Buvęs MGB tardytojas turės atlyginti neturtinę žalą
Lie­tu­vos ape­lia­ci­nis teis­mas kal­tu dėl trė­mi­mų pri­pa­ži­no bu­vu­sį Vals­ty­bės sau­gu­mo mi­nis­te­ri­jos (MGB) tar­dy­to­ją Alek­san­de­rį Kar­da­novs­kį.

Vil­niu­je gy­ve­nan­čiam 98 me­tų Ru­si­jos pi­lie­čiui penk­ta­die­nį pa­skelb­tu nuo­spren­džiu skir­ta sep­ty­ne­rių me­tų lais­vės at­ėmi­mo baus­mė, ta­čiau jis nuo jos at­leis­tas dėl li­gos, BNS pra­ne­šė teis­mo at­sto­vė spau­dai.

Vy­ras tu­rės at­ly­gin­ti ne­tur­ti­nę ža­lą še­šiems nu­ken­tė­ju­siems as­me­nims. Iš vi­so jam skir­ta su­mo­kė­ti 69 tūkst. eu­rų – trims nu­ken­tė­ju­siems jis tu­rės per­ves­ti po 15 tūkst. eu­rų, ki­tiems po – 10 tūkst. 8 tūkst. ir 6 tūkst. eu­rų.

2013 me­tų ge­gu­žę Kau­no apy­gar­dos teis­mas A.Kar­da­novs­kį bu­vo iš­tei­si­nęs. Ape­lia­ci­nis teis­mas iš nau­jo iš­ty­rė šią by­lą ir su­rink­tus įro­dy­mus. Prieš­in­gai nei pir­mo­sios ins­tan­ci­jos teis­mas, Ape­lia­ci­nis teis­mas pa­da­rė iš­va­dą, kad A.Kar­da­novs­kio kal­tė yra įro­dy­ta, to­dėl už pa­da­ry­tą nu­si­kal­ti­mą jam tu­ri bū­ti skir­ta baus­mė.

Teis­me apk­laus­tas spe­cia­lis­tas pa­aiš­ki­no, kad pa­gal ar­chy­vi­nius do­ku­men­tus A.Kar­da­novs­kio vaid­muo nu­si­kal­ti­mo pa­da­ry­me – da­ly­va­vi­mas trė­mi­mo me­cha­niz­me. Bū­da­mas par­ei­gū­nu, jis pa­si­ra­šy­da­vo ne įsa­ky­mus trem­ti, o iš­va­das apie šei­mų tin­ka­mu­mą trem­ti.

Nors nu­ken­tė­ju­siai­siais pri­pa­žin­ti as­me­nys sa­vo par­ody­muo­se nu­ro­dė, jog A.Kar­da­novs­kio ne­pa­žįs­ta, kai ku­rie jo pa­var­dę su­ži­no­jo tik pa­ma­tę ar­chy­vo me­džia­gą, ta­čiau jie vi­si pa­tvir­ti­no jų šei­mų trė­mi­mo fak­tą ir ap­lin­ky­bes, pa­aiš­ki­no pa­tir­tą mo­ra­li­nę ža­lą, iš­gy­ve­ni­mus.

Ape­lia­ci­nis teis­mas kons­ta­ta­vo, kad ra­šy­ti­niais by­los įro­dy­mais ne­gin­či­ja­mai įro­dy­ta, kad ant pen­kio­li­kos iš­va­dų dėl šei­mų pa­siun­ti­mo į spec. trė­mi­mą yra A.Kar­da­novs­kio par­ašai, pa­tvir­ti­nan­tys, kad šios šei­mos iš­trem­ti­nos. Iš Lie­tu­vos ge­no­ci­do ir re­zi­den­ci­jos ty­ri­mo cen­tro pa­teik­tų ar­chy­vi­nių do­ku­men­tų bei spe­cia­lis­to par­ody­mų ma­ty­ti, kad iš­va­dos, ant ku­rių pa­si­ra­šė A.Kar­da­novs­kis, bu­vo bū­ti­nas, vie­nas iš su­de­da­mų­jų trem­ties by­los do­ku­men­tų.

Teis­mas ma­no, kad vi­sos šios ap­lin­ky­bės, įver­ti­nus tiek nu­si­kal­ti­mo pa­vo­jin­gu­mo laips­nį, tiek dėl nu­si­kal­ti­mo pra­ras­tas ver­ty­bes, jų svar­bą, vie­tą ver­ty­bių hie­rar­chi­jo­je, ki­tas baus­mei skir­ti reikš­min­gas ap­lin­ky­bes, kar­tu ne­ig­no­ruo­jant nei nu­teis­to­jo, nei nu­ken­tė­ju­sių­jų in­te­re­sų, nu­teis­to­jo gy­ve­ni­mo po­ky­čių, pa­tvir­ti­na teis­mo vi­di­nį įsi­ti­ki­ni­mą, kad pro­ku­ro­ro ape­lia­ci­nia­me skun­de pra­šo­ma baus­mė – lais­vės at­ėmi­mas sep­ty­ne­riems me­tams, sa­vo dy­džiu yra tei­sin­ga.

Ape­lia­ci­nis teis­mas taip pat par­eiš­kė, kad šios baus­mės pa­sky­ri­mas at­lik­ti pa­tai­sos na­muo­se ti­krai ne­ati­tik­tų baus­mės pa­skir­ties ir dėl nu­teis­to­jo am­žiaus, svei­ka­tos būk­lės su­kel­tų jam fi­zi­nes kan­čias. Tai reikš­tų ne­pa­tei­si­na­mai žiau­rų el­ge­sį su šiuo nu­teis­tuo­ju, ir bū­tų ne­tei­sin­ga.

Šis nuo­spren­dis dar ga­li bū­ti skun­džia­mas Lie­tu­vos Aukš­čiau­sia­jam Teis­mui.