Buvęs kancleris Deividas Matulionis grįžta į Vyriausybę
Ka­den­ci­ją bai­gian­tis Lie­tu­vos am­ba­sa­do­rius Vo­kie­ti­jo­je Dei­vi­das Ma­tu­lio­nis su­lau­kė prem­je­ro Sau­liaus Skver­ne­lio kvie­ti­mo ei­ti par­ei­gas Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­jo­je. 2009–2012 me­tais, mi­nis­trų ka­bi­ne­tui va­do­vau­jant And­riui Ku­bi­liui, da­bar­ti­nis am­ba­sa­do­rius ėjo kanc­le­rio par­ei­gas.

Pa­siū­ly­mą ka­den­ci­ją bai­gian­čiam am­ba­sa­do­riui D. Ma­tu­lio­niui prem­je­ras S. Skver­ne­lis pa­tei­kė va­sa­rio pa­bai­go­je su vi­zi­tu lan­ky­da­ma­sis Vo­kie­ti­jo­je. „Ga­liu pa­sa­ky­ti, kad su prem­je­ru kal­bė­jo­me, jog grį­žęs į Vil­nių tap­siu jo pa­ta­rė­ju už­sie­nio po­li­ti­kos klau­si­mais. Ne­tu­riu ko slėp­ti – pa­siū­ly­mas toks yra. Jei bai­gus am­ba­sa­do­riaus tar­ny­bą jis ga­lios, ti­krai ne­at­si­sa­ky­siu ir mie­lai ei­siu siū­lo­mas par­ei­gas“, – va­kar dien­raš­čiui „Lie­tu­vos ži­nios“ sa­kė D. Ma­tu­lio­nis.

Su­ki­lo darbuotojai

Šiuo me­tu prem­je­ro ko­man­do­je yra sep­ty­ni pa­ta­rė­jai. Už­sie­nio po­li­ti­kos, taip pat na­cio­na­li­nio sau­gu­mo bei vi­daus po­li­ti­kos klau­si­mais S. Skver­ne­liui pa­ta­ri­nė­ja Ar­nol­das Pik­žir­nis, anks­čiau tal­ki­nęs jam Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jo­je vie­šo­jo sau­gu­mo po­li­ti­kos sri­ty­je.

Iš par­ei­gų Vo­kie­ti­jos am­ba­sa­do­je D. Ma­tu­lio­nis at­šau­kia­mas nuo ge­gu­žės 3 die­nos. Vo­kie­ti­jo­je jis dir­bo nuo 2012-ųjų, prieš tai ket­ve­rius me­tus ėjo A. Ku­bi­liaus va­do­vau­ja­mos Vy­riau­sy­bės kanc­le­rio par­ei­gas. Anks­čiau yra dir­bęs Lie­tu­vos at­sto­vy­bė­se Es­ti­jo­je, Nor­ve­gi­jo­je, Da­ni­jo­je, taip pat įvai­riuo­se Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos pa­da­li­niuo­se.

Pa­skli­dus ži­niai apie D. Ma­tu­lio­nio grį­ži­mą į Vy­riau­sy­bę, pa­si­gir­do svars­ty­mų, kad jis ga­lė­tų pre­ten­duo­ti į aukš­tes­nes par­ei­gas – pa­keis­ti šiuo me­tu Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­jai va­do­vau­jan­čią Mil­dą Dar­gu­žai­tę. Kanc­le­rės kė­dė su­svy­ra­vo, kai vie­šą pa­si­pik­ti­ni­mą M. Dar­gu­žai­tės dar­bo me­to­dais pra­dė­jo reikš­ti Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­jos dar­buo­to­jai.

Ko­vo pra­džio­je treč­da­lis šios ins­ti­tu­ci­jos dar­buo­to­jų raš­tu pa­pra­šė prem­je­ro spręs­ti, ar M. Dar­gu­žai­tė ga­li to­liau ei­ti kanc­le­rės par­ei­gas. Žmo­nės tei­gė, esą dėl M. Dar­gu­žai­tės veik­los jie nuo­lat pa­ti­ria stre­są ir ne­igia­mų emo­ci­nių iš­gy­ve­ni­mų, nes nau­jo­ji kanc­le­rė duo­da ne­aiš­kius pa­ve­di­mus, nuo­lat kei­čia nuo­mo­nę dėl su­tar­tų da­ly­kų, rei­ka­lau­ja per­da­ry­ti at­lik­tus pa­ve­di­mus, ne­pa­teik­da­ma ra­cio­na­laus pa­aiš­ki­ni­mo, ko­dėl tai da­ro­ma.

