Buvusiam Seimo nariui Aleksandrui Sacharukui išsisukti nepavyko
Ape­lia­ci­nis teis­mas pir­ma­die­nį bu­vu­sį Sei­mo na­rį Alek­sand­rą Sa­cha­ru­ką pri­pa­ži­no kal­tu dėl pikt­nau­džia­vi­mo ir do­ku­men­tų pa­nau­do­ji­mo. Jam skir­ta 1882 eu­rų bau­da.

Tei­sė­jas Kęs­tu­tis Ju­cys sa­kė, kad tuo­me­ti­nis par­la­men­ta­ras ty­čia pa­žei­dė Sei­mo na­rio prie­sai­ką.

„Jis ži­no­jo tvar­ką, įsta­ty­mus, Kons­ti­tu­ci­ją, bet ją pa­žei­di­nė­jo“, – sa­kė tei­sė­jas.

Dėl do­ku­men­tų su­klas­to­ji­mo by­la nu­trauk­ta su­ėjus se­na­čiai.

Ši by­la su­si­ju­si su bal­sa­vi­mu už ki­tą tuo­me­ti­nį Sei­mo na­rį Li­ną Ka­ra­lių.

Anks­čiau A.Sa­cha­ru­kas bu­vo iš­tei­sin­tas dėl vi­sų kal­ti­ni­mų. Ta­čiau Aukš­čiau­sia­sis Teis­mas by­lą grą­ži­no nag­ri­nė­ti iš nau­jo. Per­nai gruo­dį ka­sa­ci­nės ins­tan­ci­jos teis­mo tei­sė­jai pa­skel­bė, kad A.Sa­cha­ru­ko iš­tei­si­na­ma­sis nuo­spren­dis pa­grįs­tas ne­tei­si­niais ar­gu­men­tais – A.Sa­cha­ru­kui pa­lan­kiuo­se spren­di­muo­se daug dė­me­sio ski­ria­ma tei­gi­niui, kad Sei­me bu­vo su­si­for­ma­vu­si pra­kti­ka bal­suo­ti už ki­tus Sei­mo na­rius.

By­los duo­me­ni­mis, 2010 me­tais A.Sa­cha­ru­kas ne­tei­sė­tai įgi­jo ir lai­kė bei pa­nau­do­jo frak­ci­jos ko­le­gos L.Ka­ra­liaus Sei­mo na­rio pa­žy­mė­ji­mą, už­si­re­gis­tra­vo Sei­mo na­rių re­gis­tra­ci­jos pro­to­ko­le, bal­sa­vo už įvai­rų įsta­ty­mų pro­jek­tų pa­kei­ti­mus L.Ka­ra­liaus var­du. L.Ka­ra­lius tuo me­tu bu­vo iš­vy­kęs į Azi­ją. Už šį nu­si­žen­gi­mą A.Sa­cha­ru­kui ir L.Ka­ra­liui Sei­me su­reng­ta ap­kal­ta. Po bal­sa­vi­mo L.Ka­ra­lius pra­ra­do par­la­men­ta­ro man­da­tą, o A.Sa­cha­ru­kui ke­lių bal­sų pers­va­ra pa­vy­ko jį iš­sau­go­ti.

S.Sa­cha­ru­ko gy­nė­jai pra­šė bau­džia­mą­ją by­lą grą­žin­ti iki­teis­mi­niam ty­ri­mui pa­pil­dy­ti mo­ty­vuo­jant tuo, kad bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn, kaip bend­ri­nin­kas, taip pat tu­ri bū­ti pa­trauk­tas L.Ka­ra­lius. Jis šio­je by­lo­je apk­laus­tas tik kaip liu­dy­to­jas. Gy­nė­jų nuo­mo­ne, iš A.Sa­cha­ru­kui par­eikš­to kal­ti­ni­mo ma­ty­ti, kad iš­tei­sin­ta­sis sie­kė pa­dė­ti L.Ka­ra­liui gau­ti vi­są Sei­mo na­rio mė­ne­si­nį at­ly­gi­ni­mą. Sei­mo sta­tu­tas nu­ma­to, kad už po­sė­džių ne­lan­ky­mą be svar­bios pa­tei­si­na­mos prie­žas­ties Sei­mo na­riams yra nu­ma­ty­ta at­ly­gi­ni­mo ma­ži­ni­mo ga­li­my­bė.

