Buvęs VMI vadovas – Darbo biržoje
Po Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos at­lik­to tar­ny­bi­nio pa­ti­kri­ni­mo iš par­ei­gų at­leis­tas Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos vir­ši­nin­kas Dai­no­ras Bra­daus­kas tei­gia, jog įsi­re­gis­tra­vo Dar­bo bir­žo­je ir ren­gia­si tei­si­nei gy­ny­bai. Sei­me jau ky­la ini­cia­ty­vos bur­ti lai­ki­ną­ją ty­ri­mo ko­mi­si­ją ir iš­siaiš­kin­ti vi­są in­for­ma­ci­ją, su­si­ju­sią su jo veik­la bei at­lei­di­mo mo­ty­vais.

Apie D. Bra­daus­ko at­lei­di­mą iš par­ei­gų nau­ja­sis fi­nan­sų mi­nis­tras Vi­lius Ša­po­ka pra­ne­šė pra­ėju­sį penk­ta­die­nį, sau­sio 20-ąją. Jis pri­sta­tė Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos su­da­ry­tos ko­mi­si­jos iš­va­das, ku­rio­se, re­mian­tis Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) pa­teik­ta in­for­ma­ci­ja, kons­ta­tuo­ja­ma, kad D. Bra­daus­kas, vyk­dy­da­mas tar­ny­bi­nes par­ei­gas, ne dar­bo vie­to­je „sis­te­min­gai ir kryp­tin­gai“ su­si­ti­ki­nė­jo su kon­cer­no „MG Bal­tic“ vi­cep­re­zi­den­tu Rai­mon­du Kur­lians­kiu, ap­ta­ri­nė­jo mo­kes­čių ven­gi­mo sche­mas ir ki­tus su mo­kes­ti­niais pa­ti­kri­ni­mais su­si­ju­sius klau­si­mus, taip pat – VMI at­lik­tų ir at­lie­ka­mų bend­ro­vės „Vil­niaus pre­ky­ba“ bei jos ak­ci­nin­kų kon­tro­lės veiks­mus. Ko­mi­si­jos iš­va­do­se pa­tei­kia­ma fra­zių iš mi­nė­tų po­kal­bių, ku­riuo­se skam­ba ne­nor­mi­nė lek­si­ka.

Kal­bė­da­mas su dien­raš­čiu „Lie­tu­vos ži­nios“ D. Bra­daus­kas sa­kė, kad apie Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos pra­dė­tą ty­ri­mą ir nu­ša­li­ni­mą nuo par­ei­gų su­ži­no­jo sirg­da­mas iš ži­niask­lai­dos pra­ne­ši­mų. To­kiu pat bū­du vir­ši­nin­ką pa­sie­kė ir in­for­ma­ci­ja apie at­lei­di­mą – esą tik ta­da, kai ty­ri­mą ap­ra­šė spau­da, jis bu­vęs su­pa­žin­din­tas su par­eng­tais do­ku­men­tais.

„E­su už vie­šu­mą, bet šiuo at­ve­ju su­si­da­ro įspū­dis, kad bu­vo pri­im­ti ne tei­si­niai, o po­li­ti­niai spren­di­mai. Kai ga­vau do­ku­men­tus, ban­džiau pa­tek­ti pas fi­nan­sų mi­nis­trą V. Ša­po­ką, ta­čiau jis tuo me­tu ne­va bu­vo už­siė­męs. Nie­kas iš Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos va­do­vų su ma­ni­mi ne­kal­bė­jo – tur­būt ne­drį­so pa­žiū­rė­ti man į akis. Spren­di­mai bu­vo pri­im­ti už nu­ga­ros“, – tvir­ti­no bu­vęs ins­pek­ci­jos vir­ši­nin­kas.

