Buvę bendražygiai pliekiasi dėl pinigų
Plun­gės ra­jo­no me­rą Li­be­ra­lų są­jū­džio (LS) at­sto­vą Aud­rių Kli­šo­nį per­se­kio­ja kal­ti­ni­mai dėl gal­būt iš­švais­ty­tų tuo­me­tės Li­be­ra­lų ir cen­tro są­jun­gos (LiCS) Plun­gės sky­riaus lė­šų. A. Kli­šo­nis gi­na­si, kad prieš pa­lik­da­mas šią par­ti­ją te­sie­kė grą­žin­ti sko­las. Esą bu­vu­sių bend­ra­žy­gių prie­kaiš­tai - po­li­ti­ka­vi­mas.

Iš LiCS ir „Są­jun­gos TAIP“ su­for­muo­ta Lie­tu­vos lais­vės są­jun­ga (li­be­ra­lai) bu­vu­sio li­be­ral­cen­tris­to A. Kli­šo­nio ža­da ne­pa­lik­ti ra­my­bė­je ir iš­si­rei­ka­lau­ti pi­ni­gus, ku­riuos da­bar­ti­nis Plun­gės ra­jo­no me­ras gal­būt ne­tei­sė­tai pa­nau­do­jo iš LiCS sąs­kai­tos tuo­met, kai jau ne­be­bu­vo šios po­li­ti­nės jė­gos na­rys. Bu­vę A. Kli­šo­nio bend­ra­žy­giai ti­ki­si, kad gin­čas bus iš­spręs­tas jų nau­dai, nes Plun­gės apy­lin­kės teis­mas ne­se­niai pa­nai­ki­no tei­sė­sau­gi­nin­kų nu­ta­ri­mus, dėl ku­rių iki šiol ne­pra­dė­tas joks iki­teis­mi­nis ty­ri­mas.

Lė­šos - kon­ku­ren­tų rek­la­mai?

Prieš ku­rį lai­ką Lie­tu­vos lais­vės są­jun­ga (li­be­ra­lai) krei­pė­si į Klai­pė­dos aps­kri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Plun­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tą dėl gal­būt ne­tei­sė­to lė­šų pa­nau­do­ji­mo.

„Kai po­nas A. Kli­šo­nis ap­sisp­ren­dė pa­lik­ti LiCS, jis or­ga­ni­za­vo sa­vo iš­ėji­mo į ki­tą par­ti­ją "ba­lių", o ren­gi­nį ap­mo­kė­jo iš LiCS sąs­kai­tos. Taip pat bu­vo ki­tų iš­lai­dų, ku­rios ne­tu­rė­jo nie­ko bend­ra su mū­sų par­ti­ne veik­la“, - LŽ tvir­ti­no bu­vęs LiCS ved­lys, da­bar Lie­tu­vos lais­vės są­jun­gos (li­be­ra­lų) ta­ry­bos ir val­dy­bos na­rys Al­gis Čap­li­kas. Jo tei­gi­mu, LiCS lė­šos bu­vo pa­nau­do­tos Li­be­ra­lų są­jū­džiui, į ku­rį tą­syk pe­rė­jo ke­lios de­šim­tys Plun­gės li­be­ral­cen­tris­tų, rek­la­muo­ti.

Anot A. Čap­li­ko, bu­vu­sio bend­ra­žy­gio A. Kli­šo­nio net ke­lis­kart gra­žiuo­ju pra­šy­ta grą­žin­ti lė­šas. „Iš jo - jo­kių ar­gu­men­tų. Kaip stru­tis į smė­lį gal­vą įki­šęs”, - iro­ni­za­vo po­li­ti­kas, pa­klaus­tas, ko­kius mo­ty­vus dėl pi­ni­gų pa­nau­do­ji­mo yra iš­dės­tęs pats A. Kli­šo­nis.

Ne­pa­vy­kus su­si­tar­ti su A. Kli­šo­niu, kreip­ta­si į tei­sė­sau­gi­nin­kus, ta­čiau iki­teis­mi­nio ty­ri­mo ne­bu­vo pra­dė­ta. „Vy­ko il­gas žai­di­mas, nes nie­kaip ne­no­rė­ta pra­dė­ti ty­ri­mo, kol ga­liau­siai teis­mas įpa­rei­go­jo jį pra­dė­ti“, - sa­kė A. Čap­li­kas.

