Buvusiai FNTT tyrėjai nepavyko prisiteisti beveik 29 tūkst. eurų
Kal­ti­ni­mų pikt­nau­džia­vi­mu ir ki­tais nu­si­kal­ti­mais su­lau­ku­siai, ta­čiau vi­siš­kai iš­tei­sin­tai bu­vu­siai Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo tar­ny­bos (FNTT) ty­rė­jai Li­nai And­riuš­ke­vi­čie­nei ne­pa­vy­ko pri­si­teis­ti ža­los iš vals­ty­bės.

Par­eiš­kė­ja pra­šė be­veik 29 tūkst. eu­rų ža­los at­ly­gi­ni­mo dėl ne­tei­sė­to pro­ce­si­nių prie­var­tos prie­mo­nių tai­ky­mo, ne­tei­sė­to su­lai­ky­mo bei ne­tei­sė­tai pra­dė­to iki­teis­mi­nio ty­ri­mo. Pra­šy­ta pri­teis­ti ne­gau­tas pa­ja­mas 2010 – 2013 me­tais, kol vy­ko bau­džia­ma­sis per­se­kio­ji­mas. Ta­čiau teis­mai ne­pri­tei­sė nė vie­no cen­to.

Lie­tu­vos ape­lia­ci­nis teis­mas at­me­tė L.And­riuš­ke­vi­čie­nės skun­dą, ku­riuo ji pra­šė pa­nai­kin­ti jos ieš­ki­nio ne­ten­ki­nu­sį Vil­niaus apy­gar­dos teis­mo spren­di­mą.

At­sa­ko­vu šio­je by­lo­je bu­vo vals­ty­bė, at­sto­vau­ja­ma Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros, Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos, Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos, tre­čia­sis as­muo – FNTT.

Vi­sų ins­tan­ci­jų teis­mai kons­ta­ta­vo, kad bu­vo pa­kan­ka­mas pa­grin­das pra­dė­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą ieš­ko­vės at­žvil­giu.

Ape­lia­ci­nis teis­mas sa­vo nu­tar­ty­je pa­žy­mė­jo, kad ieš­ko­vė bu­vo FNTT ty­rė­ja, ku­riai, kaip vals­ty­bės par­ei­gū­nei, ke­lia­mi ypač aukš­ti stan­dar­tai ir rei­ka­la­vi­mai vyk­dant sa­vo funk­ci­jas, taip pat ir at­lie­kant iki­teis­mi­nius ty­ri­mus.

„Nea­be­jo­ti­nai tu­rė­jo su­pras­ti, kad jai da­ro­mas spau­di­mas, ta­čiau iš aukš­čiau nu­ro­dy­tų pro­to­ko­lų tu­ri­nio ma­to­mas mi­nė­tų po­kal­bių in­ten­sy­vu­mas, jų tu­ri­nys, ro­do tai, kad ji pa­ti lei­do jos at­lie­ka­ma­me bau­džia­ma­ja­me pro­ce­se da­ly­viams elg­tis to­kiu bū­du, ku­ris su­tei­kė pa­grin­dą ją pa­čią įtar­ti pa­da­rius mi­nė­tas nu­si­kals­ta­mas vei­kas“, – ra­šo­ma Ape­lia­ci­nio teis­mo nu­tar­ty­je.

Tuo­me­ti­nė FNTT ty­rė­ja bu­vo su­lai­ky­ta 2010 me­tų rug­sė­jį, ji ne­tru­kus bu­vo nu­ša­lin­ta nuo par­ei­gų. Ji kal­tin­ta, kad be as­mens su­ti­ki­mo pa­nau­do­jo in­for­ma­ci­ją apie ki­to žmo­gaus pri­va­tų gy­ve­ni­mą, ku­rią su­ži­no­jo dėl sa­vo tar­ny­bos. Pro­ku­ro­rų kal­ti­ni­muo­se teig­ta, kad no­rė­da­ma pa­lai­ky­ti drau­giš­kus san­ty­kius su bu­vu­siu bend­ra­dar­biu, ku­ris kaip ad­vo­ka­tas at­sto­va­vo jos tė­vams ci­vi­li­nė­se by­lo­se, pa­tai­sė ad­vo­ka­to pa­teik­tą bend­ro­vės par­eiš­ki­mą dėl iki­teis­mi­nio ty­ri­mo pra­dė­ji­mo.

Kal­ti­na­ma­ja­me ak­te taip pat teig­ta, kad L.And­riuš­ke­vi­čie­nė te­le­fo­ni­nių po­kal­bių ir su­si­ti­ki­mų me­tu dviem as­me­nims esą per­duo­da­vo in­for­ma­ci­ją apie iki­teis­mi­nio ty­ri­mo me­tu at­lik­tus veiks­mus – apie nuo­sa­vy­bės ap­ri­bo­ji­mą, pla­nuo­ja­mą su­lai­ky­mą, įta­ria­mų­jų apk­lau­sos duo­me­nis.