Buvusi valstybės kontrolierė vadovaus LPK direkcijai
Nuo rugp­jū­čio 25-osios dar­bą pra­de­da Lie­tu­vos pra­mo­ni­nin­kų kon­fe­de­ra­ci­jos (LPK) vyk­do­mo­ji di­rek­to­rė Gied­rė Šve­die­nė.

Pa­sta­ruo­sius me­tus G. Šve­die­nė dir­bo men­to­re Šve­di­jos Aukš­čiau­sios Au­di­to Ins­ti­tu­ci­jos AF­RO­SAI-E Ly­de­rys­tės vys­ty­mo prog­ra­mo­je ir tei­kė par­amą Bots­va­nos Aukš­čiau­sios Au­di­to ins­ti­tu­ci­jos va­do­vy­bei, vys­tant ino­va­ty­vius ly­de­rys­tės ge­bė­ji­mus, va­dy­bi­nį pro­fe­sio­na­lu­mą bei efek­ty­vu­mą or­ga­ni­za­ci­jos veik­lo­je bei įgy­ven­di­nant tarp­tau­ti­nius au­di­to stan­dar­tus vie­ša­ja­me sek­to­riu­je.

Iki tol pen­ke­rius me­tus ji va­do­va­vo Lie­tu­vos Res­pub­li­kos aukš­čiau­sia­jai vals­ty­bi­nio au­di­to ins­ti­tu­ci­jai – Vals­ty­bės kon­tro­lei, o 2009–2010 m. ėjo Vals­ty­bės kon­tro­lės de­par­ta­men­to, at­lie­kan­čio sa­vi­val­dy­bių au­di­tus, di­rek­to­rės par­ei­gas.

2006–2009 m. G. Šve­die­nė bu­vo mi­nis­te­ri­jos se­kre­to­rė Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jo­je, kur for­ma­vo re­gio­ni­nę po­li­ti­ką ir koor­di­na­vo jos įgy­ven­di­ni­mą. 2004–2006 m. ji ėjo struk­tū­ri­nės po­li­ti­kos at­ašė par­ei­gas Briu­se­ly­je, Nuo­la­ti­nė­je Lie­tu­vos Res­pub­li­kos at­sto­vy­bė­je Eu­ro­pos Są­jun­go­je, 2000–2004 m. bu­vo ES par­amos sky­riaus ve­dė­ja Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jo­je, o 1999–2000 m. – dir­bo vie­šų­jų ry­šių va­dy­bi­nin­kė Lie­tu­vos ban­ki­nin­kys­tės, drau­di­mo ir fi­nan­sų ins­ti­tu­te.

1996–1999 m. G. Šve­die­nė ėjo kan­ce­lia­ri­jos ve­dė­jos par­ei­gas Nuo­la­ti­nė­je Lie­tu­vos Res­pub­li­kos at­sto­vy­bė­je prie Jung­ti­nių Tau­tų Že­ne­vo­je. 1992 m. sa­vo pro­fe­si­nę kar­je­rą pra­dė­jo įmo­nė­je „Com­pu­ter­Land/­Vil­nius“ kaip ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus asis­ten­tė, par­da­vi­mų kon­sul­tan­tė.

1991 m. G. Šve­die­nė yra įgi­ju­si eko­no­mis­tės-ana­li­ti­kės (eko­no­mi­nė ki­ber­ne­ti­ka) aukš­to­jo moks­lo dip­lo­mą Vil­niaus uni­ver­si­te­te, taip pat bai­gu­si ma­gis­tro stu­di­jas dve­juo­se uni­ver­si­te­tuo­se: 1992 m. – Eko­no­mi­kos moks­lų ma­gis­trą Cen­tri­nės Eu­ro­pos Uni­ver­si­te­te Pra­ho­je, o 2001 m. – Ban­ki­nin­kys­tės ir fi­nan­sų ma­gis­trą Gior­da­no dell'Amo­re Foun­da­tion Mi­la­ne.