Čekija planuoja atsiųsti rotacinę kuopą į Baltijos šalis
2017 me­tais Če­ki­ja pla­nuo­ja at­siųs­ti ro­ta­ci­nį kuo­pos dy­džio ka­ri­nį vie­ne­tą į Bal­ti­jos ša­lis. Tai bir­že­lio 3 d. pa­tvir­ti­no į Vil­nių at­vy­kęs ir su kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tru Juo­zu Ole­ku su­si­ti­kęs Če­ki­jos gy­ny­bos mi­nis­tras Mar­tin Strop­nický.

„Če­ki­jos par­ama Lie­tu­vai yra la­bai svar­bi, ji par­odo Če­ki­jos so­li­da­ru­mą ir pa­si­ren­gi­mą sto­vė­ti kar­tu spren­džiant mū­sų re­gio­no sau­gu­mo grės­mes“, – su­si­ti­ki­me sa­kė mi­nis­tras J. Ole­kas.

Mi­nis­tras J. Ole­kas pa­žy­mė­jo Če­ki­jos pla­nuo­ja­mos at­siųs­ti ro­ta­ci­nės kuo­pos re­gio­nui svar­bą, Če­ki­jos da­ly­va­vi­mą NA­TO oro po­li­ci­jos mi­si­jo­je Bal­ti­jos ša­ly­se, skir­tus du ka­ri­nin­kus į Lie­tu­vo­je vei­kian­tį NA­TO pa­jė­gų in­teg­ra­vi­mo vie­ne­tą, Lie­tu­vos ir Če­ki­jos ka­ri­nių oro pa­jė­gų glau­dų bend­ra­dar­bia­vi­mą.

Ap­ta­riant pa­si­ren­gi­mą lie­pos mėn. vyk­sian­čiam NA­TO vir­šū­nių su­si­ti­ki­mui Var­šu­vo­je, mi­nis­tras J. Ole­kas pa­brė­žė NA­TO prieš­aki­nių pa­jė­gų bu­vi­mo su­stip­ri­ni­mą mū­sų re­gio­ne svar­bą, po­rei­kį tu­rė­ti dau­gia­na­cio­na­li­nius ro­ta­ci­nius ba­ta­lio­no gru­pės dy­džio vie­ne­tus kiek­vie­no­je Bal­ti­jos vals­ty­bė­je, grei­tą NA­TO at­sa­ką bei pa­stip­ri­ni­mą kri­zės at­ve­ju.