Dar­buo­to­jų krei­pi­ma­sis į prem­je­rą at­si­ra­do vie­šai pa­skel­bus apie pla­nuo­ja­mas struk­tū­ri­nes re­for­mas Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­jo­je. Kaip skelb­ta, nuo šių me­tų lie­pos vi­du­rio tu­rė­tų įsi­ga­lio­ti nau­ja jos struk­tū­ra, kar­tu bū­tų at­sis­vei­kin­ta su maž­daug 20 proc. da­bar­ti­nių dar­buo­to­jų – vie­toj 210 jų tu­rė­tų lik­ti 170. M. Dar­gu­žai­tės tei­gi­mu, to­kia pert­var­ka leis­tų per me­tus su­tau­py­ti be­veik mi­li­jo­ną eu­rų.

Kal­bė­jo apie nau­jas pareigas

M. Dar­gu­žai­tės veik­la pik­ti­no­si ne tik re­for­muo­ja­mos Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­jos dar­buo­to­jai, bet ir kai ku­rie mi­nis­trų ka­bi­ne­to na­riai. Kaip pa­aiš­kė­jo, prem­je­rui te­ko nu­ša­lin­ti kanc­le­rę nuo Vy­riau­sy­bės prog­ra­mos įgy­ven­di­ni­mo prie­mo­nių pla­no ren­gi­mo, nes da­lis mi­nis­trų pa­si­pik­ti­no, kad M. Dar­gu­žai­tė, vir­šy­da­mas sa­vo kom­pe­ten­ci­jas, pra­dė­jo jiems nu­ro­di­nė­ti, ko­kie siū­ly­mai šiam svar­biam do­ku­men­tui tu­ri bū­ti tei­kia­mi, bei ėmė pa­ti juos per­ra­ši­nė­ti.

Vis dėl­to prem­je­ras ne­sku­bė­jo M. Dar­gu­žai­tės at­leis­ti. „Aš ti­krai kol kas ne­ma­tau jo­kių prob­le­mų, kad ji ne­ga­lė­tų to­liau dirb­ti“, – ko­vo 6-ąją LRT lai­do­je „Dė­me­sio cen­tre“ sa­kė S. Skver­ne­lis.

Pa­sta­ruo­ju me­tu kal­bė­ta, kad da­bar­ti­nė kanc­le­rė ga­lė­tų sės­ti į vals­ty­bės įmo­nės Re­gis­trų cen­tro va­do­vo kė­dę, iš ku­rios pa­si­trau­kė il­ga­me­tis di­rek­to­rius Kęs­tu­tis Sa­ba­liaus­kas. Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ja, ku­riai pa­val­dus Re­gis­trų cen­tras, ba­lan­dį ža­da skelb­ti vie­šą kon­kur­są šios įstai­gos va­do­vo par­ei­goms ei­ti. Tuo me­tu bus pri­sta­ty­tas ir nau­jas di­rek­to­riaus par­ei­gy­bės ap­ra­šy­mas, ku­ria­me bus nu­ma­ty­ti rei­ka­la­vi­mai, ke­lia­mi bū­si­mam va­do­vui. Vy­riau­sy­bės at­sto­vai kal­bas apie M. Dar­gu­žai­tės par­ei­gų po­ky­čius yra pa­va­di­nę gan­dais.

Per­mai­nos Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­jo­je bu­vo įgy­ven­di­na­mos ir 2009 me­tais, kanc­le­rio par­ei­gas ei­nant D. Ma­tu­lio­niui. Tuo me­tu ši Vy­riau­sy­bę ap­tar­nau­jan­ti ins­ti­tu­ci­ja bu­vo per­va­din­ta Mi­nis­tro pir­mi­nin­ko tar­ny­ba. Per me­tus jos dar­buo­to­jų skai­čius su­ma­žė­jo nuo 240 iki 194, bu­vo su­tau­py­ta be­veik 600 tūkst. eu­rų (2 mln. li­tų) biu­dže­to lė­šų.