Buvęs Gruzijos antiteroristinio centro vadovas paleistas į laisvę
Lie­tu­vos par­ei­gū­nų pra­ėju­sią sa­vai­tę su­lai­ky­tas bu­vęs Gru­zi­jos an­ti­te­ro­ris­ti­nio cen­tro va­do­vas Zu­ra­bas Mai­su­ra­dzė tre­čia­die­nį pa­leis­tas į lais­vę.

„Ga­liu pa­tvir­tin­ti, kad jis teis­mo spren­di­mu yra pa­leis­tas į lais­vę už užs­ta­tą“, – BNS sa­kė lai­ki­na­sis vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras To­mas Ži­lins­kas.

Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros Bau­džia­mo­jo per­se­kio­ji­mo de­par­ta­men­to vy­riau­sia­sis pro­ku­ro­ras To­mas Kruš­na sa­ko, kad Ge­ne­ra­li­nė­je pro­ku­ra­tū­ro­je įvy­ko Gru­zi­jos pi­lie­čio apk­lau­sa, jis da­vė pa­aiš­ki­ni­mus.

„Per trum­pą lai­ko­tar­pį gau­ta įvai­rios in­for­ma­ci­jos, ku­ri lei­do ver­tin­ti si­tua­ci­ją. Pro­ku­ro­ras pri­ėmė spren­di­mą su­ėmi­mą pa­keis­ti į ki­tas kar­do­mą­siais prie­mo­nes“, – spau­dos kon­fe­ren­ci­jos sa­kė T.Kruš­na.

Gru­zi­jos pi­lie­čiui skir­tas užs­ta­tas, įpa­rei­go­ji­mas re­gis­truo­tis po­li­ci­jos ir do­ku­men­tų pa­ėmi­mas. Už­sie­nie­tis Vil­niu­je su­si­ra­do gy­ve­na­mą­ją vie­tą.

Lie­tu­vos pro­ku­ra­tū­ra pa­žy­mi, kai tik bu­vo in­for­muo­ta apie su­lai­ky­tą už­sie­nio vals­ty­bės pi­lie­tį, iš kar­to krei­pė­si į kom­pe­ten­tin­gas ins­ti­tu­ci­jas sie­kiant kuo grei­čiau su­rink­ti de­ta­les­nę in­for­ma­ci­ją ir duo­me­nis, ku­rie leis­tų iš­sa­miai bei ob­jek­ty­viai įver­tin­ti si­tua­ci­ją.

„Šiuo me­tu da­lis to­kių duo­me­nų jau pa­teik­ti pro­ku­ra­tū­rai. Ofi­cia­lus pra­šy­mas per­duo­ti su­lai­ky­tą as­me­nį Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jai iš šios vals­ty­bės dar nė­ra gau­tas – va­do­vau­jan­tis tarp­tau­ti­ne kon­ven­ci­ja, to­kį pra­šy­mą pa­teik­ti pri­va­lo­ma per 40 die­nų nuo as­mens su­lai­ky­mo“, – ra­šo­ma pro­ku­ra­tū­ros pra­ne­ši­me.

Jei­gu bū­na pa­grin­das dėl eks­tra­di­ci­jos, pro­ku­ra­tū­ra krei­pia­si į Vil­niaus apy­gar­dos teis­mą.

Lėk­tu­vu iš Ki­je­vo į Vil­nių at­vy­kęs Gru­zi­jos pi­lie­tis Z.Mai­su­ra­dzė Vil­niaus oro uos­te bu­vo su­lai­ky­tas nak­tį iš penk­ta­die­nio į šeš­ta­die­nį.

At­lie­kant įpras­tą į mū­sų vals­ty­bę at­vyks­tan­čių ne Eu­ro­pos Są­jun­gos pi­lie­čių do­ku­men­tų pa­ti­krą, bu­vo nu­sta­ty­ta, kad šis as­muo yra ieš­ko­mas tarp­tau­ti­niu mas­tu dėl te­ro­riz­mo, to­dėl Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos par­ei­gū­nai jį su­lai­kė.

