Buvusių karių privilegija sukėlė abejonių
Ly­gių ga­li­my­bių kon­tro­lie­riaus tar­ny­bos at­sto­vai su­abe­jo­jo, ar nuo­sta­ta pri­imant į vals­ty­bės tar­ny­bą pir­mu­mo tei­sę teik­ti as­me­nims, at­li­ku­siems ka­ro tar­ny­bą, nė­ra dis­kri­mi­nuo­jan­ti. Ta­čiau ka­rių tei­ses gi­nan­čios or­ga­ni­za­ci­jos pa­brė­žia, kad bū­tent bu­vu­siems ka­riams rei­kė­tų su­teik­ti dar dau­giau tei­sių.

Vy­riau­sy­bė ke­ti­na pra­šy­ti Kons­ti­tu­ci­nio Teis­mo (KT) iš­aiš­ki­ni­mo, ar Kons­ti­tu­ci­jo­je įtvir­tin­tam ne­dis­kri­mi­na­vi­mo ly­ties, am­žiaus ir ne­ga­lios pa­grin­du pri­nci­pui ne­prieš­ta­rau­ja nuo 2011 me­tų vi­du­rio ga­lio­jan­ti nuo­sta­ta, kad per kon­kur­są į vals­ty­bės tar­ny­bą pre­ten­den­tams su­rin­kus vie­no­dą ba­lų skai­čių pir­me­ny­bė tei­kia­ma at­li­ku­sia­jam nuo­la­ti­nę pri­va­lo­mą­ją pra­di­nę ka­ro ar al­ter­na­ty­vią­ją kraš­to ap­sau­gos tar­ny­bą ar­ba bai­gu­siam ba­zi­nius ka­ri­nius mo­ky­mus. To­kia di­le­ma ki­lo Ly­gių ga­li­my­bių kon­tro­lie­riaus tar­ny­bai iš­ana­li­za­vus ge­gu­žę įvy­ku­sio kon­kur­so Vals­ty­bi­nės var­to­to­jų tei­sių ap­sau­gos tar­ny­bos (VVTAT) di­rek­to­riaus par­ei­goms ei­ti re­zul­ta­tus.

Ta­čiau Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė­je tar­na­vu­sių ka­rių tei­sėms at­sto­vau­jan­čios Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės re­zer­vo ka­rių aso­cia­ci­jos at­sto­vai at­ker­ta, kad pa­nai­ki­nus mi­nė­tą bu­vu­siems ka­riams tai­ko­mą pir­me­ny­bę bū­tų pa­min­ti jų tei­sė­ti lū­kes­čiai, nes da­lis ei­nan­čių­jų tar­nau­ti į ka­riuo­me­nę ti­ki­si, kad už tai vals­ty­bė jiems at­ly­gins.

Rasa Juknevičienė: „Gal net vertėtų apsvarstyti, kad tarnauti policijoje ar kitose statutinėse institucijose galėtų tik atlikusieji privalomąją karo tarnybą.“ Romo Jurgaičio nuotrauka

No­ri išaiškinimo

Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jo­je (TM) pra­ėju­sį mė­ne­sį su­reng­ta­me kon­kur­se VVTAT di­rek­to­riaus par­ei­goms ei­ti trys pre­ten­den­tai – du vy­rai ir mo­te­ris – su­rin­ko vie­no­dą ba­lų skai­čių. Esant to­kiai si­tua­ci­jai, kon­kur­so ko­mi­si­ja va­do­va­vo­si Vy­riau­sy­bės pa­tvir­tin­tu kon­kur­sų į vals­ty­bės tar­nau­to­jo par­ei­gas or­ga­ni­za­vi­mo tvar­kos ap­ra­šu. Šia­me do­ku­men­te nu­ma­ty­ta pir­me­ny­bę teik­ti pre­ten­den­tui, at­li­ku­siam nuo­la­ti­nę pri­va­lo­mą­ją pra­di­nę ka­ro tar­ny­bą ar al­ter­na­ty­vią­ją kraš­to ap­sau­gos tar­ny­bą ar­ba bai­gu­siam ba­zi­nius ka­ri­nius mo­ky­mus.

