Buvę VSD vadovai nieko nežino apie atnaujintą tyrimą dėl galimo jų piktnaudžiavimo
Bu­vę Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to (VSD) va­do­vai tei­gia nie­ko ne­ži­nan­tys apie pro­ku­ro­ro spren­di­mą at­nau­jin­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl ga­li­mo pikt­nau­džia­vi­mo tar­ny­bi­ne pa­dė­ti­mi, aiš­ki­nan­tis įta­ri­mus, kad Lie­tu­vo­je prieš de­šimt­me­tį ga­lė­jo veik­ti slap­tas CŽV ka­lė­ji­mas.

Spren­di­mas at­nau­jin­ti 2011 me­tais nu­trauk­tą ty­ri­mą dėl pikt­nau­džia­vi­mo pri­im­tas dar sau­sio mė­ne­sį, bet bu­vę VSD va­dai Me­čys Lau­rin­kus ir Ar­vy­das Po­cius sa­ko jo­kių ži­nių ar kvie­ti­mų į apk­lau­sas iš pro­ku­ro­rų ne­su­lau­kę.

„Ne, nie­ko ne­ži­nau. Vi­siš­kai nie­ko ne­gir­dė­jau“, - BNS sa­kė M.Lau­rin­kus, VSD va­do­va­vęs 1998-2004 me­tais.

„Jūs man čia kaž­ko­kias nau­jie­nas pa­sa­ko­ja­te… aš nie­ko ne­ži­nau, ab­so­liu­čiai“, – BNS sa­kė A.Po­cius, įstai­gai va­do­va­vęs 2004-2007 me­tais.

Žmo­gaus tei­sių ak­ty­vis­tai tei­gia, kad ky­la klau­si­mų, ar pro­ku­ro­rai yra pa­si­ry­žę ak­ty­viai vyk­dy­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą ir ar spren­di­mai nė­ra tik for­ma­lūs.

„No­rė­tų­si ti­kė­ti, kad vi­sų pir­ma bus apk­laus­ti įta­ria­mi as­me­nys. Tie­są sa­kant, ne­ži­nau, ką pro­ku­ro­ras ke­lis mė­ne­sius vei­kia“, - BNS sa­kė Žmo­gaus tei­sių ste­bė­ji­mo ins­ti­tu­to eks­per­tė Mė­ta Adu­ta­vi­čiū­tė.

Pro­ku­ra­tū­ra pra­ei­tą sa­vai­tę pa­tvir­ti­no, kad po JAV Se­na­to pa­skelb­tos at­as­kai­tos sau­sio mė­ne­sį at­nau­jin­tas ty­ri­mas dėl ga­li­mo pikt­nau­džia­vi­mo, ku­ria­me ti­ria­ma bu­vu­sių VSD va­do­vų veik­la.

Prieš ket­ve­rius me­tus, nu­trauk­da­mi ty­ri­mą, pro­ku­ro­rai tei­gė bu­vu­sių VSD va­do­vų M.Lau­rin­kaus, A.Po­ciaus ir Dai­niaus Da­ba­šins­ko veik­lo­je nu­sta­tę draus­mi­nio nu­si­žen­gi­mo po­žy­mių, nes mi­nė­ti par­ei­gū­nai ne­in­for­ma­vo apie sa­vo veiks­mus aukš­čiau­sių vals­ty­bės va­do­vų. Ta­čiau pro­ku­ra­tū­ra tuo­met ne­įž­vel­gė jo­kio nu­si­kal­ti­mo ir nu­trau­kė ty­ri­mą, ar­gu­men­tuo­da­ma įro­dy­mų trū­ku­mu ir se­na­ties ter­mi­nais.

M.Lau­rin­kus ir A.Po­cius yra ne kar­tą vie­šai sa­kę, kad ne­tu­ri duo­me­nų, jog Lie­tu­vo­je ga­lė­jo veik­ti slap­tas JAV Cen­tri­nės žval­gy­bos val­dy­bos ka­lė­ji­mas.

M.Adu­ta­vi­čiū­tės tei­gi­mu, ne­vy­riau­sy­bi­nės or­ga­ni­za­ci­jos džiau­gia­si pro­ku­ro­rų spren­di­mu, bet svar­bu, kad ty­ri­mas ne­bū­tų for­ma­lus.

„Ši­ta nau­jie­na (ty­ri­mo at­nau­ji­ni­mu) esa­me la­bai pa­ten­kin­ti, nes tiek na­cio­na­li­nės, tiek tarp­tau­ti­nės ne­vy­riau­sy­bi­nės or­ga­ni­za­ci­jos ir Eu­ro­pos Par­la­men­tas ne kar­tą ra­gi­no pro­ku­ra­tū­rą at­nau­jin­ti šį ty­ri­mą, ta­čiau ne­sėk­min­gai. Ma­tyt, tai pa­da­ry­ti pa­ska­ti­no JAV Se­na­to at­as­kai­ta“, - sa­kė ji.

