka­riai yra pro­fe­sio­na­lai, tu­rin­tys il­ga­me­tę tar­ny­bos ka­riuo­me­nė­je pa­tir­tį, ra­šo­ma KAM pra­ne­ši­me spau­dai.

Če­kų kuo­pą Lie­tu­vo­je su­da­rė leng­vų­jų pės­ti­nin­kų ir de­san­ti­nis bū­riai. Ka­riai pra­ty­bo­se tre­ni­ra­vo­si nau­do­da­mi pis­to­le­tus ČZ, au­to­ma­ti­nius šau­tu­vus CZ805, kul­kos­vai­džius FN-Mi­ni­mi, snai­pe­ri­nius šau­tu­vus SVD. Ro­ta­ci­niam lai­ko­tar­piui če­kai taip pat bu­vo at­si­ga­be­nę leng­vai šar­vuo­tus dau­gia­funk­ci­nius IVE­CO trans­por­te­rius su 12,77 mm kul­kos­vai­džiais M2HB „Brow­ning“, ki­tą lo­gis­ti­nę tech­ni­ką.

Be ka­ri­nio ren­gi­mo taip pat Če­ki­jos ir Lie­tu­vos ka­riai da­ly­va­vo žy­giuo­se, ku­rių me­tu tu­rė­jo ga­li­my­bę tre­ni­ruo­tis ir fi­ziš­kai su­tvir­tė­ti. Pa­sak ba­ta­lio­no va­do, jau pir­mo­jo žy­gio me­tu lie­tu­viai ka­riai pa­kvie­tė če­kus pa­si­var­žy­ti ir žy­gis pe­rau­go į at­ski­rų gru­pe­lių bė­gi­mą, nors pe­čius ir slė­gė kup­ri­nės, o ran­ko­se bu­vo gink­lai.

Sa­vait­ga­liais po pra­ty­bų Če­ki­jos ro­ta­ci­nių pa­jė­gų ka­riai taip pat tu­rė­jo ga­li­my­bę trum­pam ati­trūk­ti nuo in­ten­sy­vaus ren­gi­mo ir su­si­pa­žin­ti su Klai­pė­dos mies­tu bei jo apy­lin­kė­mis. Eks­kur­si­jų me­tu ka­riai lan­kė­si Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Ka­ri­nių jū­rų pa­jė­gų Ka­ro lai­vų flo­ti­lė­je, su­si­pa­ži­no su Klai­pė­dos se­na­mies­čiu ir mies­to is­to­ri­ja, iš­ban­dė sėk­mę ieš­kant gin­ta­ro Bal­ti­jos jū­ros pa­kran­tė­je. Če­ki­jos ka­riai pa­ger­bė žu­vu­sių­jų už Lie­tu­vos lais­vę 1991 m. at­mi­ni­mą da­ly­vau­da­mi Vil­niu­je vy­ku­sia­me pa­gar­bos bė­gi­me „Gy­vy­bės ir mir­ties ke­liu“.

Če­ki­jos pa­jė­gų bu­vi­mas ir pra­ty­bos Lie­tu­vo­je ne tik ge­ri­na ša­lių są­vei­ku­mo ir ka­ri­nio pa­si­ren­gi­mo ly­gį, bet taip pat yra ir svar­bi at­gra­sy­mo prie­mo­nė ir aiš­kus Al­jan­so so­li­da­ru­mo ženk­las.

Nuo 2014 me­tų pa­va­sa­rio stip­ri­nant NA­TO su­tar­tas at­gra­sy­mo prie­mo­nes Bal­ti­jos re­gio­ne Lie­tu­vo­je yra dis­lo­kuo­ja­mi ro­tuo­ja­mos JAV sau­su­mos pa­jė­gų kuo­pos ka­riai, taip pat po ke­lis mė­ne­sius mū­sų ša­ly­je tre­ni­ra­vo­si Bel­gi­jos, Da­ni­jos, Len­ki­jos, Liuk­sem­bur­go, Por­tu­ga­li­jos, Veng­ri­jos ir Vo­kie­ti­jos ka­rių kuo­pos.

Lie­tu­va at­vy­ku­siems są­jun­gi­nin­kų ka­riams tei­kia vi­są rei­kia­mą pri­iman­čio­sios ša­lies par­amą – už­ti­kri­na ka­rių ap­gy­ven­di­ni­mą, mai­ti­ni­mą, ki­tą rei­ka­lin­gą lo­gis­ti­nę par­amą.