Ne "ba­lius, o bou­lin­go turnyras

A. Kli­šo­nis ne­igia jam me­ta­mus kal­ti­ni­mus. „Pe­rei­da­mi į ki­tą par­ti­ją at­sis­kai­tė­me su vi­sais pa­slau­gų tei­kė­jais. Lai­kė­mės po­zi­ci­jos, kad iš­ei­da­mi ne­pa­lik­tu­me sko­lų, to­dėl jos vi­sos bu­vo pa­deng­tos. At­sis­kai­tė­me su vi­sais, o li­ku­sius pi­ni­gus pa­li­ko­me bu­vu­siai LiCS, da­bar - Lie­tu­vos lais­vės są­jun­gai (li­be­ra­lams)“, - LŽ aiš­ki­no jis.

A. Kli­šo­nis spė­jo, kad „i­šė­ji­mo ba­lius“, apie ku­rį kal­ba A. Čap­li­kas, ko ge­ro, yra tra­di­ci­nis po­li­ti­nių par­ti­jų Plun­gės sky­rių bou­lin­go tur­ny­ras, ku­rį kas­met or­ga­ni­zuo­da­vo LiCS. „Pi­ni­gų nau­do­ji­mas šia­me ren­gi­ny­je bu­vo mi­ni­ma­lus, nes vi­sos da­ly­vau­jan­čios par­ti­jos duo­da įna­šą. Ar­ba A. Čap­li­kas ne­la­bai ži­no si­tua­ci­ją, ar­ba taip kal­ba dėl da­bar­ti­nio rin­ki­mų lai­ko­tar­pio“, - ti­ki­no Plun­gės ra­jo­no me­ras.

Jo tei­gi­mu, pra­ėju­siais me­tais į Li­be­ra­lų są­jū­dį pe­rė­jo vi­sas Plun­gės LiCS sky­rius. „Džiu­gu, kad ko­le­gos su­pra­to kon­so­li­da­ci­ją“, - kal­bė­jo A. Kli­šo­nis. Jis par­eiš­kė, jog bu­vę bend­ra­žy­giai švais­to­si ne­pag­rįs­tais kal­ti­ni­mais dėl ap­mo­kė­tų sąs­kai­tų. „Jei­gu bū­tu­me to ne­pa­da­rę, tuo­met bū­tu­me kal­ti­na­mi, kad pa­li­ko­me sko­lų. O da­bar ma­ne kal­ti­na tuo, jog su vi­sais esa­me at­sis­kai­tę, bet ne­pa­sa­ko, kad po at­sis­kai­ty­mų li­kę pi­ni­gai yra pa­lik­ti“, - pa­brė­žė A. Kli­šo­nis.

Ne­pa­lan­kus teis­mo sprendimas

Pra­ėju­sią sa­vai­tę Plun­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­mas pa­ten­ki­no Lie­tu­vos lais­vės są­jun­gos (li­be­ra­lų) skun­dą. Jis taip pat nu­spren­dė pa­nai­kin­ti Plun­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to nu­ta­ri­mą at­si­sa­ky­ti pra­dė­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą. Plun­gės apy­lin­kės teis­mo spren­di­mu pa­nai­kin­tas ir Klai­pė­dos apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros Klai­pė­dos apy­lin­kės pro­ku­ra­tū­ros pro­ku­ro­ro nu­ta­ri­mas at­si­sa­ky­ti ten­kin­ti skun­dą dėl Lie­tu­vos lais­vės są­jun­gos (li­be­ra­lų) lė­šų pa­nau­do­ji­mo.

Iki­teis­mi­nį ty­ri­mą at­si­sa­ky­ta pra­dė­ti dėl esą ne­pa­kan­ka­mai nu­ro­dy­tų „ob­jek­ty­vių duo­me­nų, pa­tvir­ti­nan­čių, kad A. Kli­šo­nis, veik­da­mas Lie­tu­vos lais­vės są­jun­gos (li­be­ra­lų) par­ti­jos var­du, bū­tų pa­nau­do­jęs ap­gau­lę ir tu­rė­jęs iš­anks­ti­nių ke­ti­ni­mų ap­gau­le pa­si­sa­vin­ti, iš­švais­ty­ti jam ne­prik­lau­san­čius pi­ni­gus bei tur­tą“. Pa­sak tei­sė­sau­gi­nin­kų, šis gin­čas tu­rė­jo bū­ti spren­džia­mas ci­vi­li­nio pro­ce­so tvar­ka.