Nu­jau­tė nemalonumus

D. Bra­daus­kas ste­bė­jo­si, kad ty­ri­mo, dėl ku­rio ne­te­ko dar­bo, pa­grin­du ta­po prieš dve­jus me­tus įra­šy­ti jo po­kal­biai. „Tuo me­tu, kai su­si­ti­ki­nė­jau su mi­nė­tu as­me­niu (R. Kur­lians­kiu – aut.), ku­ris at­sto­va­vo vie­nai stam­biau­sių me­di­jos gru­pių, pri­klau­san­čių kon­cer­nui „MG Bal­tic“, jų at­žvil­giu ne­bu­vo at­lie­ka­mi jo­kie kon­tro­lės veiks­mai. Juos pra­dė­jo­me 2016 me­tais, kai jo­kie su­si­ti­ki­mai ne­vy­ko“, – samp­ro­ta­vo D. Bra­daus­kas.

Bu­vęs VMI va­do­vas ti­ki­no jau­tęs, kad įvy­kiai ga­li pa­si­suk­ti jam ne­pa­lan­kia link­me. „Gir­dė­jau kai ku­rių po­li­ti­kų iš­anks­ti­nių nuo­sta­tų jiems kal­bant vie­šai – esą jei­gu bū­tų bu­vę val­džio­je, ma­nęs ne­bū­tų sky­rę. Bū­ta ir da­bar va­do­vau­jan­čių as­me­nų įvai­rių užuo­mi­nų. Nu­jau­čiau, kad kaž­kas ga­li at­si­tik­ti, bet ti­krai ne­ma­niau, jog tai bus da­ro­ma to­kiais me­to­dais. Ga­lė­jo pa­sik­vies­ti, pa­sa­ky­ti, kad ne­tin­ku, kad tu­rė­čiau už­leis­ti vie­tą. Bū­čiau pa­gal­vo­jęs apie tai. Bet ži­no­da­mi ma­no cha­rak­te­rį ir pri­nci­pus, ma­tyt, ne­drį­so to da­ry­ti“, – spė­jo D. Bra­daus­kas.

Pa­šne­ko­vas at­si­sa­kė įvar­dy­ti, kas gal­būt siek­ti jo at­lei­di­mo, ta­čiau už­si­mi­nė ga­lė­jęs bū­ti daug kam ne­pa­ran­kus, nes esą pa­sta­ruo­ju me­tu ne­bu­vo nė vie­no stam­baus mo­kes­čių mo­kė­to­jo, ku­rio ne­bū­tų pa­lie­tęs ri­zi­kos ver­ti­ni­mas. Šiuo me­tu D. Bra­daus­kas kon­sul­tuo­ja­si su tei­si­nin­kais ir ren­gia­si by­li­nė­tis. „Be to, sau­sio 24 die­ną pa­sis­kel­biau Dar­bo bir­žo­je, lau­kiu pa­siū­ly­mų. Į vals­ty­bės tar­ny­bą, kol ne­įro­dy­siu tie­sos, ke­lias man yra už­kirs­tas“, – sa­kė jis.

Šių me­tų pra­džio­je Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja pra­ne­šė apie pui­kius biu­dže­to su­rin­ki­mo re­zul­ta­tus. Skel­biant duo­me­nis, kad per­nai vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tai ga­vo 3,2 proc. (be­veik 237 mln. eu­rų) dau­giau pa­ja­mų, ak­cen­tuo­ta, jog vals­ty­bės biu­dže­to pa­ja­mų iš mo­kes­čių pla­nas bu­vo vir­šy­tas 0,4 proc., ir tai yra 4,6 proc. (be­veik 237 mln. eu­rų) dau­giau nei 2015-ai­siais.

Kan­kur­so dar nepaskelbė

Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos „Lie­tu­vos ži­nioms“ pa­teik­tais duo­me­ni­mis, D. Bra­daus­kas iš par­ei­gų at­leis­tas vė­liau, nei skelb­ta vie­šai, – šį pir­ma­die­nį, sau­sio 23-ią­ją. Ka­da ir kaip bus par­ink­tas nau­jas tar­ny­bos vir­ši­nin­kas, mi­nis­te­ri­jos tei­gi­mu, dar ne­ap­sisp­ręs­ta. „Grei­čiau­siai bus skel­bia­mas kon­kur­sas par­ei­goms ei­ti, kaip vyk­da­vo iki šiol“, – nu­ro­dė Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos Vie­šų­jų ry­šių sky­riaus ve­dė­ja Te­re­sė Sta­niu­ly­tė.

