Buvusiai premjero sekretoriato vadovei pateikti įtarimai
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba (STT) tir­da­ma ga­li­mą Ute­nos ra­jo­no me­ro so­cial­de­mo­kra­to Al­vy­do Ka­ti­no ky­ši­nin­ka­vi­mą taip pat pa­tei­kė įta­ri­mus mi­nis­tro pir­mi­nin­ko Al­gir­do But­ke­vi­čiaus se­kre­to­ria­to va­do­vei Džiul­je­tai Žiugž­die­nei.

„Ga­liu pa­tvir­tin­ti šį fak­tą“, – BNS an­tra­die­nį sa­kė STT at­sto­vas spau­dai Rus­la­nas Go­lu­bo­vas.

„Tu­ri­me in­for­ma­ci­jos, kad STT kvie­tė ją į apk­lau­są“, – BNS sa­kė prem­je­ro at­sto­vė spau­dai Eve­li­na But­ku­tė-Laz­daus­kie­nė.

BNS ži­nio­mis, Ute­nos me­ras so­cial­de­mo­kra­tas A.Ka­ti­nas rei­ka­la­vo ky­šio mi­nis­tro pir­mi­nin­ko se­kre­to­ria­to va­do­vės D.Žiugž­die­nės nau­dai.

Prem­je­ro at­sto­vės tei­gi­mu, D.Žiugž­die­nė pir­ma­die­nį pa­tei­kė pra­šy­mą at­leis­ti iš par­ei­gų. Šis pra­šy­mas bu­vo pa­ten­kin­tas.

„Ji at­leis­ta iš par­ei­gų va­kar – ji pa­tei­kė pra­šy­mą ir ne­mo­ty­va­vo, ko­dėl iš­ei­na“, – sa­kė prem­je­ro at­sto­vė spau­dai.

Alvydas Katinas /Nuotrauka iš lsdputena.lt

An­tra­die­nį STT pra­ne­šė, kad ti­riant ga­li­mą Ute­nos ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ro so­cial­de­mo­kra­to A.Ka­ti­no ky­ši­nin­ka­vi­mą, po­li­ti­kas nu­ša­lin­tas nuo par­ei­gų.

STT par­ei­gū­nai sie­kia iš­siaiš­kin­ti, ar me­ras iš vie­nos ak­ci­nės bend­ro­vės va­do­vo ki­to as­mens nau­dai rei­ka­la­vo ky­šio.

A.Ka­ti­nui pa­teik­ti įta­ri­mai dėl ky­ši­nin­ka­vi­mo. Apie įta­ri­mus ki­tiems as­me­nims STT kol kas ne­skel­bia.

BNS ži­nio­mis, STT ty­ri­me fi­gū­ruo­ja bend­ro­vė „U­te­nos me­lio­ra­ci­ja“, ku­riai va­do­vau­ja Ute­nos ta­ry­bos na­rys, Lie­tu­vos lais­vės są­jun­gos (li­be­ra­lų) at­sto­vas Liuo­nius Pur­vi­nis.

Pa­sta­ra­sis an­tra­die­nį at­si­sa­kė BNS ko­men­tuo­ti si­tua­ci­ją.

„Ma­nau, kad prie­itas liep­to ga­las. Ne­ma­žai po­li­ti­kų pra­de­da per­ne­lyg drą­siai jaus­tis, kai jie pa­jau­čia ne­bau­džia­mu­mą. (...) Aš tik vie­ną da­ly­ką ži­nau, me­ras ne­da­ly­va­vo ta­ry­bos po­sė­dy­je pra­ėju­sį ket­vir­ta­die­nį. Ko ge­ro, ga­li bū­ti ir dau­giau as­me­nų (fi­gū­ruo­jan­čių STT ty­ri­me). Toks bran­duo­liu­kas ten yra žmo­nių, ran­ka ran­kon dir­ban­čių“, – BNS ket­vir­ta­die­nį sa­kė Ute­nos sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos Kon­tro­lės ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas kon­ser­va­to­rius Ed­mun­das Pu­pi­nis. Dau­giau de­ta­lių apie vyks­tan­tį ty­ri­mą po­li­ti­kas tei­gė ne­ži­nąs.

At­lie­kant ty­ri­mą, Pa­ne­vė­žio mies­to apy­lin­kės teis­mas Ute­nos me­rą dviem mė­ne­siams nu­ša­li­no nuo par­ei­gų. Jam taip pat skir­ta kar­do­mo­ji prie­mo­nė – ra­šy­ti­nis pa­si­ža­dė­ji­mas ne­iš­vyk­ti.

Nu­ša­li­nus A.Ka­ti­ną, jo par­ei­gas eis me­ro pa­va­duo­to­jas, Lie­tu­vos lais­vės są­jun­gos (li­be­ra­lų) at­sto­vas Vid­man­tas Va­lin­čius.

„Pa­gal įsta­ty­mą par­ei­gas au­to­ma­tiš­kai ei­na me­ro pa­va­duo­to­jas. Bet ko­kiu at­ve­ju, ar tai bū­tų šis at­ve­jis, ar tai bū­tų me­ro li­ga, at­os­to­gos, ko­man­di­ruo­tė, au­to­ma­tiš­kai me­ro par­ei­gas ei­na me­ro pa­va­duo­to­jas“, – BNS sa­kė V.Va­lin­čius.

Jo tei­gi­mu, pir­ma­die­nį pa­skelb­ta teis­mo nu­tar­tis įsi­ga­lio­ja nuo an­tra­die­nio.

Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­ja (LSDP) an­tra­die­nį pra­ne­šė, kad A.Ka­ti­nas dėl pa­teik­tų įta­ri­mų su­spen­duo­ja na­rys­tę par­ti­jo­je.

Pla­čiau si­tua­ci­jos LSDP ne­ko­men­tuo­ja.

„LSDP lai­ko­si etiš­kos po­li­ti­kos pri­nci­pų ir tai­po­gi ne­kal­tu­mo pre­zump­ci­jos, to­dėl iki ty­ri­mo pa­bai­gos su­si­lai­kys nuo to­les­nių ko­men­ta­rų“, – ra­šo­ma par­ti­jos pra­ne­ši­me.

Šį iki­teis­mi­nį ty­ri­mą or­ga­ni­zuo­ja ir jam va­do­vau­ja Pa­ne­vė­žio apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros Or­ga­ni­zuo­tų nu­si­kal­ti­mų ir ko­rup­ci­jos ty­ri­mo sky­riaus pro­ku­ro­ras.