Sek­ma­die­nį Vil­niaus mies­to apy­lin­kės teis­mas pa­ten­ki­no pro­ku­ro­ro pra­šy­mą leis­ti su­im­ti šį as­me­nį de­šim­čiai die­nų. Pa­sak pro­ku­ro­ro T.Kruš­nos, kreip­da­ma­sis į teis­mą, pro­ku­ro­ras rė­mė­si už­sie­nio vals­ty­bės teis­mo nu­tar­ti­mi bei pa­skelb­ta tarp­tau­ti­ne pa­ieš­ka už­sie­nie­čiui.

Pri­im­da­mas spren­di­mą teis­mas pri­pa­ži­no, kad už­sie­nio pi­lie­čiui, ku­ris įta­ria­mas itin su­nkiu nu­si­kal­ti­mu, ne­tu­ri Lie­tu­vo­je gy­ve­na­mo­sios vie­tos, šei­mos na­rių ar ki­tų su Lie­tu­va jį sie­jan­čių ry­šių, švel­nes­nė kar­do­mo­ji prie­mo­nė ga­li bū­ti ne­pa­kan­ka­ma, sie­kiant už­ti­krin­ti jo da­ly­va­vi­mą to­les­nia­me jo eks­tra­di­ci­jos klau­si­mo nag­ri­nė­ji­me.

Pro­ku­ro­ras T.Kruš­na sa­ko, kad ne­tu­ri prie­kaiš­tų Gru­zi­jos pi­lie­tį su­lai­kiu­siems par­ei­gū­nams. Už­sie­nie­tį su­lai­kė pa­sie­nie­čiai. Pa­sak pro­ku­ro­ro, par­ei­gū­nai vei­kė pa­gal pro­ce­dū­ras ir ati­tin­ka­mai rea­ga­vo dėl ieš­ko­mo as­mens. Įta­ri­mai Gru­zi­jos pi­lie­čiui bu­vo su­si­ję su te­ro­ris­tų ren­gi­mu.

Pa­sak T.Kruš­nos, Z.Mai­su­ra­dzė ne­su­tin­ka su už­sie­nio vals­ty­bės pa­teik­ta in­for­ma­ci­ja ir tu­ri ki­to­kį ver­ti­ni­mą.

Kaip skelb­ta, Lie­tu­vos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja tei­sė­sau­gai pa­tei­kė in­for­ma­ci­ją, ku­ria gin­či­ja Ru­si­jos ar­gu­men­tus dėl Vil­niu­je sulaikyto

„Tei­sė­sau­gai pa­tei­kė­me tą in­for­ma­ci­ją, ku­rią tu­ri­me. Mes ti­krai ne­tu­ri­me in­for­ma­ci­jos, kad jis bū­tų pri­klau­sęs te­ro­ris­ti­nėms gru­puo­tėms. Prieš­in­gai, tu­ri­me in­for­ma­ci­ją apie jo veik­lą ko­vo­je su te­ro­riz­mu“, – BNS yra sa­kęs už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius.

L.Lin­ke­vi­čius sa­kė pa­si­ti­kįs Lie­tu­vos tei­si­ne sis­te­ma, kad ji iš­siaiš­kins vi­sas ap­lin­ky­bes.

„Y­ra tei­si­nė sis­te­ma, jei jis įtrauk­tas į In­ter­po­lo duo­me­nų ba­zę su tam ti­krais kal­ti­ni­mais, tai ta sis­te­ma su­vei­kė. Bū­čiau lin­kęs pa­si­ti­kė­ti mū­sų tei­si­ne sis­te­ma ir ti­kiuo­si, kad ar­ti­miau­siu me­tu bus iš­siaiš­kin­ta, kiek tai pa­grįs­ta“, – kal­bė­jo mi­nis­tras.

Anot del­fi.lt, gru­zi­nas į Lie­tu­vą vy­ko da­ly­vau­ti šven­tė­je Tarp­tau­ti­nės po­li­ci­jos aso­cia­ci­jos Lie­tu­vos sky­riaus kvie­ti­mu.