Buvęs VU rektorius konsultuos premjerą
Bu­vęs Vil­niaus uni­ver­si­te­to rek­to­rius Jū­ras Ba­nys taps prem­je­ro Al­gir­dos But­ke­vi­čiaus vi­suo­me­ni­niu kon­sul­tan­tu.

Re­mian­tis Vy­riau­sy­bės va­do­vo pot­var­kiu, J.Ba­nys pa­ta­ri­nės moks­lo ir švie­ti­mo klau­si­mais. Par­ei­gas jis pra­dės ei­ti šių me­tų rug­sė­jo 1 die­ną.

52 me­tų fi­zi­kas J.Ba­nys Vil­niaus uni­ver­si­te­to rek­to­riaus par­ei­gas ėjo nuo 2012 iki 2015 me­tų.

Šiuo me­tu A.But­ke­vi­čius tu­ri 22 vi­suo­me­ni­nius kon­sul­tan­tus, 16 pa­ta­rė­jų ir tris pa­dė­jė­jus.