Buvęs kandidatas į Lenkijos Seimą teisiamas už neapykantos prieš Lietuvą kurstymą
Len­ki­jo­je prieš teis­mą sto­jo bu­vęs kan­di­da­tas į Len­ki­jos Sei­mą Alek­xan­de­ris Kos­sas, ku­ris kal­ti­na­mas, kad sa­vo rin­ki­mų prog­ra­mo­je kurs­tė ne­apy­kan­tą prieš Lie­tu­vą.

Kaip ra­šo wy­borc­za.pl, 27-erių A.Kos­sas, su rin­ki­mų ko­mi­te­tu „Ku­kiz'15“ ne­sėk­min­gai da­ly­va­vęs per­nai vy­ku­siuo­se rin­ki­muo­se į par­la­men­tą, sa­vo rin­ki­mų kam­pa­ni­jo­je skel­bė, jog Lie­tu­vos sos­ti­nė Vil­nius tu­ri bū­ti grą­žin­tas Len­ki­jai ir kad „Len­ki­jos pa­trio­tai ga­li at­sa­ky­ti jė­ga“.

Į Ge­ne­ra­li­nę pro­ku­ra­tū­rą dėl ne­apy­kan­tos kurs­ty­mo dar per­nai krei­pė­si Len­ki­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja, ku­rios dė­me­sį at­krei­pė ži­niask­lai­da bei už­sie­nio dip­lo­ma­tai. Gdans­ko teis­mas by­lą at­ver­tė šį ket­vir­ta­die­nį.

Sa­vo rin­ki­mi­niuo­se šū­kiuo­se jis įtrau­kė par­eiš­ki­mus „len­kų Vil­nius“ ir „len­kų Lvo­vas“, o 2015-ųjų spa­lį nu­si­fil­ma­vo Lie­tu­vos kon­su­la­to Gdans­ke fo­ne. Tarp­tau­ti­nės reak­ci­jos su­lau­ku­sia­me vaiz­do įra­še kan­di­da­tas į par­la­men­ta­rus par­eiš­kė sto­vin­tis prie dip­lo­ma­ti­nės at­sto­vy­bės „va­di­na­mo­sios Lie­tu­vos res­pub­li­kos“, ku­ri bu­vo „te­ri­to­riš­kai ap­do­va­no­ta“ po so­vie­tų ka­riuo­me­nės 1939-ai­siais vyk­dy­tos ag­re­si­jos prieš Len­ki­ją.

„Tei­sin­gu­mas rei­ka­lau­ja, kad bū­tų ati­duo­ta tai, kas (...) prieš tai bu­vo ati­mta jė­ga“, – dės­tė A.Kos­sas. – Va­di­na­mo­ji Lie­tu­vos res­pub­li­ka ne tik ne­si­ruo­šia ati­duo­ti Len­ki­jai jai tei­sė­tai pri­klau­san­čios te­ri­to­ri­jos, bet ir iki šiol per­se­kio­ja vi­sus len­kus, ku­rie gy­ve­na Vil­niaus re­gio­ne“.

„Jei iš­kils to­kia bū­ti­ny­bė, at­sa­ky­si­me jė­ga. Len­ki­jos ka­riuo­me­nė be var­go užim­tų vi­są Lie­tu­vos te­ri­to­ri­ją“, – įra­še par­eiš­kė jis.

Šis vaiz­do kli­pas, įsi­ki­šus tei­sė­sau­gai, bu­vo pa­ša­lin­tas iš por­ta­lo „You­tu­be“ ir šiuo me­tu yra ne­pa­sie­kia­mas.

Daug dė­me­sio sa­vo pa­si­sa­ky­muo­se A.Kos­sas sky­rė ir Ukrai­nai. Vie­na­me iš vaiz­do kli­pų jis skel­bia, jog sieks Var­šu­vo­je su­kvies­ti Veng­ri­jos, Ru­mu­ni­jos ir Ru­si­jos vy­riau­sy­bės at­sto­vų su­si­ti­ki­mą, ku­rio tiks­las – ap­tar­ti „že­mių, esan­čių žlun­gan­čios Ukrai­nos vals­ty­bės su­dė­ty­je“ klau­si­mą. Dien­raš­tis šia­me pa­si­sa­ky­me įžvel­gia pa­na­šu­mų su Ru­si­jos li­be­ral­de­mo­kra­tų (RLDP) ly­de­rio Vla­di­mi­ro Ži­ri­novs­kio par­eiš­ki­mu 2014-ai­siais. A.Kos­sas taip pat kvie­tė Len­ki­ją pri­pa­žin­ti „Kry­mo grą­ži­ni­mą gim­ta­jai ša­liai“, kal­bė­da­mas apie Ru­si­ją.

A.Kos­sas kal­ti­na­mas ne­apy­kan­tos kurs­ty­mu prieš Lie­tu­vą ir jos pi­lie­čius. Jei teis­mas pa­tvir­tins kal­ti­ni­mus, A.Kos­sui gre­sia bau­da ar­ba lais­vės at­ėmi­mas iki dve­jų me­tų.