Buvę „Vilniaus vandenų“ vadovai neišvengė bausmės už kyšininkavimą
Dviem bu­vu­siems bend­ro­vės „Vil­niaus van­de­nų“ va­do­vams ne­pa­vy­ko iš­veng­ti baus­mės už ky­ši­nin­ka­vi­mą - Vil­niaus apy­gar­dos teis­mas penk­ta­die­nį at­me­tė nu­teis­tų­jų ad­vo­ka­tų skun­dus ir pa­li­ko ga­lio­ti prieš dve­jus me­tus pa­skelb­tą ap­kal­ti­na­mą­jį nuo­spren­dį.

Tuo­me­ti­nis Vil­niaus 3-ia­sis apy­lin­kės teis­mas kal­tais dėl ky­ši­nin­ka­vi­mo pri­pa­ži­no bu­vu­sį bend­ro­vės va­do­vą Da­rių Nor­kų ir bu­vu­sį rin­ko­da­ros ir par­da­vi­mų di­rek­to­rių Ne­ri­jų Lau­ri­nai­tį.

Nuo­spren­džiu abiem nu­teis­tie­siems skir­ta vie­ne­rių me­tų lais­vės at­ėmi­mo baus­mė, jos vyk­dy­mą ati­de­dant tre­jiems me­tams. Abu kal­ti­na­mie­ji tu­rės su­mo­kė­ti po 20 mi­ni­ma­laus gy­ve­ni­mo ly­gio (MGL) dy­džio, ar­ba 2,6 tūkst. li­tų įmo­ką į Nu­ken­tė­ju­sių­jų nuo nu­si­kal­ti­mų as­me­nų fon­dą.

Teis­mas, iš­nag­ri­nė­jęs by­lą, nu­sta­tė, kad vei­kos tei­sin­gai kva­li­fi­kuo­tos ir vi­sus gy­nė­jų ar­gu­men­tus dėl vei­kos kva­li­fi­ka­vi­mo at­me­tė.

„A­pie baus­mės pro­por­cin­gu­mą pa­da­ry­tai vei­kai - tuo me­tu ga­lio­jo tei­sės at­ėmi­mas dirb­ti tam ti­krą dar­bą. Dėl baus­mės ape­lia­ci­niuo­se skun­duo­se ne­pa­si­sa­ky­ta ir ji ne­bu­vo gin­či­ja­ma. To­kios baus­mės pa­sky­ri­mas ne­prieš­ta­ra­vo įsta­ty­mui“, - sa­kė tei­sė­jas Sta­sys Le­me­žis.

Vil­niaus apy­gar­dos teis­me D.Nor­kus ir N.Lau­ri­nai­tis šią by­lą pra­lai­mi an­trą kar­tą. Vil­niaus apy­gar­dos teis­mas kar­tą jau bu­vo pa­skel­bęs, kad ape­lia­ci­niai skun­dai yra ne­pag­rįs­ti, o apy­lin­kės teis­mo nuo­spren­dis - tei­sė­tas ir pa­grįs­tas. Ta­čiau per­nai Lie­tu­vos Aukš­čiau­sia­sis Teis­mas (LAT) dėl pro­ce­so nor­mų pa­žei­di­mo pa­nai­ki­no šią Vil­niaus apy­gar­dos teis­mo nu­tar­tį,

LAT nu­ro­dė, kad tą­kart apy­gar­dos teis­mas pa­da­rė es­mi­nį Bau­džia­mo­jo pro­ce­so ko­dek­so pa­žei­di­mą - by­lą iš­nag­ri­nė­jo ne­tei­sė­tos su­dė­ties teis­mas. Vie­na ko­le­gi­jos tei­sė­ja anks­čiau yra nag­ri­nė­ju­si N.Lau­ri­nai­čio skun­dą dėl apy­lin­kės teis­mo nu­tar­ties, ku­ria jam bu­vo pa­skir­tas su­ėmi­mas.

D.Nor­kus žur­na­lis­tams sa­kė, kad vėl ra­šys skun­dą LAT.

D.Nor­kus bu­vo bend­ro­vės „Vil­niaus van­de­nys“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius, jo par­ei­gy­bė pri­ly­gin­ta vals­ty­bės tar­nau­to­jo par­ei­goms. N.Lau­ri­nai­tis taip pat bu­vo vals­ty­bės tar­nau­to­jui pri­ly­gin­tas as­muo - „Vil­niaus van­de­nų“ par­da­vi­mo ir rin­ko­da­ros di­rek­to­rius.

By­los duo­me­ni­mis, veik­da­mi bend­ri­nin­kų gru­pė­je, D.Nor­kus ir N.Lau­ri­nai­tis 2010 me­tų va­sa­rį ka­vi­nė­je iš bend­ro­vės „Kom­se­tas“ ko­mer­ci­jos di­rek­to­riaus P.K. par­ei­ka­la­vo 16 tūkst. li­tų ky­šio už tai, kad „Vil­niaus van­de­nys“ pa­si­ra­šy­tų su šia bend­ro­ve ser­ve­ri­nės vir­tua­li­za­vi­mo pa­slau­gų su­tar­tį. Pu­sė šios su­mos tu­rė­jo bū­ti per­duo­ta iki su­tar­ties pa­si­ra­šy­mo.

Po ku­rio lai­ko N.Lau­ri­nai­tis pa­ėmė 8 tūkst. li­tų. 2010 me­tų va­sa­rio 18 die­ną N.Lau­ri­nai­tis par­ei­ka­la­vo iš P.K. pa­pil­do­mų 4 tūkst. li­tų. Ki­tą die­ną N.Lau­ri­nai­tis per­da­vė D.Nor­kui iš P.K. pu­sę gau­tų pi­ni­gų (4 tūkst. li­tų) ir jį in­for­ma­vo apie pa­pil­do­mai par­ei­ka­lau­tus 4 tūkst. li­tų. Bend­ri­nin­kai nu­ta­rė, kad toks ky­šio dy­dis pa­kan­ka­mas.

Po ku­rio lai­ko N.Lau­ri­nai­tis su­si­ti­ko su P.K. ir par­ei­ka­la­vo, kad da­lis ky­šio bū­tų per­duo­ta ne pi­ni­gais, bet jam ir dar vie­nam as­me­niui nu­per­kant poil­si­nę ke­lio­nę į Egip­tą.

To­kiu bū­du 2010 me­tų va­sa­rio 23 die­ną bu­vo su­mo­kė­ti 3 tūkst. 838 li­tai už N.Lau­ri­nai­čio ir kar­tu su juo vy­ku­sios J.J. poil­si­nę ke­lio­nę į vieš­bu­tį „Co­ral Sea Ho­li­day“ Šarm El-Šeik­ho mies­te Egip­te.

Teis­me „Vil­niaus van­de­nų“ at­sto­vai sa­vo kal­tės nie­ka­da ne­pri­pa­ži­no.

D.Nor­kus yra pa­grin­di­nis kal­ti­ni­mo liu­dy­to­jas ko­rup­ci­ja įta­ria­mo Vil­niaus vi­ce­me­ro Ro­mo Ado­ma­vi­čiaus by­lo­je.