Anot TM Vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo sky­riaus pa­ta­rė­jo Aud­riaus Ku­tre­vi­čiaus, do­ku­men­tus, liu­di­jan­čius apie tar­ny­bą Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė­je, pa­tei­kė tik vie­nas kan­di­da­tas į di­rek­to­riaus par­ei­gas. Ta­čiau jis VVTAT va­do­vu ne­ta­po. Mat ki­lus abe­jo­nėms, ar kon­kur­sų į vals­ty­bės tar­nau­to­jo par­ei­gas or­ga­ni­za­vi­mo tvar­kos ap­ra­še nė­ra įtei­sin­tas dis­kri­mi­na­vi­mas, tei­sin­gu­mo mi­nis­trė Mil­da Vai­niu­tė nu­ta­rė pra­šy­ti Vy­riau­sy­bės kreip­tis į KT, kad šis iš­tir­tų Ka­ro prie­vo­lės įsta­ty­mo bei Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­mo nuo­sta­tų ati­tik­tį Kons­ti­tu­ci­jai ir kons­ti­tu­ci­niam tei­si­nės vals­ty­bės pri­nci­pui. Pa­gal Kons­ti­tu­ci­ją, tik Vy­riau­sy­bė, o ne at­ski­ros mi­nis­te­ri­jos tu­ri tei­sę kreip­tis į KT.

Ag­ne­ta Skar­džiu­vie­nė: „Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mu įtei­sin­ta nuo­sta­ta ne­ati­tin­ka Ly­gių ga­li­my­bių įsta­ty­mo, ga­li prieš­ta­rau­ti ne­dis­kri­mi­na­vi­mo ly­ties, am­žiaus bei ne­ga­lios pa­grin­du pri­nci­pui.“

„Per me­tus pa­si­tai­ko maž­daug trys to­kie at­ve­jai, kai pre­ten­den­tai į vals­ty­bės tar­ny­bą su­ren­ka vie­no­dą ba­lų skai­čių ir vie­nam jų dėl at­lik­tos ka­ro tar­ny­bos, al­ter­na­ty­vio­sios tar­ny­bos ar baig­tų ka­ri­nių ba­zi­nių mo­ky­mų su­tei­kia­ma pir­me­ny­bė“, – sa­kė Vals­ty­bės tar­ny­bos de­par­ta­men­to vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Li­na Biekš­tai­tė.

Įžvel­gia diskriminaciją

Ly­gių ga­li­my­bių kon­tro­lie­rė Ag­ne­ta Skar­džiu­vie­nė „Lie­tu­vos ži­nioms“ tei­gė, kad Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mu įtei­sin­ta nuo­sta­ta, jog pre­ten­den­tams į vals­ty­bės tar­ny­bą su­rin­kus vie­no­dą ba­lų skai­čių – tu­rint vie­no­dą kva­li­fi­ka­ci­ją, da­ly­ki­nes ir ki­tas sa­vy­bes, rei­ka­lin­gas par­ei­goms at­lik­ti, pir­me­ny­bės tei­ki­mas pre­ten­den­tui, at­li­ku­siam nuo­la­ti­nę pri­va­lo­mą­ją pra­di­nę ka­ro tar­ny­bą, bai­gu­siam ba­zi­nius ka­ri­nius mo­ky­mus ar at­li­ku­siam al­ter­na­ty­vią­ją kraš­to ap­sau­gos tar­ny­bą, ga­li prieš­ta­rau­ti ne­dis­kri­mi­na­vi­mo ly­ties, am­žiaus bei ne­ga­lios pa­grin­du pri­nci­pui. Mat į pri­va­lo­mą­ją ka­ro tar­ny­bą kvie­čia­mi vai­ki­nai, o į vals­ty­bės tar­ny­bą ga­li pre­ten­duo­ti ir vy­rai, ir mo­te­rys. Be to, pri­va­lo­mo­ji ka­ro tar­ny­bą „sug­rą­žin­ta“ vos prieš po­rą me­tų.

