Buvęs „Lietuvos energijos“ vadovas apklaustas STT
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba (STT) an­tra­die­nį apk­lau­sė Pa­sau­lio ener­ge­ti­kos ta­ry­bos Lie­tu­vos ko­mi­te­to pir­mi­nin­ką, bu­vu­sį „Lie­tu­vos ener­gi­jos“ va­do­vą Ry­man­tą Juo­zai­tį.

STT at­sto­vė spau­dai Re­na­ta Sau­ly­tė-Smals­kė BNS pa­tvir­ti­no, kad R.Juo­zai­čiui yra par­eikš­ti įta­ri­mai, ta­čiau ne­ga­lė­jo pa­tiks­lin­ti, ka­da.

STT ir pro­ku­ro­rai ti­ria ky­ši­nin­ka­vi­mą ir pa­pir­ki­mą stam­biu mas­tu. Bau­džia­ma­sis ko­dek­sas už šiuos nu­si­kal­ti­mus nu­ma­to bau­das ar­ba lais­vės at­ėmi­mą iki aš­tuo­ne­rių me­tų.

R.Juo­zai­tis po apk­lau­sos tei­gė ne­no­rin­tis ko­men­tuo­ti jos tu­ri­nio.

„Nie­ko ne­ko­men­tuo­siu. Aš jau daug pa­kal­bė­jau, sa­vo po­zi­ci­ją pa­sa­kiau, o da­bar te­gul dir­ba struk­tū­ros ir nu­sta­to tei­sy­bę“, – BNS sa­kė R.Juo­zai­tis.

„Nie­ko, kol kas by­la nag­ri­nė­ja­ma, vyks­ta ty­ri­mas,– sa­kė jis, pa­klaus­tas, ko­kiu sta­tu­su bu­vo apk­laus­tas. Jo tei­gi­mu, tai jau an­tro­ji jo apk­lau­sa.

Tei­sė­sau­ga at­lie­ka iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl stam­baus mas­to ky­ši­nin­ka­vi­mo ir pa­pir­ki­mo, ku­ria­me fi­gū­ruo­ja mi­li­jo­ni­nius pro­jek­tus Lie­tu­vo­je įgy­ven­di­nu­si Pra­ncū­zi­jos in­ži­ne­ri­jos gru­pė „Als­tom“. Gru­pė 2004–2009 me­tais Lie­tu­vos elek­tri­nė­je už 200 mln. eu­rų įren­gė sie­ros va­ly­mo įren­gi­nius ir už 43 mln. eu­rų re­kons­tra­vo Kau­no hid­roe­lek­tri­nę.

Pra­ėju­sią sa­vai­tę STT at­li­ko kra­tas R.Juo­zai­čio ir bu­vu­sio Lie­tu­vos elek­tri­nės va­do­vo Pra­no No­rei­kos na­muo­se. R.Juo­zai­tis tuo­met BNS tei­gė, kad šio­je is­to­ri­jo­je kal­tas „Als­tom“ gin­čas su su­bran­go­ve – jau ban­kru­ta­vu­sia prieš­ta­rin­gai ver­ti­na­mo vers­li­nin­ko Pra­nciš­kaus Jur­gu­čio bend­ro­ve „Klai­pė­dos hid­ro­tech­ni­ka“.

Tuo­me­ti­nei „Lie­tu­vos ener­gi­jai“ R.Juo­zai­tis va­do­va­vo nuo 2002 iki 2008-ųjų ge­gu­žės, kai kar­tu su „Vil­niaus pre­ky­bos“ gru­pės įmo­ne „NDX ener­gi­ja“ ta­po Vi­sa­gi­no AE pro­jek­tą tu­rė­ju­sios įgy­ven­din­ti „Leo LT“ val­dy­bos pir­mi­nin­ku. 2008 me­tų spa­lį R.Juo­zai­tis ne­va dėl as­me­ni­nių prie­žas­čių pa­si­trau­kė iš „Leo LT“ va­do­vo par­ei­gų.