Buvusi ministro patarėja grįžo į postą jai kainavusią įstaigą
Bu­vu­si kul­tū­ros mi­nis­tro Ša­rū­no Bi­ru­čio pa­ta­rė­ja Eri­ka Fur­man grį­žo va­do­vau­ti pa­čios įsteig­tai vie­ša­jai įstai­gai „A­tei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­tas“. Dėl są­sa­jų su šia įstai­ga E. Fur­man prieš dau­giau nei pu­sę me­tų te­ko at­sis­ta­ty­din­ti iš po­li­ti­nio pa­si­ti­kė­ji­mo pos­to, „Lie­tu­vos ži­nioms“ at­sklei­dus ga­li­mą in­te­re­sų konf­lik­tą, kai Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja už 86 tūkst. li­tų pa­si­rin­ko „A­tei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­tą“ par­tne­riu ren­giant kul­tū­ros me­ce­na­vi­mo stra­te­gi­ją.

Į „A­tei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­to“ di­rek­to­rės par­ei­gas jo stei­gė­ja E. Fur­man grį­žo nuo bir­že­lio 4 die­nos. "At­ei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­tas to­liau tęs moks­lo, vers­lo ir me­no sri­čių si­ner­gi­jos ska­ti­ni­mą. Bus ak­ty­viai vei­kia­ma ir vie­šo­je erd­vė­je, ini­ci­juo­jant moks­lo, vers­lo ir kul­tū­ros sri­čių dia­lo­gą, taip pat pla­nuo­ja­mas ak­ty­vus ins­ti­tu­to įtrau­ki­mas į Su­ma­nios spe­cia­li­za­ci­jos stra­te­gi­jos, ku­ri apib­rė­žia moks­li­nių ty­ri­mų ir eks­pe­ri­men­ti­nės plė­tros bei ino­va­ci­jų ska­ti­ni­mo vals­ty­bi­nius pri­ori­te­tus, įgy­ven­di­ni­mą, – pla­nuo­ja­mas ins­ti­tu­to veik­los kryp­tis pra­ne­ši­me nu­ro­dė E.Fur­man.

Iš kul­tū­ros mi­nis­tro Š. Bi­ru­čio pa­ta­rė­jos par­ei­gų E. Fur­man at­sis­ta­ty­di­no pra­ėju­sių me­tų rug­sė­jo 4-ąją, LŽ pra­ne­šus, kad Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos ini­ci­juo­tą 86 tūkst. li­tų ver­tės kon­kur­są kul­tū­ros me­ce­na­vi­mo stra­te­gi­jai par­eng­ti lai­mė­jo bū­tent šios už kul­tū­ros po­li­ti­kos pri­ori­te­tų biu­dže­to klau­si­mus at­sa­kin­gos pa­ta­rė­jos įkur­ta įstai­ga „A­tei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­tas“. E. Fur­man iki pa­si­trau­ki­mo iš mi­nis­te­ri­jos bu­vo vie­nin­te­lė šios įstai­gos stei­gė­ja, nors di­rek­to­riaus pos­tas 2013 me­tų rugp­jū­čio 28 die­ną - t. y. pra­ėjus net sep­ty­niems mė­ne­siams nuo jos dar­bo Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jo­je pra­džios, bu­vo pa­ti­kė­tas ki­tam as­me­niui.

E. Fur­man įkur­ta įstai­ga 2014-ųjų lie­pą so­cia­li­nio tink­lo „Fa­ce­book“ pa­sky­ro­je pa­skel­bė pra­ne­ši­mą, kad, „siek­da­mas da­ry­ti įta­ką tva­rios kul­tū­ros po­li­ti­kos rai­dai, „A­tei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­tas“ ini­ci­ja­vo ty­ri­mą „Na­cio­na­li­nės kul­tū­ros me­ce­na­vi­mo stra­te­gi­jos su­kū­ri­mas“. Ten pat bu­vo nu­ro­dy­ta, kad šį pro­jek­tą iš da­lies fi­nan­suo­ja Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja ir Lie­tu­vos kul­tū­ros ta­ry­ba. Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja sa­vo ruo­žtu šios stra­te­gi­jos su­kū­ri­mą įvar­di­jo kaip vie­ną pri­ori­te­ti­nių sa­vo dar­bų, taip pat nu­ro­dė, kad bū­si­mo pro­jek­to pa­grin­du taps „Lie­tu­vos kul­tū­ros ta­ry­bos or­ga­ni­zuo­to kon­kur­so me­tu iš­rink­tų moks­li­nin­kų at­lik­tas ty­ri­mas“.

LŽ tuo me­tu kal­bin­tas kul­tū­ros mi­nis­tras Š. Bi­ru­tis iš pra­džių tvir­ti­no ne­ži­nan­tis, kas kon­kre­čiai at­rink­tas reng­ti Me­ce­na­vi­mo stra­te­gi­ją. Vė­liau pa­kei­tė po­zi­ci­ją ir par­eiš­kė, kad ne­bu­vo ge­res­nių pro­jek­tų nei jo ko­man­dos na­rės E. Fur­man įsteig­to „A­tei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­to“ pa­teik­tas dar­bas. Vis dėl­to po LŽ pub­li­ka­ci­jos mi­nis­tras krei­pė­si į Vy­riau­sią­ją tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ją (VTEK), pra­šy­da­mas pa­teik­ti iš­va­das dėl sa­vo pa­ta­rė­jos veiks­mų.

E. Fur­man, vie­šai tei­gu­si, kad sa­vo san­ty­kius su „A­tei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­tu“ yra dek­la­ra­vu­si, ne­lauk­da­ma eti­kos sar­gų iš­va­dų at­si­sa­kė pos­to. Po ku­rio lai­ko VTEK pa­skel­bė ne­tir­sian­ti E. Fur­man įsteig­tos vie­šo­sios įstai­gos per­ga­lės Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jai pa­val­džios Kul­tū­ros ta­ry­bos kon­kur­se is­to­ri­jos. Eti­kos sar­gai tei­gė taip pa­siel­gę, nes ne­įž­vel­gė „prie­žas­ti­nio ry­šio“ tarp kul­tū­ros mi­nis­tro pa­ta­rė­jos par­ei­gas ėju­sios E. Fur­man ir Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jai pa­val­džios Kul­tū­ros ta­ry­bos pri­ima­mų spren­di­mų.