„To­kia nuo­sta­ta ne­ati­tin­ka Ly­gių ga­li­my­bių įsta­ty­mo“, – pa­brė­žė A. Skar­džiu­vie­nė. Ji sa­kė, kad ir anks­čiau Ly­gių ga­li­my­bių kon­tro­lie­riaus tar­ny­ba yra tei­ku­si sa­vo nuo­mo­nę dėl to­kios tei­sės nor­mo­se įtvir­tin­tos nuo­sta­tos, ta­čiau ly­gių ga­li­my­bių kon­tro­lie­rių abe­jo­nės KT ne­pa­siek­da­vo.

Iš­va­das, kad šiuo me­tu įtei­sin­ta pir­me­ny­bė į vals­ty­bės tar­ny­bą pri­im­ti tar­na­vu­sius Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė­je jau­nuo­lius ga­li prieš­ta­rau­ti Kons­ti­tu­ci­jai ir taip pa­neig­ti jos nuo­sta­tą, jog kiek­vie­nas Lie­tu­vos pi­lie­tis tu­ri ly­gias tei­ses siek­ti kar­je­ros vals­ty­bės tar­ny­bo­je, TM pa­tvir­ti­no ir Vil­niaus bei My­ko­lo Ro­me­rio uni­ver­si­te­tų tei­sės eks­per­tai.

Ne­sup­ran­ta preteksto

Mi­nė­ta bu­vu­siems ka­riams tei­kia­ma pir­me­ny­bė pa­tek­ti į vals­ty­bės tar­ny­bą bu­vo įtei­sin­ta prieš še­še­rius me­tus. Tuo­met Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jai va­do­va­vu­si kon­ser­va­to­rė Ra­sa Juk­ne­vi­čie­nė ir da­bar tei­gė ne­pa­kei­tu­si sa­vi nuo­mo­nės. „Gal net ver­tė­tų aps­vars­ty­ti, kad tar­nau­ti po­li­ci­jo­je ar ki­to­se sta­tu­ti­nė­se ins­ti­tu­ci­jo­se ga­lė­tų tik at­li­ku­sie­ji pri­va­lo­mą­ją ka­ro tar­ny­bą“, – tei­gė Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to (NSGK) pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­ja.

Agneta Skardžiuvienė: "Vyriausybės nutarimu įteisinta nuostata neatitinka Lygių galimybių įstatymo, gali prieštarauti nediskriminavimo lyties, amžiaus bei negalios pagrindu principui.“

So­cial­de­mo­kra­tas, bu­vęs kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras Juo­zas Ole­kas taip pat pri­pa­ži­no, kad ap­ta­riant bu­vu­sių ka­rių įsi­dar­bi­ni­mo ga­li­my­bę vals­ty­bės tar­ny­bo­je nie­ka­da ne­bu­vo ki­lę jo­kių abe­jo­nių, jog taip ga­li bū­ti pa­žei­džia­mas Kons­ti­tu­ci­jo­je įtei­sin­tas ly­gia­tei­siš­ku­mas. „Tai bu­vo pa­da­ry­ta sie­kiant į ka­riuo­me­nę pri­trauk­ti dau­giau jau­nuo­lių. Ta­da mums at­ro­dė, kad to­kios nuo­sta­tos yra vi­siš­kai tin­ka­mos, nes tai ak­tua­lu tik tais at­ve­jais, kai pre­ten­den­tai su­ren­ka vie­no­dą ba­lų skai­čių“, – aiš­ki­no J. Ole­kas.

