Buvusiam Vilniaus merui V.Navickui nepavyko iš valstybės prisiteisti žalos už iškeltą bylą
Bu­vu­siam Vil­niaus me­rui Vi­liui Na­vic­kui ne­pa­vy­ko iš vals­ty­bės pri­si­teis­ti pi­ni­gų už esą iki­teis­mi­nio ty­ri­mo par­ei­gū­nų veiks­mais pa­da­ry­tą ža­lą. Bu­vęs sos­ti­nės va­do­vas iš vals­ty­bės rei­ka­la­vo 1 mln. li­tų (289 tūkst. 620 eu­rų). Jis taip pat no­rė­jo pri­si­teis­ti 8,7 tūkst. eu­rų pro­ce­so ve­di­mo iš­lai­dų.

Aukš­čiau­sia­sis Teis­mas šią sa­vai­tę at­me­tė V.Na­vic­ko ieš­ki­nį vals­ty­bei, at­sto­vau­ja­mai Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros ir Vil­niaus aps­kri­ties po­li­ci­jos.

„I­ki­teis­mi­nio ty­ri­mo pra­dė­ji­mo me­tu V.Na­vic­kas ėjo Vil­niaus mies­to me­ro par­ei­gas ir bu­vo vie­šas as­muo, to­dėl jo re­pu­ta­ci­jai vie­no­dai di­de­lę ne­igia­mą įta­ką bū­tų su­kė­lęs bet koks abe­jo­nių jo veik­los tei­sė­tu­mu ir skaid­ru­mu ke­lian­čių ap­lin­ky­bių pa­vie­ši­ni­mas, o ieš­ko­vą komp­ro­mi­tuo­jan­čių gar­so įra­šų pa­vie­ši­ni­mas bu­vo ne at­sa­ko­vės, o ieš­ko­vo po­li­ti­nių opo­nen­tų veiks­mų re­zul­ta­tas“, – ra­šo­ma ga­lu­ti­nė­je ir ne­skun­džia­mo­je teis­mo nu­tar­ty­je.

Teis­mo ver­ti­ni­mu, V.Na­vic­ko kaip vals­ty­bės po­li­ti­ko, re­pu­ta­ci­jai pa­ken­kė ne iki­teis­mi­nio ty­ri­mo pra­dė­ji­mas ir vyk­dy­mas, vė­liau teis­mi­nis nag­ri­nė­ji­mas, o pa­ties ieš­ko­vo tam ti­kro el­ge­sio mo­de­lio pa­si­rin­ki­mas, kas su­kė­lė jo po­li­ti­niams opo­nen­tams ir vi­suo­me­nei tam ti­krų abe­jo­nių jo veiks­mų tei­sė­tu­mu ir spren­di­mų skaid­ru­mu. Kons­ta­tuo­ta, kad nė vie­nos iš tri­jų bū­ti­nų jų vals­ty­bės ci­vi­li­nės at­sa­ko­my­bės są­ly­gų ieš­ko­vas ne­pag­rin­dė, to­dėl vals­ty­bės ci­vi­li­nė at­sa­ko­my­bė ne­ga­li­ma.

V.Na­vic­kas anks­čiau tvir­ti­no, jog teis­mui pa­ten­ki­nus jo ieš­ki­nį, vi­sus pri­teis­tus pi­ni­gus pa­au­ko­tų lab­da­rai, no­rįs tik as­me­ni­niu pa­vyz­džiu par­ody­ti, kad ne­ga­li­ma leis­ti tei­sė­sau­gai po­li­ti­kuo­ti ir sa­va­va­liau­ti, že­min­ti žmo­gaus oru­mą.

Iki­teis­mi­nis ty­ri­mas by­lo­je pra­dė­tas 2010 me­tų rug­sė­jį pa­skel­bus slap­ta da­ry­tus įra­šus, ku­riuo­se už­fik­suo­ta, kaip tuo­me­ti­nis Vil­niaus mies­to me­ras tuo­me­ti­nį sa­vi­val­dy­bės kon­tro­lie­rių Ša­rū­ną Sku­čą ra­gi­no pri­im­ti Tė­vy­nės są­jun­gai– Lie­tu­vos krikš­čio­nims de­mo­kra­tams pa­lan­kius spren­di­mus. Šiuo­se įra­šuo­se V.Na­vic­kas tei­gė, kad val­dan­čia­jai par­ti­jai nau­din­gus pa­ti­kri­ni­mus rei­kia at­lik­ti per tris die­nas, o ne­nau­din­gus – per tre­jus me­tus.