27 me­tus VMI dir­bęs D. Bra­daus­kas, pri­tai­kius griež­čiau­sią tar­ny­bi­nę nuo­bau­dą, šią ins­ti­tu­ci­ją pa­li­ko ne­ga­vęs jo­kių iš­mo­kų. Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja jo veik­los ty­ri­mą pra­dė­jo sau­sio 4-ąją, su­lau­ku­si STT raš­to „Dėl in­for­ma­ci­jos apie ga­li­mą tar­ny­bi­nį nu­si­žen­gi­mą“. Ja­me bu­vo nu­ro­dy­ta, kad tei­sė­sau­gi­nin­kai dis­po­nuo­ja in­for­ma­ci­ja apie VMI vir­ši­nin­ko gal­būt pa­da­ry­tą ko­rup­ci­nio po­bū­džio ne­tei­sė­tą vei­ką, tu­rin­čią tar­ny­bi­nio nu­si­žen­gi­mo po­žy­mių.

Ke­lias sa­vai­tes ty­ri­mą vyk­džiu­si ko­mi­si­ja kons­ta­ta­vo, kad D. Bra­daus­kas ne­pikt­nau­džia­vo tar­ny­ba, taip pat šiurkš­čiai ne­pa­žei­dė Vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­ri­ni­mo vals­ty­bės tar­ny­bo­je įsta­ty­mo rei­ka­la­vi­mų. Ta­čiau, re­mian­tis nuo­sta­ta, kad VMI dėl jai ke­lia­mų tiks­lų yra ins­ti­tu­ci­ja, „ku­ri tu­ri ati­tik­ti ypač aukš­tus veik­los skaid­ru­mo, ob­jek­ty­vu­mo, tei­sė­tu­mo, pa­ti­ki­mu­mo stan­dar­tus“, bu­vo nu­tar­ta, kad ins­pek­ci­jos vir­ši­nin­kas pa­da­rė šiurkš­čių tar­ny­bi­nių nu­si­žen­gi­mų – dis­kre­di­ta­vo vals­ty­bės tar­ny­bą ar at­li­ko ko­rup­ci­nio po­bū­džio vei­kos po­žy­mių tu­rin­čius veiks­mus.

Sei­mo An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ko Li­be­ra­lų są­jū­džio at­sto­vo Vi­ta­li­jaus Gai­liaus tei­gi­mu, ver­ti­nant tei­si­niu po­žiū­riu, dėl D. Bra­daus­ko at­lei­di­mo me­tu tai­ky­tų prie­mo­nių pro­por­cin­gu­mo bu­vo ki­lę klau­si­mų, ta­čiau ga­li­mo prieš­ta­ra­vi­mo Kons­ti­tu­ci­jai ne­įž­velg­ta. „Ne­su de­ta­liai su­si­pa­ži­nęs su tar­ny­bi­nio pa­ti­kri­ni­mo iš­va­do­mis, bet įsta­ty­mai nu­ma­to ga­li­my­bę kri­mi­na­li­nės žval­gy­bos duo­me­nis, ne­nau­do­ja­mus bau­džia­ma­jam pro­ce­sui, nau­do­ti, ati­tin­ka­mai iš­slap­ti­nus, ko­rup­ci­nį at­spal­vį tu­rin­tiems tar­ny­bi­niams pa­žei­di­mams tir­ti. At­sa­ko­my­bę dėl šio at­lei­di­mo pri­siė­mė fi­nan­sų mi­nis­tras. Jei­gu jis ma­nė, kad tam už­ten­ka duo­me­nų, ma­nau, pa­siel­gė pa­gal įsta­ty­mą“, – kal­bė­jo po­li­ti­kas.

