Buvęs Seimo pirmininkas Vydas Gedvilas tapo „Arvi ir Ko“ viceprezidentu
Bu­vęs Sei­mo pir­mi­nin­kas „dar­bie­tis“ Vy­das Ged­vi­las ta­po trą­šų, pa­ša­rų, cu­kraus ir ka­la­ku­tie­nos ga­my­bos gru­pės „Ar­vi“ val­dy­mo bend­ro­vės „Ar­vi ir Ko“ vi­cep­re­zi­den­tu, BNS pa­tvir­ti­no įmo­nės at­sto­vė.

„Iš tie­sų in­for­ma­ci­ja (apie V.Ged­vi­lą – BNS) yra tei­sin­ga (...) Po­nas Vy­das pas mus dir­ba nuo sau­sio 11 die­nos. Jo, kaip vi­cep­re­zi­den­to, at­sa­ko­my­bės yra la­bai pla­čios. Jis bus at­sa­kin­gas pra­ktiš­kai už vi­są įmo­nės veik­lą. Ko­dėl šis žmo­gus? Tai bu­vo nu­spręs­ta po­no Vid­man­to Ku­čins­ko“, – BNS sa­kė „Ar­vi ir Ko“ val­dy­bos pa­dė­jė­ja Eve­li­na Gint­ne­ry­tė.

BNS ne­pa­vy­ko su­si­siek­ti su pa­čiu V.Ged­vi­lu.

2015 me­tais Dar­bo par­ti­jai iš­kė­lus V.Ged­vi­lo kan­di­da­tū­rą į švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­trus, ži­niask­lai­da skel­bė, jog po­li­ti­ko bern­va­ka­rį 2013 me­tais ap­mo­kė­jo „Ar­vi ir Ko“ sa­vi­nin­kas Vid­man­tas Ku­čins­kas. Apie tai esą ra­šy­ta STT pa­žy­mo­je, ku­ria rem­da­ma­si pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ne­sky­rė jo mi­nis­tru. Pa­sak pre­zi­den­tės, STT „pa­teik­ti duo­me­nys ne­lei­džia net svars­ty­ti šios kan­di­da­tū­ros tei­ki­mo į mi­nis­trus“.