Sei­mo NSGK pir­mi­nin­kas, „vals­tie­tis“ Vy­tau­tas Ba­kas ir­gi tvir­ti­no pri­ta­riąs min­čiai, kad tar­na­vu­sie­ji Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė­je tu­rė­tų pir­me­ny­bę bū­ti pri­im­ti į vals­ty­bės tar­ny­bą. „Ki­to­se ša­ly­se tai­ko­ma pa­na­ši pra­kti­ka“, – sa­kė jis.

Sa­va­no­rys­tės ska­ti­ni­mas

Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės re­zer­vo ka­rių aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tas Čes­lo­vas Šle­gai­tis „Lie­tu­vos ži­nioms“ tei­gė tu­rįs duo­me­nų, kad itin daug va­ka­rykš­čių ka­rių vals­ty­bės tar­ny­bos kol kas ne­si­ren­ka. Ta­čiau jis pa­brė­žė, kad ga­li­my­bė su­rin­kus vie­no­dą ba­lų skai­čių tu­rė­ti pra­na­šu­mą prieš ki­tus pre­ten­den­tus yra ne­men­kas pa­ska­ti­ni­mas jau­nuo­liams ei­ti tar­nau­ti į Lie­tu­vos ka­riuo­me­nę. Ki­taip, jo tei­gi­mu, bū­tų su­nku į ka­riuo­me­nę pri­trauk­ti jau­ni­mo.

Ra­sa Juk­ne­vi­čie­nė: „Gal net ver­tė­tų aps­vars­ty­ti, kad tar­nau­ti po­li­ci­jo­je ar ki­to­se sta­tu­ti­nė­se ins­ti­tu­ci­jo­se ga­lė­tų tik at­li­ku­sie­ji pri­va­lo­mą­ją ka­ro tar­ny­bą.“

„Rei­kė­tų ne nai­kin­ti to­kias leng­va­tas, o jas dar la­biau plės­ti. Gal net ver­tė­tų at­ei­ty­je įtei­sin­ti nuo­sta­tą, kad vals­ty­bės tar­ny­bo­je ne­ga­lė­tų dirb­ti žmo­nės, ne­tar­na­vę Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė­je“, – svars­tė Č. Šle­gai­tis. Anot jo, taip jau­nuo­liai bū­tų dar la­biau ska­ti­na­mi pir­miau­sia at­lik­ti par­ei­gą vals­ty­bei, o tik ta­da – siek­ti kar­je­ros.

Č. Šle­gai­tis pa­brė­žė, kad bet koks jau­ni­mo no­ras sa­va­no­riš­kai at­lik­ti pri­va­lo­mą­ją ka­ro tar­ny­bą tu­rė­tų bū­ti ska­ti­na­mas. Juo­lab kad da­bar Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė­je tar­nau­jan­tys jau­nuo­liai taip pat jau­čia sa­vo­tiš­ką dis­kri­mi­na­ci­ją – jie pri­va­lo tar­nau­ti de­vy­nis mė­ne­sius ir tik vė­liau ga­li tęs­ti moks­lus ar­ba dirb­ti. Tuo me­tu ki­ti tai ga­li da­ry­ti ir ne­tar­na­vę ka­riuo­me­nė­je. „Tai – taip pat įtei­sin­ta ne­ly­gy­bė“, – tvir­ti­no Č. Šle­gai­tis. Jo ma­ny­mu, šiuo me­tu įsta­ty­muo­se įtei­sin­ta pir­me­ny­bė bū­ti pri­im­tam į vals­ty­bės tar­ny­bą tė­ra vie­nas bū­dų, kaip vals­ty­bė ga­li at­si­ly­gin­ti už tar­na­vi­mą Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė­je. Jei ne­lik­tų net šios pri­vi­le­gi­jos, bū­tų pa­žeis­ti tei­sė­ti šiuo me­tu Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė­je tar­nau­jan­čių jau­nuo­lių lū­kes­čiai.