Buvęs VSD vadovas įsidarbino VRM
Bu­vęs Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to (VSD) di­rek­to­rius Po­vi­las Ma­la­kaus­kas, pa­sta­ruo­ju me­tu dir­bęs po­li­ci­jos ge­ne­ra­li­nio ko­mi­sa­ro pa­ta­rė­ju, per­ves­tas dirb­ti į Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ją (VRM).

Jis nuo pra­ėju­sios sa­vai­tės ei­na mi­nis­te­ri­jos vy­riau­sio­jo pa­ta­rė­jo par­ei­gas.

P.Ma­la­kaus­kas BNS ket­vir­ta­die­nį sa­kė, kad dirb­ti į mi­nis­te­ri­ją jis bu­vo per­kel­tas.

„Tie­siog yra per­kė­li­mas į tas pa­čias par­ei­gas“, - sa­kė P.Ma­la­kaus­kas.

Pa­klaus­tas, ar nau­ją dar­bą jam pa­siū­lė mi­nis­tru ne­se­niai ta­pęs bu­vęs Po­li­ci­jos ge­ne­ra­li­nis ko­mi­sa­ras Sau­lius Skver­ne­lis, P.Ma­la­kaus­kas sa­kė: „Kiek­vie­nas žmo­gus spren­džia pats, ką da­ry­ti, tai toks ma­no bu­vo spren­di­mas“.

Anot jo, mi­nis­te­ri­jo­je jis ti­ki­si tęs­ti Po­li­ci­jos de­par­ta­men­te pra­dė­tus dar­bus.

„Tie­siog yra dar­bų, ku­riuos ži­nau, kaip da­ry­ti, da­rė­me Po­li­ci­jos de­par­ta­men­te, da­lis tų dar­bų yra tęs­ti­niai ir tuos dar­bus pra­tę­si­me“, - tei­gė P.Ma­la­kaus­kas.

VSD P.Ma­la­kaus­kas va­do­va­vo nuo 2007 me­tų iki 2009 me­tų pa­bai­gos - iš šių par­ei­gų jis at­sis­ta­ty­di­no li­kus sa­vai­tei iki par­la­men­ti­nį ty­ri­mą dėl ga­li­mo JAV Cen­tri­nė žval­gy­bos val­dy­bos (CŽV) ka­lė­ji­mo at­li­ku­sio Sei­mo na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to (NSGK) iš­va­dų pa­tvir­ti­ni­mo.

Po­li­ci­jos de­par­ta­men­te jis dir­bo nuo 2010 me­tų. Prieš dar­bą VSD jis yra dir­bęs Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bo­je ir Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jo­je.