Buvęs generalinis urėdas žvalgosi darbo
Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja (VTEK) lei­do bu­vu­siam ge­ne­ra­li­niam miš­kų urė­dui Ben­ja­mi­nui Sa­ka­laus­kui pre­ten­duo­ti į ei­li­nės urė­di­jos va­do­vus: ko­mi­si­jos na­rių nuo­mo­ne, toks kar­je­ros po­sū­kis ne­si­kirs su įsta­ty­mais.

Klaus­da­mas, ar ga­li pre­ten­duo­ti į urė­di­jos va­do­vus, į VTEK krei­pė­si pats B. Sa­ka­laus­kas, šiuo me­tu ei­nan­tis ge­ne­ra­li­nio miš­kų urė­do pa­va­duo­to­jo par­ei­gas. Kaip ži­nia, Vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­ri­ni­mo vals­ty­bi­nė­je tar­ny­bo­je įsta­ty­mo 18 straips­nis drau­džia vals­ty­bi­nė­je tar­ny­bo­je dir­bu­siam as­me­niui 12 mė­ne­sių po to įsi­dar­bin­ti kon­tro­liuo­to­se ar pri­žiū­rė­to­se įmo­nė­se bei įstai­go­se. 20 me­tų Ge­ne­ra­li­nei miš­kų urė­di­jai va­do­va­vęs B. Sa­ka­laus­kas par­ei­gų ne­te­ko pra­ėju­sį bir­že­lį, tuo­me­ti­niam ap­lin­kos mi­nis­trui Va­len­ti­nui Ma­zu­ro­niui pa­skel­bus va­do­vų ro­ta­ci­ją Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jai pa­val­džio­se įstai­go­se.

„VTEK nu­spren­dė, kad B. Sa­ka­laus­kas ga­li pre­ten­duo­ti į urė­di­jos va­do­vus. Ko­mi­si­jos na­rių ma­ny­mu, tai bū­tų pe­rė­ji­mas į ki­tas par­ei­gas tos pa­čios sis­te­mos vi­du­je, kas nė­ra drau­džia­ma.Pa­gal­vo­ki­me: ar ge­ne­ra­li­nis ko­mi­sa­ras, bai­gęs sa­vo ka­den­ci­ją, ne­ga­lė­tų įsi­dar­bin­ti į že­mes­nes par­ei­gas ko­kia­me nors ko­mi­sa­ria­te? O ge­ne­ra­li­nis pro­ku­ro­ras ar ga­lė­tų dirb­ti pro­ku­ro­ru, bai­gęs ka­den­ci­ją? Yra skir­tu­mas, kai as­muo pa­gal par­ei­gas at­lie­ka ko­kio nors su­bjek­to iš­ori­nę kon­tro­lę, ar­ba, kaip šiuo at­ve­ju, tie­siog ei­na va­do­vau­jan­čias par­ei­gas, ad­mi­nis­truo­da­mas įstai­gos veik­lą“, - LŽ tei­gė VTEK se­kre­to­ria­to va­do­vas To­mas Čap­lins­kas.

LŽ duo­me­ni­mis, vie­nin­te­lė nuo­la­ti­nio va­do­vo šiuo me­tu ne­tu­ri Ute­nos miš­kų urė­di­ja. Ar B. Sa­ka­laus­kas ke­ti­na pre­ten­duo­ti į šį pos­tą, ne­aiš­ku, nes ge­ne­ra­li­nio urė­do pa­va­duo­to­jas į te­le­fo­no skam­bu­čius ne­at­si­lie­pia.

Bu­vęs ap­lin­kos mi­nis­tras eu­ro­par­la­men­ta­ras V. Ma­zu­ro­nis tvir­ti­no ne­ma­tąs nie­ko blo­go ta­me, jei bu­vęs ge­ne­ra­li­nis miš­kų urė­das įsi­dar­bin­tų pa­val­džio­je urė­di­jo­je.

„Vie­nas da­ly­kas, kai as­me­nys, ei­nan­tys aukš­tas par­ei­gas ir esan­tys at­sa­kin­gi už pri­skir­tų ins­ti­tu­ci­jų veik­lą, pri­ima jų at­žvil­giu pa­lan­kius spren­di­mus, nu­krei­pia į jas in­ves­ti­ci­jas ar pa­na­šiai, o pa­skui pa­tys ten įsi­dar­bi­na – taip ne­tu­rė­tų bū­ti. Ži­no­ma, urė­di­jos taip pat pa­val­džios ge­ne­ra­li­niam urė­dui, bet tai yra ga­my­bos įmo­nės, ku­rios vyk­do veik­lą sa­vo te­ri­to­ri­jo­je, tad ne­ma­tau, ko­dėl B. Sa­ka­laus­kas ne­ga­lė­tų vie­nai iš jų va­do­vau­ti“, - kal­bė­jo bu­vęs mi­nis­tras.

Kaip ne kar­tą skelb­ta spau­do­je, pats B. Sa­ka­laus­kas anks­čiau yra mi­nė­jęs, kad spren­di­mas at­leis­ti jį iš ge­ne­ra­li­nio miš­kų urė­do par­ei­gų jam bu­vęs ne­ti­kė­tas. Ku­rį lai­ką dar ėjęs lai­ki­no­jo ge­ne­ra­li­nio urė­do par­ei­gas, kol bus at­rink­tas nau­jas va­do­vas, B. Sa­ka­laus­kas at­sis­ta­ty­di­no iš pos­to tvir­tin­da­mas tai da­ran­tis dėl pa­tir­to mil­ži­niš­ko spau­di­mo. Ne­tru­kus jam bu­vo pa­siū­ly­tos va­do­vo pa­va­duo­to­jo par­ei­gos to­je pa­čio­je ins­ti­tu­ci­jo­je.

Dau­giau­sia prie­kaiš­tų B. Sa­ka­laus­kui, jam ei­nant par­ei­gas, pa­sta­ruo­ju me­tu bu­vo iš­sa­ko­ma dėl ge­ne­ra­li­nės miš­kų urė­di­jos 2010-ai­siais pri­im­to spren­di­mo dieg­ti urė­di­jo­se ant­že­mi­nę au­to­ma­ti­nę miš­kų gais­rų ste­bė­ji­mo sis­te­mą. Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­ba, at­li­ku­si ty­ri­mą, pa­skel­bė iš­va­das, kad ši sis­te­ma ne­ati­tin­ka pir­ki­mo do­ku­men­tuo­se nu­sta­ty­tų rei­ka­la­vi­mų: ne­fik­suo­ja gais­rų nak­ties me­tu, at­ski­ri bokš­tai ir ste­bė­ji­mo cen­trai nė­ra su­jung­ti į bend­rą tink­lą, švie­siu par­os me­tu rea­guo­ja į ki­tus, su rea­liais gais­ro ži­di­niais ne­su­si­ju­sius ap­lin­kos veiks­nius (rū­ką, grun­ti­nių ke­lių dul­kes, dū­mus iš gy­ve­na­mų­jų na­mų ka­mi­nų).

Nors iš pra­džių skelb­ta, kad to­kios sis­te­mos die­gi­mas kai­nuos 20 ml. Li­tų, ne­tru­kus su­ma bu­vo iš­tai­sy­ta į 50 mln. li­tų. Pra­ėju­siais me­tais Na­cio­na­li­nė mo­kė­ji­mo agen­tū­ra pa­siū­lė Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jai įpa­rei­go­ti urė­di­jas grą­žin­ti ket­vir­ta­da­lį pro­jek­tams iš­mo­kė­tos Eu­ro­pos Są­jun­gos 27 mln. li­tų par­amos.