At­nau­jin­tas ty­ri­mas dėl pikt­nau­džia­vi­mo su­jung­tas su at­ski­ru, bet su­si­ju­siu iki­teis­mi­niu ty­ri­mu dėl ga­li­mo ne­tei­sė­to as­me­nų ga­be­ni­mo per sie­ną, ku­ria­me ti­ria­mi ne­vy­riau­sy­bi­nin­kų spė­ji­mai, kad Lie­tu­vo­je 2005-2006 me­tais ga­lė­jo bū­ti lai­ko­mas įta­ria­ma­sis te­ro­riz­mu Mus­ta­fa al-Haw­sa­wis iš Sau­do Ara­bi­jos.

Pa­sak M.Adu­ta­vi­čiū­tės, žmo­gaus tei­sių ak­ty­vis­tams kol kas ne­pa­vy­ko įti­kin­ti pro­ku­ro­rų M.al-Haw­sa­wiui ty­ri­me su­teik­ti nu­ken­tė­ju­sio­jo sta­tu­są.

Dėl ga­li­mo M.al-Haw­sa­wio ka­li­ni­mo by­la yra ir Eu­ro­pos Žmo­gaus Tei­sių Teis­me Stras­bū­re. Šis teis­mas kol kas nė­ra pa­skel­bęs, ar bus ren­gia­mas vie­šas pa­sė­dis.

Lie­tu­vos pro­ku­ro­rų spren­di­mą at­sar­giai pa­svei­ki­no ir įro­dy­mus dėl slap­tų CŽV cen­trų ren­kan­ti Lon­do­ne įsi­kū­ru­si ne­vy­riau­sy­bi­nė or­ga­ni­za­ci­ja „Rep­rie­ve“. Ji Lie­tu­vos tei­sė­sau­gos spren­di­mą pa­va­di­no „ma­žu žings­niu tin­ka­ma kryp­ti­mi“.

Ka­den­ci­ją bai­gęs pre­zi­den­tas Val­das Adam­kus tei­gia, kad sau­gu­mo par­ei­gū­nai jį bu­vo pa­ti­ki­nę, jog Lie­tu­vo­je ne­bu­vo įreng­tas slap­tas ame­ri­kie­čių ka­lė­ji­mas įta­ria­mie­siems te­ro­riz­mu lai­ky­ti.

Šie­met iš­leis­to­je kny­go­je jis at­sklei­dė, kad 2009 me­tais, jau ne­ida­mas par­ei­gų, su pre­zi­den­te Da­lia Gry­baus­kai­te „a­kis į akį kal­bė­jo apie įta­ri­mus, kad Lie­tu­vo­je ga­lė­jo bū­ti ka­li­na­mi CŽV ka­li­niai“.

„Tur­būt nie­ko dau­giau ne­iš­siaiš­ki­no­me. Ji lin­ku­si ti­kė­ti, kad to­kių ka­li­nių ga­lė­jo bū­ti, nors pri­pa­žįs­ta, kad tai tik prie­lai­da, ne­pa­rem­ta fak­tais“, - apie 2009 me­tų spa­lį vy­ku­sį su­si­ti­ki­mą ra­šė V.Adam­kus.

Vė­liau ap­ra­šy­da­mas sa­vo liu­di­ji­mą spė­ja­mus CŽV ka­lė­ji­mus ty­ru­siam par­la­men­ti­niam ko­mi­te­tui, V.Adam­kus ra­šo pa­tvir­ti­nęs, kad „nie­ka­da nė­ra gir­dė­jęs net men­kiau­sių to­kio po­bū­džio užuo­mi­nų“.

„Aš pa­pa­sa­ko­jau apie su­si­ti­ki­mus su VSD va­do­vais. Jie nie­kuo­met ne­už­si­mi­nė apie ko­kius nors Lie­tu­vo­je ka­li­na­mus te­ro­ris­tus. Pa­sa­kiau, kad ne­ti­kiu, jog VSD va­do­vai ga­lė­jo man už nu­ga­ros ką nors su­si­tar­ti dėl slap­to ka­lė­ji­mo su ame­ri­kie­čių žval­gy­bi­nin­kais“, - ra­šo­ma V.Adam­kaus kny­go­je apie 2009 me­tų gruo­džio su­si­ti­ki­mą su par­la­men­to ko­mi­te­to na­riais.

Pro­ku­ra­tū­ros at­sto­vė Ri­ta Stun­die­nė BNS sa­kė, kad pro­ku­ro­ras nu­spren­dė kol kas ne­teik­ti in­for­ma­ci­jos apie ty­ri­me at­lie­ka­mus veiks­mus.

Bu­vęs Len­ki­jos pre­zi­den­tas Ale­xan­de­ris Kwas­niews­kis per­nai pa­tvir­ti­no, kad jo ša­ly­je vei­kė slap­tas CŽV cen­tras.