Vi­sų ins­tan­ci­jų teis­muo­se V.Na­vic­kas bu­vo iš­tei­sin­tas dėl kal­ti­ni­mų pikt­nau­džia­vi­mu ir ki­ši­mu­si į vals­ty­bės tar­nau­to­jo ar vie­šo­jo ad­mi­nis­tra­vi­mo funk­ci­jas at­lie­kan­čio as­mens veik­lą.

Nu­teis­ti bu­vu­sį sos­ti­nės va­do­vą kon­ser­va­to­rių sie­kė Vil­niaus mies­to apy­lin­kės pro­ku­ra­tū­ra. Ta­čiau jos skun­dą iš­nag­ri­nė­jęs teis­mas pa­skel­bė, kad ne­ten­ki­na pro­ku­ra­tū­ros skun­do, apy­lin­kės teis­mo nuo­spren­dį keis­ti ar nai­kin­ti pa­gal skun­do mo­ty­vus nė­ra pa­grin­do.

2014 me­tų lap­kri­tį Vil­niaus apy­gar­dos teis­mas pa­skel­bė, kad že­mes­nės ins­tan­ci­jos teis­mas pa­da­rė tei­sin­gą iš­va­dą, kad V.Na­vic­ko veiks­muo­se nė­ra nu­si­kal­ti­mo ar bau­džia­mo­jo nu­si­žen­gi­mo po­žy­mių, o įra­šy­tas po­kal­bis ne­de­ra su po­li­ti­ko el­ge­siu. Ne­etiš­ką el­ge­sį įver­ti­no eti­kos ko­mi­si­ja. Teis­mo ver­ti­ni­mu, jei­gu el­ge­sys ne­etiš­kas, ne­reiš­kia, kad jo veiks­muo­se yra nu­si­kal­ti­mo po­žy­mių.

V.Na­vic­kui pa­lan­kius teis­mų spren­di­mus pa­li­ko ga­lio­ti ir Aukš­čiau­sia­sis Teis­mas.

V.Na­vic­kas tvir­ti­no ta­pęs bu­vu­sio sa­vo pa­ta­rė­jo A.To­to­rai­čio au­ka. A.To­to­rai­tis Š.Sku­čui da­vė dik­to­fo­ną įra­šams me­ro ka­bi­ne­te. Pa­sak by­los me­džia­gos, Š.Sku­čas vė­liau pri­pa­ži­no, kad ne­ke­ti­no vie­šin­ti me­ro ka­bi­ne­te pa­da­ry­to įra­šo, tai, anot jo, pa­da­rė A.To­to­rai­tis. Pa­sak Š.Sku­čo, po­kal­bį su me­ru jis įra­ši­nė­jo bai­min­da­ma­sis, jog jam ga­li bū­ti gra­si­na­ma at­lei­di­mu, ta­čiau taip ne­nu­ti­kus įra­šą pa­si­li­ko, nors ir ne­ke­ti­no jo vie­šin­ti.

A.To­to­rai­tis bu­vo Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų Se­na­mies­čio sky­riaus va­do­vu, bu­vo Vil­niaus mies­to me­ro pa­dė­jė­ju, mies­to ta­ry­bos se­kre­to­riu­mi, taip pat Sa­vi­val­dy­bės kon­tro­lie­riaus tar­ny­bos dar­buo­to­ju.

Š.Sku­čas iš sa­vi­val­dy­bės kon­tro­lie­riaus par­ei­gų at­leis­tas du kar­tus ir abu kar­tus teis­mai pri­pa­ži­no, kad sos­ti­nės sa­vi­val­dy­bė jį iš dar­bo at­lei­do ne­pag­rįs­tai.