Ape­lia­ci­nis teis­mas sa­ko, kad anks­tes­nis iš­tei­si­na­ma­sis nuo­spren­dis nai­ki­na­mas dėl ne­tei­sin­gai pri­tai­ky­to bau­džia­mo­jo įsta­ty­mo ir nuo­spren­dy­je iš­dės­ty­tų teis­mo iš­va­dų ne­ati­ti­ki­mo by­los aplinkybių

„A.Sa­cha­ru­kas aki­vaiz­džiai su­vo­kė, jog ty­čia pikt­nau­džiau­ja tar­ny­ba, pa­žei­džia Kons­ti­tu­ci­jos nuo­sta­tas ir ga­lio­jan­čius įsta­ty­mus. Aki­vaiz­du, kad šiais veiks­mais Alek­sand­ras Sa­cha­ru­kas šiurkš­čiai pa­žei­dė Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kons­ti­tu­ci­ją ir su­lau­žė prie­sai­ką, to­dėl pa­da­rė di­de­lę ža­lą vals­ty­bei“, – ra­šo­ma nuo­spren­dy­je.

Ape­lia­ci­no teis­mo nuo­spren­dy­je ra­šo­ma, kad A.Sa­cha­ru­kas, ty­čia pa­žeis­da­mas Sei­mo na­rio prie­sai­ką ir tei­sės ak­tų rei­ka­la­vi­mus bei juo­se įtvir­tin­tus įsta­ty­mų vir­še­ny­bės, tei­sė­tu­mo, tei­sin­gu­mo, skaid­ru­mo ir lo­ja­lu­mo pri­nci­pus, 2010 me­tų sau­sio 14 ir sau­sio 19 die­no­mis – iš vi­so 12 kar­tų, ne­tei­sė­tai pa­nau­do­jo Sei­mo na­rio L.Ka­ra­liaus Sei­mo na­rio pa­žy­mė­ji­mą. Tei­sė­jų ko­le­gi­jos nuo­mo­ne, L.Ka­ra­liaus Sei­mo na­rio pa­žy­mė­ji­mo pa­nau­do­ji­mo ti­krą va­lią ga­lė­jo iš­reikš­ti tik tei­sė­tas jo tu­rė­to­jas – tai yra L.Ka­ra­lius.

Teis­mas kons­ta­ta­vo, kad bu­vęs po­li­ti­kas pikt­nau­džia­vo tar­ny­bi­ne pa­dė­ti­mi ir pa­že­mi­no bei dis­kre­di­ta­vo Sei­mo na­rio var­dą, su­men­ki­no Sei­mo, kaip Tau­tos at­sto­vy­bės, au­to­ri­te­tą, dėl to vals­ty­bė pa­ty­rė di­de­lę ne­tur­ti­nę ža­lą.

„Pui­kiai – tei­sin­gu­mas, trium­fuo­ja, se­lek­ty­vus, lie­tu­viš­kas“, – žur­na­lis­tams at­sa­kė A.Sa­cha­ru­kas, pa­klaus­tas, kaip ver­ti­na ver­dik­tą.

Jis sa­kė, kad pa­na­šiai el­gė­si ir ki­ti Sei­mo na­riai, ta­čiau jie nė­ra bau­džia­mi.

A.Sa­cha­ru­kas sa­kė, kad skųs šį nuo­spren­dį.

Ape­lia­ci­nio teis­mo nuo­spren­dis įsi­tei­sė­ja tą pa­čią die­ną, ta­čiau ga­li bū­ti skun­džia­mas Aukš­čiau­sia­jam Teis­mui.

39 me­tų A.Sa­cha­ru­kas anks­čiau dir­bo po­li­ci­jos par­ei­gū­nu, šiuo me­tu jis ver­čia­si ad­vo­ka­to pra­kti­ka. Jei bus pa­lik­tas ga­lio­ti šis nuo­spren­dis, dėl dvie­jų apy­sun­kių nu­si­kal­ti­mų pri­pa­žin­tas tei­si­nin­kas ne­ga­lės bū­ti ad­vo­ka­tu.