Buvęs karininkas Sergejus Pusinas nuteistas dėl šnipinėjimo
Šiau­lių apy­gar­dos teis­mas an­tra­die­nį kal­tais dėl šni­pi­nė­ji­mo pri­pa­ži­no bu­vu­sį Lie­tu­vos ka­ri­nin­ką Ser­gė­jų Pu­si­ną ir Ru­si­jos pi­lie­tį.

Ru­si­jos pi­lie­čiui Ser­ge­jui Moi­se­jen­kai skir­ta 10 me­tų ir 6 mė­ne­sių lais­vės at­ėmi­mo baus­mė, jis taip pat nu­teis­tas už ne­tei­sė­tą dis­po­na­vi­mą di­de­liu kie­kiu šaud­me­nų ir sprogs­ta­mų­jų me­džia­gų bei ko­vi­nių gra­na­tų.

Bu­vu­siam Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Ka­ri­nių oro pa­jė­gų (KOP) Avia­ci­jos ba­zės ka­ri­nin­kui, ka­pi­to­nui Ser­ge­jui Pu­si­nui dėl šni­pi­nė­ji­mo skir­ta pen­ke­rių me­tų lais­vės at­ėmi­mo baus­mė, BNS pra­ne­šė teis­mo at­sto­vas spau­dai Vy­tau­tas Jon­čas.

Teis­mas pa­skel­bė, kad S.Pu­si­nas Ru­si­jos pi­lie­čiui su­rin­ko ir nuo 2012 me­tų iki 2014 me­tų pa­bai­gos per­da­vė in­for­ma­ci­ją apie Lie­tu­vos ka­riuo­me­nę bei NA­TO oro po­li­ci­jos mi­si­jų veik­lą, ka­ri­nių pa­jė­gu­mų dis­lo­ka­ci­jos vie­tas, ka­ri­nes ope­ra­ci­jas Af­ga­nis­ta­ne, apie nuo­to­li­niu bū­du val­do­mus žval­gy­bi­nius or­lai­vius, šių or­lai­vių skry­džius ir ga­li­mas dis­lo­ka­ci­jos vie­tas.

Ru­si­jos žval­gy­bai bu­vo per­duo­tos ir Lie­tu­vos kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos do­ku­men­tų ko­pi­jos, kai ku­rių KOP Avia­ci­jos ba­zės ka­ri­nin­kų as­mens by­lų ko­pi­jos. Da­lis per­duo­tų do­ku­men­tų bu­vo įslap­tin­ti ir su­da­rė tar­ny­bos pa­slap­tį.

Baus­mes nu­teis­tie­ji tu­rės at­lik­ti pa­tai­sos na­muo­se. Teis­mo spren­di­mu kon­fis­kuo­tas S.Moi­se­jen­kos ga­ra­žas, au­to­mo­bi­lis, per kra­tas iš S.Pu­si­no pa­im­ti kom­piu­te­ris, įkro­vik­lis.

Lie­tu­vos pi­lie­tis Ai­nas Kaz­laus­kas, ku­ris bu­vok kal­ti­na­mas ne­tei­sė­tu sprogs­ta­mo­sios me­džia­gos, ran­ki­nės gra­na­tos bei šaud­me­nų dis­po­na­vi­mu, nu­teis­tas lyg­ti­ne dve­jų me­tų ir aš­tuo­nių mė­ne­sių lais­vės at­ėmi­mo baus­me jos vyk­dy­mą ati­de­dant dve­jiems me­tams. A.Kaz­laus­kui kal­ti­ni­mai dėl šni­pi­nė­ji­mo ne­bu­vo pa­teik­ti.

Kaip pra­ne­šė teis­mas, šiam nu­teis­ta­jam tai pat skir­ta bau­džia­mo­jo po­vei­kio par­ei­ga – ne­iš­vyk­ti už gy­ve­na­mo­sios vie­tos mies­to (ra­jo­no) ri­bų be nu­teis­to­jo prie­žiū­rą vyk­dan­čios ins­ti­tu­ci­jos lei­di­mo.