Vis dėl­to V. Gai­lius, ver­tin­da­mas D. Bra­daus­ko ar­gu­men­tus, esą jo nu­ša­li­ni­mo ga­lė­jo siek­ti in­te­re­sų gru­pės, ne­at­me­tė ti­ki­my­bės, jog to­kia si­tua­ci­ja Lie­tu­vo­je ga­li­ma. „Jo­kiu bū­du ne­sa­kau, kad kas nors pa­na­šaus bu­vo šiuo at­ve­ju, bet aps­kri­tai po­li­ti­nė ko­rup­ci­ja yra ta sri­tis, per ku­rią da­ro­ma įta­ka, į at­sa­kin­gas par­ei­gas ski­ria­mi kon­kre­tūs as­me­nys ir, ži­no­ma, prieš tai at­lei­džia­mi ki­ti žmo­nės. Pa­sta­ra­sis VMI va­do­vas taip pat bu­vo pa­skir­tas, prieš tai ne­pra­tę­sus jo pirm­ta­ko ka­den­ci­jos“, – samp­ro­ta­vo An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas.

Ra­gi­na at­lik­ti tyrimą

Sei­mo Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) frak­ci­ja ne­ke­ti­na pa­mirš­ti D. Bra­daus­ko is­to­ri­jos. Jos na­rė, bu­vu­si fi­nan­sų mi­nis­trė Ing­ri­da Ši­mo­ny­tė sa­ko, kad kol kas VMI va­do­vo nu­ša­li­ni­mo is­to­ri­jo­je pa­tei­kia­ma tik da­li­nė tie­sa, ska­ti­nan­ti įvai­rius samp­ro­ta­vi­mus.

Po­li­ti­kė ža­da siū­ly­ti sa­vo frak­ci­jai kreip­tis į prem­je­rą Sau­lių Skver­ne­lį, fi­nan­sų mi­nis­trą V. Ša­po­ką ir pra­šy­ti pa­pil­do­mų pa­aiš­ki­ni­mų. Vė­liau, pa­sak jos, Sei­mas ga­lė­tų spręs­ti, ar šio klau­si­mo ne­tu­rė­tų nag­ri­nė­ti spe­cia­liai su­da­ry­ta lai­ki­no­ji ty­ri­mo ko­mi­si­ja.

„Iš es­mės vi­suo­me­nė kol kas ga­vo tik pi­kan­tiš­kiau­sią in­for­ma­ci­ją, kas ir ko­kia lek­si­ka tar­pu­sa­vy­je bend­rau­ja. Tai apie žmo­gų šį tą pa­sa­ko, bet tur­būt nė­ra pats svar­biau­sias da­ly­kas, dėl ko bu­vo pri­im­tas griež­čiau­sias spren­di­mas. Ži­no­ma, są­moks­lo teo­ri­ja, kad, pa­si­kei­tus Vy­riau­sy­bei, nau­jo­ji val­džia „šluo­ja“ tam ti­krų ins­ti­tu­ci­jų va­do­vus, vi­sa­da la­bai pa­to­gi, ta­čiau ti­krai ma­nau, jog fi­nan­sų mi­nis­tras tu­rė­jo kuo par­em­ti sa­vo spren­di­mą. Klau­si­mas, ar tik pa­vie­šin­ti D. Bra­daus­ko po­kal­biai ta­po le­mia­mu kri­te­ri­ju­mi jį at­leis­ti, ar „di­ri­ga­vi­mų“, su­si­ta­ri­mų, pa­ve­di­mų iš ša­lies – ne­svar­bu, ar tai bū­tų vers­lo, ar po­li­ti­nė val­džia – ne­bu­vo dau­giau“, – aiš­ki­no ji.

Ki­ta bu­vu­si fi­nan­sų mi­nis­trė so­cial­de­mo­kra­tė Ra­sa Bud­ber­gy­tė įsi­ti­ki­nu­si, kad Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja tu­rė­tų aiš­kiai įvar­dy­ti D. Bra­daus­ko at­lei­di­mo mo­ty­vus. „Vi­suo­me­nei gal­būt ne­rei­kia ži­no­ti smul­kių šio įvy­kio de­ta­lių, bet ji pri­va­lo bū­ti in­for­muo­ta, už ko­kį šiurkš­tų nu­si­žen­gi­mą par­ei­gū­nas bu­vo at­leis­tas iš tar­ny­bos. Iš to, ką ma­čiau vie­šo­jo­je erd­vė­je, ti­krai ne­ga­liu pa­sa­ky­ti, kad Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja pa­tei­kė pa­kan­ka­mai in­for­ma­ci­jos“, – pa­brė­žė po­li­ti­kė.