Buvęs VMI vadovas Dainoras Bradauskas skundžia sprendimą atleisti
Po Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos at­lik­to tar­ny­bi­nio pa­ti­kri­ni­mo iš par­ei­gų at­leis­tas Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos vir­ši­nin­kas Dai­no­ras Bra­daus­kas skun­džia spren­di­mą at­leis­ti jį iš ins­pek­ci­jos vir­ši­nin­ko par­ei­gų.

Vil­niaus apy­gar­dos ad­mi­nis­tra­ci­nio teis­mo at­sto­vė Si­gi­ta Ja­ci­ne­vi­čie­nė-Bal­ta­duo­nė BNS in­for­ma­vo, kad teis­mas penk­ta­die­nį ga­vo D.Bra­daus­ko skun­dą.

VMI va­do­vas už šiurkš­čius tar­ny­bi­nius pa­žei­di­mus iš par­ei­gų at­leis­tas sau­sio 20 die­ną. To­kį pa­siū­ly­mą pa­tei­kė D.Bra­daus­ko veik­lą ty­ru­si Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos ko­mi­si­ja.

Tuo­met fi­nan­sų mi­nis­tras Vi­lius Ša­po­ka tei­gė, kad D.Bra­daus­ko nu­te­kin­ta in­for­ma­ci­ja ken­kė kon­cer­nų „MG Bal­tic“ ir „Vil­niaus pre­ky­bos“ mo­kes­ti­niams ty­ri­mams. Fi­nan­sų mi­nis­tras tei­gė, kad su­si­tik­da­mas su kon­cer­no „MG Bal­tic“ vi­cep­re­zi­den­tu Rai­mon­du Kur­lians­kiu, D.Bra­daus­kas in­for­muo­da­vo apie kon­cer­no bei „Vil­niaus pre­ky­bos“ mo­kes­ti­nių ty­ri­mų ei­gą. Ne­ofi­cia­liais duo­me­ni­mis, kai ku­rią in­for­ma­ci­ją apie „Vil­niaus pre­ky­bos“ mo­kes­ti­nius pa­ti­kri­ni­mus ar šios įmo­nės ak­ci­nin­kus D.Bra­daus­kas ir R.Kur­lian­kis ta­rė­si per­duo­ti VP gru­pės at­sto­vei Dia­nai Do­mi­nie­nei.

Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos ko­mi­si­ja nu­sta­tė, kad D.Bra­daus­kas sa­vo veiks­mais men­ki­no VMI au­to­ri­te­tą, dis­kre­di­ta­vo vals­ty­bės tar­nau­to­jo var­dą, su­kū­rė iš­skir­ti­nes są­ly­gas kon­kre­čiam mo­kes­čių mo­kė­to­jui, pa­žei­dė mo­kes­čių mo­kė­to­jų ly­gy­bės pri­nci­pą. Be to, mi­nis­te­ri­jos tei­gi­mu, D.Bra­daus­kas pa­žei­di­mus da­rė ty­čia, aiš­kiai su­vok­da­mas jų pa­vo­jin­gu­mą ir pa­sek­mes, bei sie­kė as­me­ni­nės nau­dos.

VMI va­do­vu 51-erių D.Bra­daus­kas pa­skir­tas 2015 me­tų ba­lan­džio vi­du­ry­je. Iki tol nuo 2014 me­tų lie­pos jis lai­ki­nai ėjo VMI vir­ši­nin­ko par­ei­gas, kai tuo­me­ti­nis fi­nan­sų mi­nis­tras Ri­man­tas Ša­džius ne­pra­tę­sė nuo 2005 me­tų spa­lį dir­bu­sio VMI vir­ši­nin­ko Mo­des­to Ka­se­liaus­ko ka­den­ci­jos. D.Bra­daus­kas yra bu­vu­sio Sei­mo na­rio Bro­niaus Bra­daus­ko sū­nus.

At­lei­dus D.Bra­daus­ką, lai­ki­nai VMI va­do­vau­ja vir­ši­nin­ko pa­va­duo­to­jas Ar­tū­ras Kle­raus­kas.