Teis­mas kons­ta­ta­vo, kad kal­ti­na­mie­ji S.Pu­si­nas ir A.Kaz­laus­kas nuo su­lai­ky­mo pra­džios pra­dė­jo ak­ty­viai bend­ra­dar­biau­ti su iki­teis­mi­nio ty­ri­mo par­ei­gū­nais, iš­sa­miai pa­aiš­ki­no, ka­da ir kaip bu­vo pa­da­ry­tos nu­si­kals­ta­mos vei­kos, pa­dė­jo grei­tai ir iš­sa­miai iš­aiš­kin­ti nu­si­kals­ta­mų vei­kų pa­da­ry­mo ap­lin­ky­bes ir da­ly­va­vu­sius as­me­nis, jų vaid­me­nį, to­dėl tai teis­mas pri­pa­ži­no kaip jų at­sa­ko­my­bę leng­vi­nan­čia ap­lin­ky­be.

Iki­teis­mi­nis ty­ri­mas bu­vo pra­dė­tas 2014-ųjų gruo­dį, An­tra­jam ope­ra­ty­vi­nių tar­ny­bų de­par­ta­men­tui prie Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos (AOTD) su­rin­kus in­for­ma­ci­jos, kad Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės KOP Avia­ci­jos ba­zės ka­ri­nin­ką S.Pu­si­ną dar 2012 me­tais už­ver­ba­vo Ru­si­jos žval­gy­bos tar­ny­ba. Ty­ri­mo duo­me­ni­mis, šios tar­ny­bos pa­ve­di­mu S.Pu­si­nas rin­ko ir per Ru­si­jos pi­lie­tį S.Moi­se­jen­ką per­duo­da­vo Ru­si­jos žval­gy­bos tar­ny­bą do­mi­nan­čią in­for­ma­ci­ją.

„Teis­mas nuo­spren­džiu pri­pa­ži­no, kad vi­si įro­dy­mai su­rink­ti tei­sė­tai“, – BNS sa­kė vals­ty­bės kal­tin­to­jas Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros pro­ku­ro­ras Re­das Sa­vic­kas.

Bau­džia­mo­sios by­los duo­me­ni­mis, Ru­si­jos pi­lie­tis S.Moi­se­jen­ka per slap­tus su­si­ti­ki­mus per­duo­da­vo ir pa­tiks­lin­da­vo Ru­si­jos žval­gy­bos tar­ny­bos už­duo­tis, ins­truk­tuo­da­vo S.Pu­si­ną, ko­kiais bū­dais rink­ti in­for­ma­ci­ją ir ko­kias in­for­ma­ci­ją fik­suo­jan­čias tech­ni­nes prie­mo­nes nau­do­ti. S.Moi­se­jen­ka taip pat yra per­da­vęs S.Pu­si­nui tech­ni­nių prie­mo­nių, spe­cia­liai skir­tų žval­gy­bi­nei veik­lai vyk­dy­ti, bei pi­ni­gų tech­ni­nėms prie­mo­nėms įsi­gy­ti.

By­los duo­me­ni­mis, kal­ti­na­ma­sis S.Moi­se­jen­ka už su­rink­tą ir per­duo­tą in­for­ma­ci­ją S.Pu­si­nui mo­kė­jo nuo 500 iki 1000 eu­rų.

As­me­nų su­si­ti­ki­mai vy­ko Lie­tu­vo­je, lai­kan­tis ypa­tin­gos kons­pi­ra­ci­jos, kaip tei­gia pro­ku­ra­tū­ra, pro­fe­sio­na­liai sle­piant bū­si­mų su­si­ti­ki­mų da­tą, lai­ką ir vie­tą.

S.Moi­se­jen­ka anks­čiau tu­rė­jo ir Lie­tu­vos pi­lie­ty­bę. Ji pa­nai­kin­ta, kai pa­aiš­kė­jo, kad vy­ras nu­slė­pė taip pat esąs Ru­si­jos pi­lie­tis.

Už šni­pi­nė­ji­mą Bau­džia­ma­sis ko­dek­sas nu­ma­to lais­vės at­ėmi­mą nuo tre­jų iki pen­kio­li­kos me­tų.

Nuo­spren­dis nė­ra ga­lu­ti­nis ir per 20 die­ną ga­li bū­ti skun­džia­mas Lie­tu­vos ape­lia­ci­nis teis­mas.