Buvusi prezidentės patarėja D. Ulbinaitė išteisinta dėl valstybės paslapties atskleidimo
Bu­vu­si pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės at­sto­vė spau­dai Dai­va Ul­bi­nai­tė iš­tei­sin­ta dėl vals­ty­bės pa­slap­ties at­sklei­di­mo ir pikt­nau­džia­vi­mo tar­ny­ba. Iš­tei­si­na­mą­jį nuo­spren­dį pir­ma­die­nį pa­skel­bė Vil­niaus mies­to apy­lin­kės teis­mas.

Kal­ti­ni­mus pa­lai­kęs pro­ku­ro­ras Gin­tas Iva­naus­kas ža­dė­jo skųs­ti spren­di­mą aukš­tes­nės ins­tan­ci­jos teis­mui tvir­tin­da­mas, jog taip sieks, kad teis­muo­se bū­tų su­for­muo­tas pre­ce­den­tas to­kio po­bū­džio by­lo­se.

„To­kio po­bū­džio by­los nė­ra daž­nos Lie­tu­vo­je, tu­rė­tų bū­ti tam ti­kra pra­kti­ka for­muo­ja­ma. To­dėl ma­ny­čiau, kad tiks­lin­ga bū­tų skųs­ti šį spren­di­mą, kad bū­tų pa­si­sa­ky­ta, ar iš­ties ne­pa­kan­ka duo­me­nų ir įro­dy­mų, ku­riuos teis­mas at­me­tė, pa­grįs­ti kal­ti­ni­mams“, - žur­na­lis­tams sa­kė G.Iva­naus­kas.

D.Ul­bi­nai­tė ti­ki­no, kad to­kio teis­mo spren­di­mo ir ti­kė­jo­si.

„Nie­kam - nei vals­ty­bei, nei Lie­tu­vos žmo­nėms ne­su pa­da­riu­si nė men­kiau­sios ža­los, to­dėl to­kio teis­mo spren­di­mo ir ti­kė­jau­si (...). Svar­biau­sia, kad ir žur­na­lis­tai šian­dien ne­bi­jos bū­ti žur­na­lis­tais“, - tei­gė D.Ul­bi­nai­tė.

Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra siū­lė teis­mui D.Ul­bi­nai­tę pri­pa­žin­ti kal­ta dėl vals­ty­bės pa­slap­ties at­sklei­di­mo ir pikt­nau­džia­vi­mo bei skir­ti jai 9 tūkst. 420 eu­rų bau­dą.

Iki­teis­mi­nis ty­ri­mas dėl vals­ty­bės pa­slap­ties at­sklei­di­mo pra­dė­tas 2013 me­tų spa­lį, kai nau­jie­nų agen­tū­ra BNS pa­skel­bė apie Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to (VSD) pers­pė­ji­mus, jog Ru­si­ja ren­gia in­for­ma­ci­nes at­akas prieš ša­lies va­do­vus.

Nau­jie­nų agen­tū­ros BNS vy­riau­sio­ji re­dak­to­rė Jū­ra­tė Da­mu­ly­tė Se­mė­nie­nė teis­mui at­si­sa­kė at­skleis­ti in­for­ma­ci­jos šal­ti­nį, pa­gal ku­rį bu­vo par­eng­tas pra­ne­ši­mas apie VSD pers­pė­ji­mus.

Per­da­vus by­lą teis­mui, 44 me­tų D.Ul­bi­nai­tė pa­si­trau­kė iš pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės ko­man­dos. Ji da­bar už­sii­ma in­di­vi­dua­lia veik­la.

Teis­mas yra pa­skel­bęs, kad šia­me ty­ri­me ne­tei­sė­tai klau­sy­ta nau­jie­nų agen­tū­ros BNS dar­buo­to­jų po­kal­bių.

At­vi­ros Pre­zi­den­tū­ros durys

Pre­zi­den­tū­ra pa­lie­ka at­vi­ras du­ris iš­tei­si­na­mo­jo nuo­spren­džio su­lau­ku­siai bu­vu­siai pre­zi­den­tės at­sto­vei spau­dai Dai­vai Ul­bi­nai­tei.

„Teis­mo spren­di­mas at­ve­ria ke­lią Dai­vai Ul­bi­nai­tei vėl grįž­ti į vals­ty­bės tar­ny­bą. Tik nuo Dai­vos Ul­bi­nai­tės pri­klau­so, ar ji no­rė­tų grįž­ti dirb­ti į Pre­zi­den­tū­rą“, - pir­ma­die­nį tei­gė pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė.

Pre­zi­den­tė D.Ul­bi­nai­tės dar­bą ver­ti­no la­bai ge­rai, tei­gia­ma pre­zi­den­tės spau­dos tar­ny­bos BNS per­duo­ta­me ko­men­ta­re.

Ja­me taip pat nu­ro­do­ma, kad D.Ul­bi­nai­tės bau­džia­mo­ji by­la „nuo pat pra­džių at­ro­dė ab­sur­diš­ka“.

Pa­ti D.Ul­bi­nai­tė pir­ma­die­nį teis­me žur­na­lis­tams sa­kė ne­at­me­tan­ti ga­li­my­bės grįž­ti į pre­zi­den­tės ko­man­dą, jei bus pa­teik­tas toks pa­siū­ly­mas.

„Bū­ti rei­ka­lin­gu ga­li ne tik dirb­da­mas Pre­zi­den­tū­ro­je - jei bū­siu rei­ka­lin­ga ten, grį­šiu ir dirb­siu ten“, - tvir­ti­no D.Ul­bi­nai­tė.

Ji šios by­los iš­kė­li­mą sie­jo su tuo me­tu ar­tė­ju­siais pre­zi­den­to rin­ki­mais, gal­būt sie­kiant pa­kenk­ti pre­zi­den­tei.

„Jei pri­si­me­na­te prieš­is­to­rę, tai vis­kas bu­vo ar­tė­jant pre­zi­den­to rin­ki­mams. Ver­ti­nu tai, kaip Lie­tu­vai prieš­iš­kų jė­gų ins­pi­ruo­tą, bet vie­ti­nin­kų čia įvyk­dy­tą pro­vo­ka­ci­ją, ku­ri tu­rė­jo pa­kenk­ti pre­zi­den­tei Da­liai Gry­baus­kai­tei aps­kri­tai da­ly­vau­ti ar lai­mė­ti an­trą­ją ka­den­ci­ją. Ta­čiau taip ne­įvy­ko - Lie­tu­vos žmo­nės ge­ba at­skir­ti grū­dus nuo pe­lų ma­tyt jau“, - sa­kė bu­vu­si pre­zi­den­tės pa­ta­rė­ja.