Buvęs NŽT direktoriaus pavaduotojas V.Pakalka turės sumokėti 20,7 tūkst. eurų baudą
Ape­lia­ci­nis teis­mas dau­giau nei 8 tūkst. eu­rų su­ma­ži­no bau­dą bu­vu­siam Na­cio­na­li­nės že­mės tar­ny­bos (NŽT) di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jui Vai­dui Pa­kal­kai, nu­teis­tam už pa­si­kė­si­ni­mą pikt­nau­džiau­ti tar­ny­ba.

Per­nai pa­skelb­tu Vil­niaus apy­gar­dos teis­mo nuo­spren­džiu V.Pa­kal­kai bu­vo skir­ta 28,2 tūkst. eu­rų bau­dą. Tai bu­vo di­džiau­sia Lie­tu­vo­je bau­da skir­ta už to­kio po­bū­džio nu­si­kal­ti­mą.

Penk­ta­die­nį Ape­lia­ci­nis teis­mas V.Pa­kal­kai nuo­spren­dį pa­kei­tė – jis li­ko pri­pa­žin­tas kal­tu dėl kė­si­ni­mo­si pikt­nau­džiau­ti, ta­čiau, re­mian­tis teis­mų pra­kti­ka, bu­vo pa­keis­tas bau­dos dy­dis. Ape­lia­ci­nio teis­mo spren­di­mu nu­teis­ta­jam skir­ta 20 tūkst. 713 eu­rų bau­da.

Iki­teis­mi­nį ty­ri­mą at­li­ku­si Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba (STT) nu­sta­tė, kad NŽT di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas, nu­si­kal­ti­mo pa­da­ry­mo me­tu lai­ki­nai ėjęs di­rek­to­riaus par­ei­gas, siek­da­mas ne­tei­sė­tai pa­si­pel­ny­ti, pa­si­ra­šė tai­kos su­tar­tį ci­vi­li­nė­je by­lo­je su ieš­ko­vu bend­ro­ve „Al­vi­lė“. Pa­gal šią tai­kos su­tar­tį „Al­vi­lė“ iš vals­ty­bės bū­tų ga­vu­si ne­pag­rįs­tai di­de­lį ža­los at­ly­gi­ni­mą – be­veik 8,3 mln. li­tų (apie 2,4 mln. eu­rų). Dėl šio spren­di­mo vals­ty­bei bū­tų pa­da­ry­ta be­veik 7,3 mln. li­tų (dau­giau nei 2,1 mln. eu­rų ) tur­ti­nė ža­la.

Pa­sak STT, taip pat įro­dy­ta, kad V.Pa­kal­ka, pa­si­ra­šy­da­mas mi­nė­tą tai­kos su­tar­tį, sie­kė nau­dos su juo su­si­ju­siam il­ga­me­čiam vers­lo par­tne­riui ir drau­gui, ku­rio bend­ro­vei po to­kio V.Pa­kal­kos spren­di­mo bū­tų ati­te­kę 15 proc. iš vals­ty­bės „Al­vi­lė“ gau­tų pi­ni­gų.

Įsi­ki­šus NŽT Tei­sės de­par­ta­men­tui, tai­kos su­tar­tis bu­vo at­šauk­ta ir ža­los vals­ty­bei iš­veng­ta. Vė­les­niu teis­mo spren­di­mu mi­nė­tai bend­ro­vei iš vals­ty­bės pri­teis­ta apie 290 tūkst. eu­rų ža­los at­ly­gi­ni­mo.

„Al­vi­lė“ 2008 me­tais pra­dė­jo by­lą prieš vals­ty­bę, rei­ka­lau­da­ma at­ly­gin­ti ža­lą, pa­da­ry­tą nu­trau­kus vals­ty­bi­nės že­mės nuo­mos su­tar­tį. Di­džią­ją rei­ka­la­vi­mų da­lį su­da­rė rei­ka­la­vi­mas at­ly­gin­ti ne­gau­tas pa­ja­mas. 2010 me­tų gruo­dį pa­si­ta­ri­me, ku­ria­me da­ly­va­vo NŽT Tei­sės de­par­ta­men­to ir Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos at­sto­vai, aps­vars­ty­tas „Al­vi­lės“ pa­siū­ly­mas su­da­ry­ti tai­kos su­tar­tį, pa­gal ku­rią vals­ty­bė įsi­pa­rei­go­tų at­ly­gin­ti bend­ro­vei apie 2,9 mln. eu­rų ža­lą.

Pa­si­ta­ri­me nu­spręs­ta spren­di­mą dėl „Al­vi­lės“ pa­siū­ly­tos tai­kos su­tar­ties ati­dė­ti iki 2011 me­tų sau­sio mė­ne­sio, nes ki­lo abe­jo­nių dėl įmo­nės pa­teik­to rei­ka­la­vi­mo at­ly­gin­ti ne­pap­ras­tai di­de­les ne­gau­tas pa­ja­mas ir šių ne­gau­tų pa­ja­mų pa­skai­čia­vi­mo me­to­di­kos tei­sin­gu­mo.

Ži­no­da­mas to­kią NŽT ir Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos po­zi­ci­ją, taip pat ži­no­da­mas, kad tar­ny­bai by­lo­je įga­lio­tas at­sto­vau­ti NŽT Tei­sės de­par­ta­men­tas, V.Pa­kal­ka be šio de­par­ta­men­to ži­nios ir su­ti­ki­mo pa­si­nau­do­jo tuo, kad nuo 2010 me­tų gruo­džio 27 iki 30 die­nos lai­ki­nai ėjo at­os­to­gau­jan­čio NŽT di­rek­to­riaus Vi­to Lo­pi­nio par­ei­gas.

V.Pa­kal­ka vie­nas­me­niš­kai NŽT var­du pa­si­ra­šė ir pa­tei­kė teis­mui tvir­tin­ti tai­kos su­tar­tį su „Al­vi­le“, pa­gal ją vals­ty­bei bū­tų te­ku­si prie­vo­lė at­ly­gin­ti apie 2,3 mln. eu­rų ža­lą. 2011 me­tų sau­sį tai­kos su­tar­tis at­šauk­ta grį­žu­sio iš at­os­to­gų NŽT di­rek­to­riaus V.Lo­pi­nio ir NŽT Tei­sės de­par­ta­men­to pa­stan­go­mis.

Ko­vą pa­skelb­ta, kad, sie­kiant skaid­rin­ti NŽT veik­lą bei pa­nai­kin­ti ga­li­mą jos dar­buo­to­jų ko­rup­ci­ją, pra­de­da­ma tar­ny­bos pert­var­ka – jos me­tu dar­bo ga­li ne­tek­ti maž­daug 10 proc. cen­tri­nės būs­ti­nės dar­buo­to­jų, bus nai­ki­na­mi du de­par­ta­men­tai. Pa­grin­di­nės būs­ti­nės pert­var­ka truks iki rugp­jū­čio, vė­liau nu­ma­to­ma pert­var­ko­mi ir te­ri­to­ri­niai pa­da­li­niai.